Słownik Organizacja organów wymiaru sprawiedliwości co to jest. sprawiedliwości jest Sąd Najwyższy.
organizacja organów wymiaru co to jest

Czy przydatne?

Definicja Organizacja organów wymiaru sprawiedliwości

Definicja ORGANIZACJA ORGANÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI: Głównym organem wymiaru sprawiedliwości jest Sąd Najwyższy. W jego skład wchodzą: pierwszy prezes, jego zastępca i sędziowie. Art. 1751. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe.[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] Pierwszy prezes Sądu Najwyższego powoływany jest poprzez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych poprzez Zebranie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie wchodzący w skład Sądu Najwyższego powoływani są na czas nieokreślony poprzez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Porady Sądowniczej. Sąd Najwyższy złożona jest z pięciu wydziałów: Izby Administracyjnej, Izby Pracy i Ubezpieczeń Socjalnych, Izby Cywilnej, Izby Karnej, Izby Wojskowej. Główne zadania Sądu Najwyższego formułuje Konstytucja RP: Art. 1831. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w dziedzinie orzekania.2. Sąd Najwyższy wykonuje również inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] Do głownych czynności Sądu Najwyższego należą również: rewizje wyjątkowe od orzeczeń sądowych, rozpoznawanie spraw w dziedzinie przekazanym specjalnymi przepisami ustaw (na przykład protesty wyborcze) i opiniowanie nie wszystkich projektów ustaw. Definicje - Krajowa Porada Sądownicza – organ kolegialny, istniejący od 1989 roku, którego kluczowym zadaniem jest ochrona niezależności władzy sądowniczej; w jej skład wchodzą Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesa NSA, Minister Sprawiedliwości, osoba powołana poprzez Prezydenta, 15 sędziów, 4 posłów wybranych poprzez Sejm i 2 Senatorów wybranych poprzez Senat; kadencja KRS trwa 4 lata

Czym jest Organizacja organów wymiaru sprawiedliwości znaczenie w Słownik na O .