picie ucieczkowe, picie kontrolowane, psychozy, psychozy alkoholowe, PTSD

Porady psychologiczne z gabinetu P

 • picie ucieczkowe Jak leczyć nastroju lub sytuacji.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • picie kontrolowane Jak leczyć ryzykownego. Termin ten stosowany jest w szczególności wobec osób, których zdolność do kontrolowania picia przy wszystkich okazjach może być w sposób uzasadniony kwestionowana. Na
 • psychozy Jak leczyć zobacz: zaburzenia psychotyczne
 • psychozy alkoholowe Jak leczyć zobacz: zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
 • PTSD Jak leczyć zobacz: zespół stresu pourazowego
 • padaczka Jak leczyć zobacz: epilepsja
 • picie intensywne (ang. heavy drinking) Jak leczyć umiarkowanego lub ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest często w kategoriach przeciętnej dziennej konsumpcji alkoholu (np. trzech „drinków” dziennie)
 • parafilia Jak leczyć zobacz: zaburzenia preferencji seksualnych
 • padaczka alkoholowa Jak leczyć podwyższenie progu drgawkowego, jednak w momencie, gdy organizm pozbywa się alkoholu, następuje "efekt odbicia", a w rezultacie - obniżenie progu drgawek. W konsekwencji
 • palenie bierne Jak leczyć wyniku palenia przez osoby z otoczenia. Termin powstał w latach siedemdziesiątych w związku z prowadzonymi wówczas badaniami nad skutkami takiego wdychania. Nazwa ta przyczyniła
 • palimpsesta Jak leczyć zobacz: przerwa w życiorysie
 • paranoja Jak leczyć zobacz: zaburzenie paranoiczne
 • paranoja alkoholowa Jak leczyć urojenia ksobne lub prześladowcze. zobacz również: paranojaLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • prewencja Jak leczyć tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga się poprzez przeciwdziałanie
 • projekcja Jak leczyć przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów postępowania, które zostały wyparte do podświadomości, ponieważ budziły lęk bądź też z innych względów
 • promocja zdrowia Jak leczyć człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Oznacza zespół działań, których celem jest umocnienie i rozwój zdrowia. Adresatem jest
 • przedawkowanie Jak leczyć powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną lub psychiczną. Przedawkowanie może wywołać skutki trwałe lub przejściowe, może także spowodować zgon. Dawka
 • psychodrama Jak leczyć XX w. Polega na odgrywaniu przez jednostkę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach, dzięki czemu doświadcza pewnych emocji i wyraża je. Pacjent odgrywa sceny z
 • psycho-bio-społeczny model uzależnienia Jak leczyć podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o wykorzystanie polskich doświadczeń terapeutycznych, opracowaną w Instytucie Psychologii Zdrowia przez Jerzego Mellibrudę. Model ten
 • psychoanaliza Jak leczyć przez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, że znajduje zastosowanie w trzech dziedzinach: 1) jako metoda badania psychiki; 2) jako systematyzacja
 • poczucie koherencji Jak leczyć salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC jest to globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień przekonania o tym, że: * bodźce (informacje), docierające do niego z
 • psychoneuroimmunologia Jak leczyć nerwowym, hormonalnym i immunologicznym oraz czynnikami psychospołecznymi.Dane uzyskane w ciągu ostatnich kilku lat dowiodły, że układ immunologiczny ma ścisłe powiązania z
 • polityka społeczna Jak leczyć kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i
 • pourazowe zaburzenie stresowe Jak leczyć zobacz: zespół stresu pourazowego
 • psychologia społeczna Jak leczyć dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów. Psychologia społeczna zajmuję się badaniem wpływu, jaki wywierają
 • psychostymulanty Jak leczyć pobudzenie psychomotoryczne należą do najsilniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę oraz amfetaminę i jej pochodne. Wywołują one aktywację sensoromotoryczną manifestującą
 • przemoc w rodzinie Jak leczyć działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Doświadczanie przez dziecko przemocy fizycznej lub bycie jej świadkiem
 • przerwa w życiorysie Jak leczyć będąca skutkiem spożycia alkoholu lub innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w okresie utraty pamięci można przywołać bardzo fragmentarycznie lub wcale. Leksykon
 • psychologia zdrowia Jak leczyć psychologii, którą najogólniej można by określić jako zastosowanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, choroby i systemu opieki zdrowotnej. Zajmuje się problematyką
 • pytania cyrkularne Jak leczyć uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców relacji i komunikacji.Strategia pytań cyrkularnych służy gromadzeniu informacji o rodzinie, a także udotępnianiu
 • picie umiarkowane (ang. moderate drinking) Jak leczyć przeciwieństwo picia intensywnego. Określa on picie umiarkowanych, nie przynoszących szkody ilości alkoholu. Czasami jednak picie umiarkowane rozumiane jest również jako