Ekonomiczne definicje

 • przedsiębiorca - Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 • operacje otwartego rynku - Operacje otwartego rynku są jednym z najważniejszych sposobów prowadzenia polityki pieniężnej (innymi sposobami są: zmiana stóp procentowych banku centralnego lub
 • rezerwa obowiązkowa - Minimalna relacja wartości rezerw gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie przez bank
 • działalność maklerska - Kupno i sprzedaż papierów wartościowych w imieniu innych osób
 • sprawozdanie finansowe jednostki - Zestawienie liczbowe (uzupełnione niekiedy częścią opisową), sporządzane w ramach sprawozdawczości finansowej, charakteryzujące sytuację majątkow&#
 • deklaracja podatkowa - Zeznania, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy i płatnicy
 • analiza fundamentalna - Badanie i ocena kondycji firmy oraz perspektyw jej rozwoju na podstawie informacji o wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego (dane fundamentalne - informacje dotycz&#
 • okres kredytowania - Określony w umowie kredytowej okres od chwili np. przekazania pieniędzy klientowi do ostatecznej spłaty kredytu
 • ubezpieczenie zdrowotne - Umowa, w ramach której w zamian za opłacanie składek ubezpieczonemu przysługuje w przypadku choroby wypłata pokrywająca koszty leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne moż
 • rada polityki pieniężnej - Jeden z organów Narodowego Banku Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat - oraz przewodniczący, którym

Gabinet stomatologiczny

 • kofeina - Ksantyna — środek łagodnie stymulujący ośrodkowy układ nerwowy
 • typologia Jellinka - dokonana przez Jellinka klasyfikacja alkoholizmu, przedstawiona w
 • zespół Korsakowa - Zespół amnestyczny często występujący u przewlekłych alkoholików
 • osobowość - Osobowość jest terminem niezwykle trudnym do zdefiniowania, a
 • dysleksja - Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu
 • lateralizacja - Asymetria czynnościowa ciała człowieka (i niektórych zwierząt). U
 • kardiomiopatia alkoholowa - Rozlane zmiany zwyrodnieniowe mięśnia sercowego, obserwowane u osób