Ekonomiczne definicje

 • m3 (pieniądz m3) - Jedna z podstawowych miar ilości pieniądza w obiegu. M3 to suma wartości gotówki, czeków podróżnych, depozytów płatnych na żądanie i rachunk&#
 • ubezpieczenie - Zabezpieczenie przed stratami finansowymi przez podzielenie się ryzykiem z innymi
 • traktat z nicei - (ang. Treaty of Nice). Podpisany w dniu 11 grudnia 2002 r. stanowił uzgodnienie niezbędnych - z punktu widzenia przyszłego rozszerzenia UE reform instytucjonalnych, które nie
 • niedoskonała konkurencja - Określenie rynków, na których sprzedający mają więcej swobody w ustalaniu ceny niż w warunkach konkurencji doskonałej, lecz mniej niż w warunkach monopolu
 • integracja gospodarcza - Integracja gospodarcza oznacza znoszenie barier w przepływie towarów i usług, a niekiedy również czynników produkcji (kapitału i siły roboczej), między
 • rada polityki pieniężnej - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) to ciało kolegialnie podejmujące decyzje w sprawach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, czyli banku centralnego naszego kraju
 • inwestycje - Inwestycje oznaczają wydatki ponoszone w celu zwiększenia zasobów kapitału produkcyjnego, którym dysponuje społeczeństwo, a więc np. zakup maszyn i urzą
 • karencja - Określony w umowie okres dzielący datę kończącą wykorzystanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat
 • system emerytalny - Emerytura jest to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom po osiągnięciu odpowiedniego wieku (emerytalnego) i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. System
 • inwestycja portfelowa - Zakup udziałów w przedsiębiorstwie bez przejmowania nad nim kontroli

Gabinet stomatologiczny

 • alkoholizm - zobacz: uzależnienie od alkoholu
 • flashback - Powracanie przebytych doznań psychotycznych; spontaniczne doznawanie
 • samoocena - postawa wobec samego siebie, zwłaszcza wobec własnych możliwości oraz
 • kluby abstynenta - w przygotowaniu
 • salutogeneza - Podejście salutogeniczne to model podejścia do zdrowia zaproponowany
 • Dwanaście Kroków AA - Program opracowany przez AA, polegający na osiąganiu trzeźwości
 • crack - Substancja psychoaktywna powstająca poprzez preparowanie kokainy z