Ekonomiczne definicje

 • waloryzacja rent i emerytur - Podwyższanie w celu zachowania co najmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
 • traktat z nicei - (ang. Treaty of Nice). Podpisany w dniu 11 grudnia 2002 r. stanowił uzgodnienie niezbędnych - z punktu widzenia przyszłego rozszerzenia UE reform instytucjonalnych, które nie
 • państwo dobrobytu - Koncepcja państwa i społeczeństwa powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję pa&#
 • szok (wstrząs) przejściowy - Szok, który ma wyłącznie charakter krótkookresowy, (przejściowy) i skutki, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego
 • smith adam - (1723-1790) Szkocki ekonomista, uważany za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis mechanizmów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki
 • urzędy statystyczne - Instytucje publiczne, których zadaniem jest gromadzenie i publikowanie danych opisujących stan gospodarki
 • szara strefa - Mianem szarej strefy (lub gospodarki nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny
 • przetarg - Metoda zawierania transakcji, polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają swoje oferty, a nabywca wybiera (według z góry ustalonych kryteriów)
 • ekonomia - Ekonomia jest nauką, która zajmuje się działalnością pojedynczych osób, grup i całych społeczeństw, skierowaną na osiągnięcie okre&#
 • ebit - (ang. Earnings Before Interest and Taxes). Patrz: zysk operacyjny

Gabinet stomatologiczny

 • zespół Korsakowa - Zespół amnestyczny często występujący u przewlekłych alkoholików
 • DSM-IV - (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth
 • uzależnienie krzyżowe (ang. cross-dependence) - Termin farmakologiczny stosowany dla opisania zdolności jednej
 • encefalopatia Wernickego - ostry, zagrażający życiu zespół neurologiczny, na który składają się
 • ICD-10 - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów
 • salutogeneza - Podejście salutogeniczne to model podejścia do zdrowia zaproponowany
 • ewaluacja - 1. ogólnie: określenie wartości czegoś;2. w węższym znaczeniu: