Audytor, Amortyzacja, Aktywa Obrotowe, Akcjonariusz, Agent Ubezpieczeniowy, Acquis Communautaire.
audytor amortyzacja aktywa co to jest

Co to jest w słowniku na A

 • Co to jest Finansowa Analiza Definicja Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
 • Co to jest Arbitraż Definicja zakupie i sprzedaży tych samych papierów wartościowych na różnych rynkach lub w różnych formach w celu osiągnięcia zysku dzięki
 • Co to jest Gospodarczy Arbitraż Definicja udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą
 • Co to jest Agregacja Definicja Znaczy mechanizm łączenia części w większą całość
 • Co to jest Ofe Aktywa Definicja Suma składek wpłacanych do funduszu emerytalnego, które są poprzez niego inwestowane
 • Co to jest Netto Aktywa Definicja Aktywa zmniejszone o zobowiązania
 • Co to jest Składki Alokacja Definicja Zmniejszona o prowizję OFE, część składki która jest inwestowana poprzez fundusz emerytalny
 • Co to jest Fundamentalna Analiza Definicja perspektyw jej rozwoju opierając się na informacji o wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego (dane podstawowe
 • Co to jest Techniczna Analiza Definicja Przewidywanie trendów kursów akcji (albo indeksów) opierając się na informacji o kursach i obrotach w przeszłości
 • Co to jest Aport Definicja Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki
 • Co to jest Aprecjacja Definicja Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej
 • Co to jest Popytowy Szok Asymetryczny Definicja Wydarzenie, które w kilku państwach skutkuje różne zmiany zagregowanego popytu (przyrost albo spadek popytu
 • Co to jest Stabilizator Automatyczny Definicja podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju
 • Co to jest Akcje Definicja który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki
 • Co to jest Finansowe Aktywa Definicja instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu
 • Co to jest Podatkowa Abolicja Definicja którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe
 • Co to jest Communautaire Acquis Definicja wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Agent Definicja przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej, upoważniona poprzez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w
 • Co to jest Akcjonariusz Definicja Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy
 • Co to jest Obrotowe Aktywa Definicja Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy
 • Co to jest Amortyzacja Definicja przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów
 • Co to jest Audytor Definicja Zobacz: biegły rewident

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Audytor, Amortyzacja, Aktywa Obrotowe, Akcjonariusz, Agent Ubezpieczeniowy, Acquis Communautaire, Abolicja Podatkowa, Aktywa Finansowe, Akcje, Automatyczny co to znaczy.

Słownik Audytor, Amortyzacja, Aktywa Obrotowe, Akcjonariusz, Agent co to jest.