Definicja Finansowe Aktywa. Co oznacza instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to.
aktywa finansowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Finansowe Aktywa

Co oznacza AKTYWA FINANSOWE: Aktywa finansowe (odmiennie zwane instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa finansowe mogą abyć dwojakiego rodzaju: mogą abyć lub długiem (który ktoś jest nam winny), lub prawem do własności (na przykład akcją dającą nam prawo do własności spółki). Dług jest obietnicą złożoną poprzez pożyczkobiorcę, przez którą zobowiązuje się on do zwrócenia w przyszłości otrzymanej sumy pieniędzy wspólnie z określonymi odsetkami. Umowy w kwestii zaciągnięcia długu różnią się między sobą pod względem ryzyka niespłacenia, czasu trwania (zapadalności) i metody spłaty odsetek i pożyczonej stawki (zwanej kapitałem). Wysokość odsetek (stopy procentowej, którą pobiera pożyczkodawca w zamian za swoją usługę udzielenia pożyczki), zależy od podanych cech pożyczki. Instrumenty dłużne różnią się także tym, czy stopa procentowa jest stała poprzez moment trwania długu, czy też zmienna odpowiednio z formułą zapisaną w umowie na przykład wymienia się raz na kwartał w zależności od zmian stopy, po której banki udzielają między sobą 3-miesięcznych depozytów. Na ogół im dłuższy jest termin zapadania długu, tym częściej stosuje się zmienne stopy procentowe ze względu na ryzyko ich zmian. Fundamentalnymi formami długu są pożyczki, weksle, kredyty, bony skarbowe i obligacje. Jeśli natomiast pożyczyliśmy pieniądze bankowi, zobowiązanie banku nazywane jest depozytem. Wszystkie sektory gospodarki używają długu; gospodarstwa domowe biorą kredyty na sfinansowanie zakupów dóbr konsumpcyjnych i potrzeb mieszkaniowych (kredyty hipoteczne, a więc pod zastaw kupowanej nieruchomości), przedsiębiorstwa, banki i rząd wydają (emitują) obligacje i zaciągają kredyty. Drugim typem instrumentu finansowego są prawa własności do spółki, a więc akcje lub udziały. Posiadanie akcji i udziałów upoważnia właściciela do udziału w zysku, a więc dywidendy. Prócz dywidendy akcjonariusze mogą liczyć na nieujemnyą stopę zwrotu od włożonych w zakup akcji pieniędzy (kapitału), jeśli cena akcji wzrośnie powyżej ceny ich zakupu. Może ona jednak także spaść, co łączy się ze stratą. W skrajnym przypadku cena może obniżyć się do zera, a wtedy znaczy to całkowitą utratę kapitału (dzieje się tak w razie bankructwa spółki)
Definicja Automatyczny Stabilizator:
Co to jest który minimalizuje podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju systemów należą między innymi dochodowy aktywa finansowe.
Definicja Asymetryczny Szok Popytowy:
Co to jest Wydarzenie, które w kilku państwach skutkuje różne zmiany zagregowanego popytu (przyrost albo spadek popytu aktywa finansowe.
Definicja Amortyzacja:
Co to jest przedsiębiorstwa (na przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów materialnych, lecz tekże aktywa finansowe.
Definicja Aport:
Co to jest Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki aktywa finansowe.

Czym jest aktywa finansowe znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: