Ekonomiczne definicje

 • szczyt unii europejskiej - Konferencja międzyrządowa szefów rządów państw Unii Europejskiej, która odbywa co najmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa cz&#
 • zmiany strukturalne - Zmiany strukturalne oznaczają zmianę struktury produkcji i struktury wykorzystania czynników produkcji w danej gospodarce. W pierwszej kolejności rozumie się pod tym okre&#
 • euribor - (ang. EURO Interbank Offered Rate) - oznacza stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (EUR)
 • szok (wstrząs) gospodarczy - Nagłe wydarzenie w gospodarce wpływające na podstawowe zmienne makroekonomicznych, np. zatrudnienie, inflacja. Wyróżniamy szoki popytowe powstające w wyniku nagłych
 • spółka jawna - Najprostsza spółka osobowa; w kodeksie spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą
 • instrumenty polityki kursowej - Podstawowym i jedynym jej instrumentem w Polsce jest kurs walutowy. Polityka kursowa jest prowadzona w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie warunki dla skutecznej polityki stóp
 • transakcje gotówkowe - Transakcje dokonywane przy użyciu banknotów i monet nominowanych w jakiejś walucie, np. złotych
 • działalność maklerska - Kupno i sprzedaż papierów wartościowych w imieniu innych osób
 • egzekucja świadczeń pieniężnych - Odebranie długu pieniężnego dłużnikowi przez komornika i przekazanie go wierzycielowi
 • asymetryczny szok popytowy - Wydarzenie, które w kilku krajach powoduje różne zmiany zagregowanego popytu (wzrost lub spadek popytu)

Gabinet stomatologiczny

 • omamy - zobacz: halucynacje
 • depresja - W depresji pacjent najczęściej cierpi z powodu obniżonego nastroju
 • picie ucieczkowe - Picie motywowane chęcią lub potrzebą ucieczki od nieprzyjemnego
 • prewencja - Zespół działań, w których wykorzystuje się różne metody i środki (w
 • regresja - Powrót do rozwojowo mnniej dojrzałych sposobów funkcjonowania
 • DSM-IV - (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth
 • Zarłoczność psychiczna - zobacz: bulimia