Definicja teoria keynesowska. Co oznacza brytyjskiego ekonomisty Johna Maynarda Keynesa i polskiego.
teoria keynesowska co to jest

Czy przydatne?

Definicja teoria keynesowska

Co oznacza TEORIA KEYNESOWSKA: Ekonomia keynesowska wywodzi się z prac brytyjskiego ekonomisty Johna Maynarda Keynesa i polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego. Wbrew popularnym sądom, stanowi raczej pewną odmianę i modyfikację, nie zaś zaprzeczenie ekonomii neoklasycznej. Nie wymienia to faktu, że w wielu aspektach różni się od niej – zarówno jeśli chodzi o wytłumaczenie fundamentalnych systemów działania gospodarki, jak i zalecenia dla polityki gospodarczej. Teoria keynesowska abyła bardzo popularna od lat 30-tych do 70-tych. Rady, których udzielała, w znacznej mierze zawiodły jednak w zwalczaniu zjawiska stagflacji z lat 70-tych. W ekonomii keynesowskiej zakłada się, że: • rynek nie zawsze funkcjonuje w sposób sprawny, głównie dlatego że ceny nie zawsze są w stanie zrównoważyć popyt z podażą; • z powodu gospodarka zwykle nie znajduje się w stanie pełnej równowagi. W szczególności, możliwym – a nawet typowym – stanem to jest, że na rynku dóbr popyt równoważy się z podażą, lecz nie są w pełni wykorzystane impulsy produkcji; • podmioty obecne na rynku nie dostosowują swoich działań wyłącznie do zmian cen. W szczególności, o wydatkach inwestycyjnych decydują raczej oceny kształtowania się obecnej i przyszłej koniunktury i warunków finansowania inwestycji, niż stopy procentowe, po których można obecnie pożyczyć kapitał; • w wyniku, zagregowany popyt (a więc suma spożycia prywatnego, zbiorowego, inwestycji, zmian zapasów i nadwyżki eksportu nad importem), zwykle różni się od zdolności gospodarki do wytwarzania PKB. Różnica w zasadniczych założeniach pomiędzy podejściem neoklasycznym a keynesowskim sprowadza się więc do tego, że w modelach keynesowskich poddano w wątpliwość zdolność rynku do pełnego zastosowania dostępnych czynników produkcji. Stwierdzono mianowicie, że popyt na dobra może w ogóle automatycznie dostosowywać się do zdolności produkcyjnych gospodarki. Jeśli popyt jest większy od zdolności produkcyjnych, wzrasta inflacja. Jeśli natomiast popyt jest od nich mniejszy, impulsy produkcji nie są w pełni wykorzystane i pojawia się bezrobocie. Zaleceniem teorii keynesowskiej jest więc to, aby rząd i bank centralny aktywnie ingerowały w kształtowanie się popytu na dobra (w miarę potrzeb zwiększając albo zmniejszając spożycie zbiorowe i zachęcając obszar prywatny do większych bądź mniejszych zakupów regulując ilość pieniądza na rynku), po to aby w pełni wykorzystać szanse wzrostu tworzone poprzez zwiększanie się zasobów pracy i kapitału

Czym jest teoria keynesowska znaczenie w Słownik T .