Ekonomiczne definicje

  • odsetki karne - Kara finansowa, w postaci konieczności zapłacenia podwyższonego oprocentowania, gdy klient nie spłaca terminowo lub w całości ustalonych rat
  • kredyt odnawialny - Rodzaj kredytu w rachunku bieżącym. Polega na tym, że kolejne spłaty powodują zmniejszenie zadłużenia bieżącego firmy i umożliwiają ponowne zad&
  • polityka regionalna unii europejskiej - Polityka regionalna Unii Europejskiej ma na celu wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych albo przeżywających trudności
  • kredyt lombardowy - Krótkoterminowy kredyt udzielany pod zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej sprzedaży. W
  • faktoring - Działalność finansowa polegająca na odkupowaniu od firm bezspornych i udokumentowanych wierzytelności, czyli długów, które osoby trzecie mają wobec tych
  • przychód - Utarg, kwota pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr lub usług)
  • kapitał ludzki - Kapitał ludzki określa jakość pracy, którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Praca stanowi obok kapita&#
  • własność prywatna - Podstawowe prawo wolnej przedsiębiorczości, które gwarantuje osobie prywatnej możliwość pełnego korzystania i dysponowania dobrami do niej należącymi
  • fundusz emerytalny - Fundusze emerytalne to instytucje sektora finansowego, których zadaniem jest zapewnienie swoim uczestnikom dochodów na emeryturze w formie comiesięcznych wypłat aż do chwili
  • przetarg - Metoda zawierania transakcji, polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają swoje oferty, a nabywca wybiera (według z góry ustalonych kryteriów)

Gabinet stomatologiczny