Definicja Gospodarczej Polityki Koordynacja. Co oznacza pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni.
koordynacja polityki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gospodarczej Polityki Koordynacja

Co oznacza KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ: Mechanizm konsultacji, prowadzonych pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni albo pośredni - wpływ na kształt polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu krajowym poprzez poszczególne państwa członkowskie UE. Bazuje na ścisłym przestrzeganiu razem uzgodnionych na szczeblu ponadnarodowym (wspólnotowym) ram polityki gospodarczej, w tym podejmowaniu tylko takich działań, które przynosząc korzyści na poziomie danego państwa członkowskiego, nie prowadzą jednocześnie do wystąpienia negatywnych zjawisk makroekonomicznych w innym, kilku albo wszystkich państwach należących do UE. W procesie koordynacji uczestniczą ciała decyzyjne odpowiedzialne za prowadzenie polityki pieniężnej (Europejski Bank Centralny i narodowe banki centralne) i fiskalnej (rządy państw członkowskich) i Porada UE i Komisja Europejska reprezentujące wspólny biznes całej Unii. Wśród metod służących koordynacji polityki gospodarczej znajdują się: zamiana informacji, dyskusje dotyczące najlepszych praktyk, dialog polityczny, przeglądy kontrolne (peer review), a także razem uzgodnione zasady i cele prowadzonej polityki i razem podejmowane działania. Skuteczna koordynacja polityki gospodarczej decyduje o sprawnym funkcjonowaniu strefy euro, skuteczności jednolitej polityki pieniężnej i stabilności wspólnej waluty

Czym jest koordynacja polityki znaczenie w Słownik K .