Ekonomiczne definicje

 • strefa euro - Przyjęta nazwa obszaru, składającego się z państw członkowskich UE, które przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej oraz przyjęły wspólną walutę euro. Obecnie w strefie euro jest 16
 • dzień bilansowy - Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego)
 • wskažnik cen artykułów konsumpcyjnych (cpi) - Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w okresie bazowym
 • fuzja pionowa - Połączenie firm zajmujących się różnymi etapami tego samego procesu produkcji; zwana również integracją pionową. Na przykład: elektrownia na w&#
 • depozyt zabezpieczający - Część wartości kontraktu pobierana przez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w chwili zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków
 • usługi - Dobra ekonomiczne które służą realizacji potrzeb konsumentów, występujące w formie niematerialnej, zazwyczaj konsumowane na miesjcu wytworzenia
 • współczynnik zatrudnienia - Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym kraju
 • reasekuracja - Podział ryzyka ubezpieczeniowego między wiele firm ubezpieczeniowych. Coś w rodzaju ubezpieczenia dla firmy ubezpieczeniowej
 • zobowiązania długoterminowe - Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy
 • baza pieniężna - Pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce

Gabinet stomatologiczny

 • zachowania nałogowe - Zachowania nałogowe są często subiektywnie odczuwane jako utrata
 • krótka interwencja - zwana też interwencją minimalną, to strategia lecznicza oferująca
 • epilepsja - Zaburzenie czynności bioelektrycznej komórek mózgowych, której
 • picie ucieczkowe - Picie motywowane chęcią lub potrzebą ucieczki od nieprzyjemnego
 • DSM-IV - (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth
 • poczucie koherencji - Poczuciem koherencji (SOC) jest centralnym pojęciem koncepcji
 • psychologia zdrowia - Psychologia zdrowia jest młodą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią