Słownik Katalog praw człowieka co to jest. znając Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw.
katalog praw człowieka co to jest

Czy przydatne?

Definicja Katalog praw człowieka

Definicja KATALOG PRAW CZŁOWIEKA: Przeciętny obywatel nie znając Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nie słysząc nigdy o Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności czy także o Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych nie wie, jakie prawa mu przysługują ani gdzie może złożyć skargę, jeżeli poczuje, iż zostały złamane. Nie chodzi bynajmniej o znajomość prawa na poziomie profesjonalnym, lecz jedynie o wiedzę praktyczną, a więc pozwalającą funkcjonować we współczesnym świecie. Traktaty międzynarodowe zobowiązały państwa nie tylko do respektowania praw człowieka, lecz również do powstania środków prawnych wykorzystywanych ochronie tych praw. Kraj przystępujące do Porady Europy automatycznie podpisuje Konwencję. Może przy tym od razu zamieniać swojego prawa, gdyż prawa zapisane w Konwencji zaczynają i w nim obowiązywać – tak głosi zasada bezpośredniej stosowalności. W Polsce, która ratyfikowała sporo konwencji, do nowej konstytucji został wprowadzony zapis w odniesieniu godności człowieka. W artykule 30 czytamy: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. W artykule tym podkreślona jest godność człowieka jako wartość nadrzędna w relacji do praw wolności i praw człowieka i obywatela, które są rezultatem owej godności. Prawa człowieka z racji na genezę i ich charakter zostały podzielone na: prawa osobiste (prawa I generacji), prawa polityczne (prawa II generacji), prawa ekonomiczne społeczne i kulturalne (prawa III generacji). Katalog praw człowieka z uwzględnieniem aktów prawnych, gdzie zostały zapisane, prezentuje zamieszczona poniżej tabela. Prawa człowieka prawa osobiste (prawa I generacji) prawa polityczne (prawa II generacji) prawa ekonomiczne społeczne i kulturalne (prawa III generacji) Prawo do życia – art. 3P.D., art. 6 P.P., art. 2 K.E.Prawo do wolności osobistej – art. 4 P.D.,art. 8 P.D., art. 4 E.K.Zakaz tortur – art. 5 P.D.,art. 7 P.P., art. 3 E.K.Prawo do nietykalności osobistej – art. 9 P.D.,art. 5 E.K., art. 1/IV E.K.Prawo do sądu – art. 10i 11 P.D.Prawo do osobowości prawnej – art. 6 P.D.,art. 16 P.P.Prawo do prywatności– art. 12 P.D., art. 17 P.P.,art. 8 E.K.Prawo do wolności sumienia i wyznania– art. 18 P.D., art. 18 P.P.,art. 9 E.K.Prawo do wolności słowa– art. 19 P.D., art. 19 P.P.,art. 10 E.K.Prawo do własności– art. 17 P.D., art. 1/I E.K.Prawo do swobody poruszania się – art. 13P.D., art. 12 P.P., art. 2,3, 4/IV E.K Prawo do wolności zgromadzeń i stowarzyszeń – art. 20P.D., art. 21 i 22 P.P., art. 8P.E., art. 11 E.K., art. 5 i 6K.S.Prawo do udziału w rządzeniu – art. 21 P.D.,art. 25 P.P., art. 3/I K.K.Prawo do azylu – art. 14P.D., art. 1/VII E.K.Prawo do obywatelstwa– art. 15 P.D., art. 3/IVPrawo do informacji o działaniu władzy– art. 29 P.D. Prawo do pracy – art. 32p.1 P.D., art. 6, art. 1,9,10.Prawo do odpowiednich warunków pracy – art. 23,24 P.D., art. 7 P.E., art. 2,3, 4 K.S.Prawo do zabezpieczenia socjalnego – art. 25 P.D.,art. 9 P.E., art. 12 K.S.Prawo rodziny do ochrony i opieki– art. 25 P.D., art. 10 P.E.,art. 7, 8, 16, 17 K.S.Prawo do odpowiedniego poziomu życia – art. 25P.D., art. 11 P.E.Prawo do edukacji – art. 26P.D., art. 13, 14 P.E.Prawo do udziału w życiu kulturalnym – art. 27 P.D.,art. 15 P.E. Skróty w tabeli:P.D. – Powszechna Deklaracja Praw CzłowiekaP.P. – Pakt Praw Politycznych i ObywatelskichP.E. – Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i KulturalnychE.K. – Europejska Konwencja Praw Człowieka1/IV E.K. – Art. 1 Czwartego Protokołu do KonwencjiK.S. – Europejska Karta Społeczna Warto pamiętać Prawa przysługują ludziom bezwzględnie na wyznawany światopogląd, rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, geneza socjalne czy narodowe, miejsce urodzenia. Ochrona tych praw gwarantowana jest w prawie wewnętrznym (konstytucja) i w prawach międzynarodowych. Człowiek ma zatem prawo wystąpić na forum międzynarodowym przeciwko swojemu państwu. Definicje - Porada Europy – polityczna organizacja międzyrządowa utworzona w 1949 roku; do jej zadań należą: ochrona praw człowieka i demokracji pluralistycznej, uświadamianie i podnoszenie wartości europejskiej tożsamości kulturowej i rozwiązywanie problemów społeczeństw europejskich

Czym jest Katalog praw człowieka znaczenie w Słownik na K .