Definicja koszty pracy. Co oznacza ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem.
koszty pracy co to jest

Czy przydatne?

Definicja koszty pracy

Co oznacza KOSZTY PRACY: Wydatki pracy to łączne obciążenia ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko płaca brutto pracownika (przed opodatkowaniem), lecz także dodatkowe obciążenia pozapłacowe, które musi odprowadzać zatrudniający (na przykład połowa składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne). Procentowy udział tych narzutów w całkowitych kosztach pracy nazywany jest klinem podatkowym. Kiedy zatrudniający podejmuje decyzję o wielkości zatrudnienia (zgłasza popyt na pracę), interesują go całkowite wydatki pracy, których płaca brutto jest tylko częścią. Według danych OECD w 2005r. klin podatkowy w Polsce dla pracownika otrzymującego przeciętne płaca w państwie wynosił 43,6%. Znaczy to, że płaca netto (po opodatkowaniu), które wypłacane jest pracownikowi stanowi jedynie 56,4% tych wydatków. Wysokie wydatki pracy, powiększane poprzez klin podatkowy, ograniczają wielkość zatrudnienia, przyczyniając się tym samym, wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, do pogłębiania albo utrzymywania wysokiego poziomu bezrobocia. Wydatki pracy można także wyrazić w stosunku do wartości wytwarzanego produktu; tytułujemy je wówczas jednostkowymi kosztami pracy. Wydatek pracy wytworzenia jednostki produktu krajowego brutto można zapisać jako relację godzinowego kosztu pracy do godzinowej wydajności pracy:  Gdzie: JKP – jednostkowe wydatki pracy, W – realna płaca, L – liczba zatrudnionych, PKB – realny wytwór krajowy brutto (PKB wyrażony w stałych cenach). Innymi słowy, udział wydatków pracy w PKB tj. jednostkowy wydatek pracy. W gospodarce rynkowej wydatki pracy stanowią największą kategorię wydatków produkcji i sięgają 50-70 proc.. Zazwyczaj są one wyższe w pracochłonnych usługach, które wytwarzają większość PKB w gospodarce rynkowej, niż w dziedzinach kapitałochłonnych, takich jak na przykład przemysł przetwórczy. Różnorodne narzuty na płace (dodatkowe wydatki pracy) powodują, że polski pracownik zarabiający brutto 1500 złotych dostaje „na rękę” jedynie niecałe 70% tej stawki. Z punktu widzenia przedsiębiorcy na mocy prawa zatrudniającego pracownika też nie wygląda to dobrze. Jeżeli zatrudniający ma zapłacić pracownikowi 1000 złotych „na rękę”, znaczy to, że musi wyłożyć na tego jednego pracownika kwotę 1735 złotych. Te 735 złotych różnicy stanowią wydatki, które bądź pracownik, bądź zatrudniający

Czym jest koszty pracy znaczenie w Słownik K .