Ekonomiczne definicje

 • rada polityki pieniężnej - Jeden z organów Narodowego Banku Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat - oraz przewodniczący, którym
 • realny produkt krajowy brutto - Wskaźnik mierzący wzrost gospodarczy z uwzględnieniem inflacji, czyli zmiany ogólnego poziomu cen
 • traktaty rzymskie - Dwa traktaty podpisane w dniu 25 marca 1957 roku, ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom)
 • faktoring - Działalność finansowa polegająca na odkupowaniu od firm bezspornych i udokumentowanych wierzytelności, czyli długów, które osoby trzecie mają wobec tych
 • klub londyński - Nieformalna grupa banków prywatnych będących wierzycielami rządów państw rozwijających się i słabo rozwiniętych. W Klubie Londyńskim zrzeszeni s
 • modele makroekonomiczne - Modele makroekonomiczne to uproszczony zapis zależności między powiązanymi ze sobą zmiennymi gospodarczymi. Parametry, które łączą ze sobą te zmienne
 • stowarzyszenie wolnego handlu - Porozumienie pomiędzy państwami o zniesieniu między nimi ograniczeń handlowych
 • globalny popyt - Całkowite wydatki konsumentów, firm i rządu
 • pakt stabilności i wzrostu - Składa się z 3 dokumentów: (1) Rezolucji Rady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Rady UE nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca
 • model dochodu permanentnego - Prosty model konsumpcji, opracowany przez Miltona Friedmana, opierający się na dwóch założeniach: konsumenci dążą do jednolitego poziomu konsumpcji przez ca&#

Gabinet stomatologiczny

 • agresja - Termin stosowany w odniesieniu do szerokiej gamy działań
 • psychozy alkoholowe - zobacz: zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
 • omamy - zobacz: halucynacje
 • stacjonarna terapia - Inaczej hospitalizacja, leczenie szpitalne pacjentów
 • psychodrama - Technika psychoterapeutyczna, stworzona przez J.L. Moreno w latach 20
 • lateralizacja - Asymetria czynnościowa ciała człowieka (i niektórych zwierząt). U
 • projekcja - 1. W psychoanalizie: jeden z mechanizmów obronnych Ego, polegający na