Porady psychologiczne z gabinetu stomatologicznego [p]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • padaczka - zobacz: epilepsja
 • parafilia - zobacz: zaburzenia preferencji seksualnych
 • padaczka alkoholowa - Konsekwencją spożywania alkoholu u osób chorych na epilepsję jest podwyższenie progu drgawkowego, jednak w momencie, gdy organizm pozbywa się alkoholu, następuje "efekt
 • palenie bierne - Niedobrowolne wdychanie dymu, zazwyczaj tytoniowego, powstającego w wyniku palenia przez osoby z otoczenia. Termin powstał w latach siedemdziesiątych w związku z prowadzonymi
 • palimpsesta - zobacz: przerwa w życiorysie
 • paranoja - zobacz: zaburzenie paranoiczne
 • paranoja alkoholowa - Zaburzenie psychotyczne wywołane alkoholem, w którym dominują urojenia ksobne lub prześladowcze.zobacz również: paranojaLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa:
 • picie intensywne (ang. heavy drinking) - Wzór picia wykraczającego poza ramy pewnego standardu picia umiarkowanego lub ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest często w kategoriach przeciętnej
 • picie kontrolowane - picie w sposób umożliwiający uniknięcie intoksykacji lub picia ryzykownego. Termin ten stosowany jest w szczególności wobec osób, których zdolność do kontrolowania picia przy
 • picie ucieczkowe - Picie motywowane chęcią lub potrzebą ucieczki od nieprzyjemnego nastroju lub sytuacji.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i
 • picie umiarkowane (ang. moderate drinking) - Mało precyzyjny termin, określający wzór picia stanowiący przeciwieństwo picia intensywnego. Określa on picie umiarkowanych, nie przynoszących szkody ilości alkoholu. Czasami
 • poczucie koherencji - Poczuciem koherencji (SOC) jest centralnym pojęciem koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC jest to globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień
 • polityka społeczna - jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie
 • pourazowe zaburzenie stresowe - zobacz: zespół stresu pourazowego
 • prewencja - Zespół działań, w których wykorzystuje się różne metody i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych
 • projekcja - 1. W psychoanalizie: jeden z mechanizmów obronnych Ego, polegający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów postępowania, które zostały wyparte
 • promocja zdrowia - Jest to proces skierowany na osoby zdrowe, umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Oznacza zespół działań
 • przedawkowanie - przyjęcie jakiejkolwiek substancji farmakologicznej w ilości powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną lub psychiczną. Przedawkowanie może wywołać skutki
 • psychodrama - Technika psychoterapeutyczna, stworzona przez J.L. Moreno w latach 20. XX w. Polega na odgrywaniu przez jednostkę różnych ról społecznych w zaimprowizowanych sytuacjach, dzięki
 • psychologia społeczna - Jest to stosunkowo młoda galąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów
 • przemoc w rodzinie - Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody
 • przerwa w życiorysie - Inaczej: palimpsesta. Ostra amnezja następowa, bez utraty świadomości, będąca skutkiem spożycia alkoholu lub innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w okresie utraty
 • psycho-bio-społeczny model uzależnienia - Psycho-bio-społeczny model uzależnienia stanowi próbę syntezy różnych podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o wykorzystanie polskich doświadczeń terapeutycznych, opracowaną
 • psychoanaliza - Dziedzina psychologii stworzona przez Zygmunta Freuda i rozwijana przez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, że znajduje zastosowanie w trzech
 • psychologia zdrowia - Psychologia zdrowia jest młodą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można by określić jako zastosowanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia
 • psychoneuroimmunologia - Interdyscyplinarny kierunek badający zależności pomiędzy układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym oraz czynnikami psychospołecznymi.Dane uzyskane w ciągu ostatnich kilku
 • psychostymulanty - Środki psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące silne pobudzenie psychomotoryczne należą do najsilniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę oraz amfetaminę i jej
 • psychozy - zobacz: zaburzenia psychotyczne
 • psychozy alkoholowe - zobacz: zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
 • PTSD - zobacz: zespół stresu pourazowego
 • pytania cyrkularne - Pytania cyrkularne wynikają z myślenia cyrkularnego na temat uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców relacji i komunikacji.Strategia pytań cyrkularnych

Gabinet stomatologiczny Wrocław

Lekarz stomatolog we Wrocławiu i psychiatra rady.