Ekonomiczne definicje

  • emitent - Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu
  • depozyty - Depozyt jest to inwestycja finansowa, która polega na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien okres. Inaczej mówiąc
  • stowarzyszenie wolnego handlu - Porozumienie pomiędzy państwami o zniesieniu między nimi ograniczeń handlowych
  • fundusz inwestycyjny - Wspólny fundusz, należący do wielu osób prawnych i fizycznych, stworzony w celu inwestowania na rynku papierów wartościowych. Funduszami inwestycyjnymi zarządzaj&#
  • list zastawny - Rodzaj papieru wartościowego stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz wypł
  • spożycie prywatne - Spożycie indywidualne oznacza zużycie dóbr dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych: m.in. wyżywienia, utrzymania i wyposażenia mieszkania, sp&#
  • międzynarodowe standardy rachunkowości - Przyjęte na świecie jednolite zasady prowadzenia rachunkowości umożliwiające porównanie sprawozdań finansowych z różnych krajów. Wiele firm w Polsce
  • globalna podaż - Wszystkie dobra i usługi produkowane przez gospodarkę
  • podatek degresywny - Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa spada w miarę wzrostu dochodu
  • rata kapitałowa - Rata jest równa kwocie kredytu podzielonej przez ilość rat

Gabinet stomatologiczny