Definicja pakt stabilności i wzrostu. Co oznacza Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w.
pakt stabilności i wzrostu co to jest

Czy przydatne?

Definicja pakt stabilności i wzrostu

Co oznacza PAKT STABILNOŚCI I WZROSTU: Składa się z 3 dokumentów: (1) Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997r. dotyczącego wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych i nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych i (3) Rozporządzenia Porady UE nr 1467/97/WE z dnia 7 lipca 1997r. dotyczącego przyspieszenia i objaśnienia realizacji procedury nadmiernego deficytu. Pakt opiera się na założeniu zdrowych finansów publicznych jako środka służącego do wzmocnienia stabilności cen i wrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy; średniookresowym celem polityki fiskalnej wszystkich państw członkowskich jest osiągnięcie równowagi albo nadwyżki budżetowej. Państwa członkowskie UE, zarówno należące, jak i nie należące do strefy euro, są zobowiązane do bezwzględnego unikania nadmiernego deficytu, jest to przekraczającego 3% PKB. Na straży przestrzegania Paktu stoi Porada UE. Do jej obowiązków należy przedstawianie rekomendacji państwom członkowskim, gdzie deficyt sektora finansów publicznych przekroczy dopuszczalny poziom albo istnieje poważne zagrożenie wystąpienia takiej sytuacji. Porada jest upoważniona do nakładania sankcji, również w formie kar pieniężnych, w razie niewywiązywania się danego państwa ze zobowiązań nałożonych w związku z występowaniem nadmiernego deficytu. Pakt uszczegóławia procedury ustanowione na mocy Traktatu (art. 103 pkt 3 i 4), jest to procedurę wielostronnego nadzoru (multilateral surveillance procedure) i mechanizm wczesnego ostrzegania (early warning mechanizm)

Czym jest pakt stabilności i wzrostu znaczenie w Słownik P .