Słownik Najwyższa Izba Kontroli co to jest. działa jako naczelny organ kontroli państwowej.
najwyższa izba kontroli co to jest

Czy przydatne?

Definicja Najwyższa Izba Kontroli

Definicja NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI: Najwyższa Izba Kontroli działa jako naczelny organ kontroli państwowej. Organizacja ta posiada bogatą tradycję sięgającą XIX wieku. Jako organ kontroli państwowej funkcjonuje od 1921 roku. Aktualny zakres kompetencji NIK-u ustala Ustawa Konstytucyjna z 1997 roku. Najwyższa Izba Kontroli działa kolegialnie i podlega Sejmowi. Kolegium NIK ustanowią: prezes i wiceprezesi, sekretarz i 16 członków (powoływanych poprzez Prezydium Sejmu na wniosek Prezesa NIK-u). Prezesa NIK-u powołuje Sejm za zgodą Senatu na moment sześciu lat. Może on pełnić tę funkcję tylko dwie kadencje. Prezes NIK-u nie może należeć do żadnej partii politycznej, związku zawodowego i zajmować innego stanowiska (niezależnie od profesora szkoły wyższej) albo wykonywać innych zajęć zawodowych. Strukturę organizacyjną NIK-u tworzą departamenty (na przykład Budżetu Państwa, Finansów i Bankowości) i delegatury w 17 największych miastach Polski. Zadania NIK-u polegają na kontrolowaniu działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno-administracyjnej organów administracji państwowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, jak także jednostek i podmiotów gospodarczych korzystających z majątku i środków państwowych. Kontrole mogą być zlecone poprzez Sejm, Prezydenta RP, wnioskowane poprzez Radę Ministrów, a również mogą wypływać z własnej inicjatywy NIK-u. NIK przedstawia rezultaty swoich prac w formie: analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, informacji o wynikach kontroli i rocznych sprawozdań ze swojej działalności. Warto pamiętać Najwyższa Izba Kontroli działa kolegialnie i podlega Sejmowi. Zadania NIK-u polegają na kontrolowaniu działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno - administracyjnej organów administracji państwowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, a także jednostek i podmiotów gospodarczych, korzystających z majątku i środków państwowych

Czym jest Najwyższa Izba Kontroli znaczenie w Słownik na N .