Ekonomiczne definicje

  • wzrost gospodarczy - Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przeliczeniu na głowę mieszkańca kraju stanowi bardzo ważną / najlepszą ze znanych miarę poziomu rozwoju gospodarczego, a dł
  • księgi podatkowe - Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy, p&#
  • cena emisyjna akcji - Cena akcji, po której jest ona sprzedawana na rynku pierwotnym
  • granty kapitałowe - Patrz: dotacje celowe
  • rachunek kapitałowy - Rachunek kapitałowy obejmuje transfery kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej, dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na
  • pożyczka długoterminowa - Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok
  • przetarg - Metoda zawierania transakcji, polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają swoje oferty, a nabywca wybiera (według z góry ustalonych kryteriów)
  • unia walutowa - Grupa państw lub regionów, które mają wspólną politykę monetarną i kursową, a ich waluty zostały powiązane między sobą sztywnymi
  • deficyt budżetowy - Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami budżetu państwa, a wydatkami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o
  • patent - Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych

Gabinet stomatologiczny