Definicja sektory instytucjonalne. Co oznacza Systemie Rachunków Narodowych ekipy podmiotów.
sektory instytucjonalne co to jest

Czy przydatne?

Definicja sektory instytucjonalne

Co oznacza SEKTORY INSTYTUCJONALNE: Sektory instytucjonalne to wyróżnione w Systemie Rachunków Narodowych ekipy podmiotów, pełniących określoną funkcję w gospodarce. Sektorami instytucjonalnymi są: przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje rządowe i samorządowe, gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne. Podmioty gospodarki narodowej są pogrupowane w takich sektorach według pełnionych funkcji i celów, jakim służą w gospodarce. Na przykład zadaniem przedsiębiorstw jest wytwarzanie towarów i usług i inwestowanie zysków albo ich wypłata gospodarstwom domowym w formie dywidendy. Natomiast gospodarstwa domowe konsumują te dobra i dostarczają czynników wytwórczych. Zadaniem rządu jest „produkcja” dóbr publicznych, prowadzenie polityki antycyklicznej i redystrybucja PKB, z kolei instytucje finansowe pośredniczą między oszczędzającymi a inwestorami (po obu stronach mogą abyć zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa). Sektory instytucjonalne są wzajemnie ze sobą powiązane, a te powiązania składają się na obieg towarów i usług w jedną stronę, z kolei w drugą stronę płynie strumień pieniądza. Na przykład, gospodarstwa domowe kupują od przedsiębiorstw wyroby za otrzymane od nich wynagrodzenia i dywidendy uzyskane w zamian za użyczenie środków produkcji: pracy i kapitału (ostatecznym właścicielem spółek są przecież gospodarstwa domowe). Gospodarstwa domowe otrzymują odsetki od depozytów złożonych w instytucjach finansowych. Natomiast przedsiębiorstwa płacą odsetki organizacjom finansowym w zamian za zdobyte kredyty. Przedsiębiorstwa płacą rządowi podatki, a w nie wszystkich sytuacjach w zamian otrzymują dotacje. Podobne są stosunki gospodarstwa domowe – rząd; płacą one rządowi podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, a w nie wszystkich sytuacjach otrzymują świadczenia społeczne. Za osobny obszar instytucjonalny uznaje się także zagranicę. Na linii państwo – zagranica przepływy finansowe płyną w przeciwną stronę niż strumień towarów i usług; przepływy te ujęte są w bilansie płatniczym

Czym jest sektory instytucjonalne znaczenie w Słownik S .