Definicja popyt. Co oznacza przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący.
popyt co to jest

Czy przydatne?

Definicja popyt

Co oznacza POPYT: Popyt to ilość towarów i usług, które przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu (dochody i środki pochodzące z kredytu). W przeciwnym razie nie mówimy o popycie, lecz o potrzebach albo aspiracjach (przykładowo, liczba osób, które chciałyby mieć własne mieszkanie jest w Polsce bardzo duża i może abyć liczona w milionach – lecz liczba osób, które chcą nabyć mieszkanie i mogą zdobyć na to potrzebne środki sięga już tylko ułamka tej liczby). Popyt zgłaszany jest poprzez indywidualnych kupujących. Jeśli jednak obliczymy go dla całego rynku danego towaru (a więc zsumujemy go u wszystkich kupujących) uzyskamy łączny popyt rynkowy. Popyt ten styka się na rynku z podażą, w wyniku czego zostaje wyznaczona cena. Natomiast popyt zsumowany dla wszystkich towarów i usług nazywany jest popytem zagregowanym. Popyt ten wpływa na poziom obserwowanego w danym roku PKB. Popyt rynkowy skorelowany jest zwykle ujemnie z ceną: im wyższa cena, tym niższy popyt na dany wyrób (zdarzają się czasem w gospodarce odstępstwa od tej reguły, na przykład w wypadku, gdy snobizm każe kupować tym więcej „modnych” towarów, im wyższa jest ich cena albo dobra Giffena). Siła związku między popytem i ceną mierzona jest poprzez tak zwany elastyczność cenową popytu, mówiącą o ile proc. spadnie popyt, jeśli cena wzrośnie o 1%. Jednocześnie popyt rynkowy powiązany jest zwykle dodatnio z dochodem: im wyższy dochód, tym wyższy popyt na dany wyrób (zdarzają się czasem w gospodarce odstępstwa od tej reguły, np zanik popytu na pewne łatwe i niedrogie dobra w wypadku, gdy bogatsze społeczeństwo woli dobra bardziej luksusowe). Siła związku między popytem i dochodem mierzona jest poprzez tak zwany elastyczność dochodową popytu, mówiącą o ile proc. wzrośnie popyt, jeśli dochód wzrośnie o 1%

Czym jest popyt znaczenie w Słownik P .