Porady psychologiczne z gabinetu stomatologicznego [P]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • picie ucieczkowe Jak leczyć nastroju lub sytuacji.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • picie kontrolowane Jak leczyć ryzykownego. Termin ten stosowany jest w szczególności wobec osób, których zdolność do kontrolowania picia przy wszystkich okazjach może być w sposób uzasadniony kwestionowana. Na
 • psychozy Jak leczyć zobacz: zaburzenia psychotyczne
 • psychozy alkoholowe Jak leczyć zobacz: zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
 • PTSD Jak leczyć zobacz: zespół stresu pourazowego
 • padaczka Jak leczyć zobacz: epilepsja
 • picie intensywne (ang. heavy drinking) Jak leczyć umiarkowanego lub ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest często w kategoriach przeciętnej dziennej konsumpcji alkoholu (np. trzech „drinków” dziennie)
 • parafilia Jak leczyć zobacz: zaburzenia preferencji seksualnych
 • Gabinet stomatologiczny Wrocław - stomatologia i gabinety stomatologiczne we Wrocławiu dla całej rodziny.
 • padaczka alkoholowa Jak leczyć podwyższenie progu drgawkowego, jednak w momencie, gdy organizm pozbywa się alkoholu, następuje "efekt odbicia", a w rezultacie - obniżenie progu drgawek. W konsekwencji
 • palenie bierne Jak leczyć wyniku palenia przez osoby z otoczenia. Termin powstał w latach siedemdziesiątych w związku z prowadzonymi wówczas badaniami nad skutkami takiego wdychania. Nazwa ta przyczyniła
 • palimpsesta Jak leczyć zobacz: przerwa w życiorysie
 • paranoja Jak leczyć zobacz: zaburzenie paranoiczne
 • paranoja alkoholowa Jak leczyć urojenia ksobne lub prześladowcze. zobacz również: paranojaLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • prewencja Jak leczyć tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga się poprzez przeciwdziałanie
 • projekcja Jak leczyć przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów postępowania, które zostały wyparte do podświadomości, ponieważ budziły lęk bądź też z innych względów
 • promocja zdrowia Jak leczyć człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Oznacza zespół działań, których celem jest umocnienie i rozwój zdrowia. Adresatem jest
 • przedawkowanie Jak leczyć powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną lub psychiczną. Przedawkowanie może wywołać skutki trwałe lub przejściowe, może także spowodować zgon. Dawka
 • psychodrama Jak leczyć XX w. Polega na odgrywaniu przez jednostkę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach, dzięki czemu doświadcza pewnych emocji i wyraża je. Pacjent odgrywa sceny z
 • psycho-bio-społeczny model uzależnienia Jak leczyć podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o wykorzystanie polskich doświadczeń terapeutycznych, opracowaną w Instytucie Psychologii Zdrowia przez Jerzego Mellibrudę. Model ten
 • psychoanaliza Jak leczyć przez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, że znajduje zastosowanie w trzech dziedzinach: 1) jako metoda badania psychiki; 2) jako systematyzacja
 • poczucie koherencji Jak leczyć salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC jest to globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień przekonania o tym, że: * bodźce (informacje), docierające do niego z
 • polityka społeczna Jak leczyć kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i
 • pourazowe zaburzenie stresowe Jak leczyć zobacz: zespół stresu pourazowego
 • psychologia społeczna Jak leczyć dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów. Psychologia społeczna zajmuję się badaniem wpływu, jaki wywierają
 • przemoc w rodzinie Jak leczyć działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Doświadczanie przez dziecko przemocy fizycznej lub bycie jej świadkiem
 • przerwa w życiorysie Jak leczyć będąca skutkiem spożycia alkoholu lub innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w okresie utraty pamięci można przywołać bardzo fragmentarycznie lub wcale. Leksykon
 • psychologia zdrowia Jak leczyć psychologii, którą najogólniej można by określić jako zastosowanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, choroby i systemu opieki zdrowotnej. Zajmuje się problematyką
 • psychoneuroimmunologia Jak leczyć nerwowym, hormonalnym i immunologicznym oraz czynnikami psychospołecznymi.Dane uzyskane w ciągu ostatnich kilku lat dowiodły, że układ immunologiczny ma ścisłe powiązania z
 • psychostymulanty Jak leczyć pobudzenie psychomotoryczne należą do najsilniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę oraz amfetaminę i jej pochodne. Wywołują one aktywację sensoromotoryczną manifestującą
 • pytania cyrkularne Jak leczyć uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców relacji i komunikacji.Strategia pytań cyrkularnych służy gromadzeniu informacji o rodzinie, a także udotępnianiu
 • picie umiarkowane (ang. moderate drinking) Jak leczyć przeciwieństwo picia intensywnego. Określa on picie umiarkowanych, nie przynoszących szkody ilości alkoholu. Czasami jednak picie umiarkowane rozumiane jest również jako

Gabinet stomatologiczny Wrocław

Lekarz stomatolog we Wrocławiu i psychiatra rady.

Jak leczyć, leczenie metody, sposoby.