Definicja Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie. Co oznacza BIZ) występują wtedy, gdy inwestor.
bezpoŚrednie inwestycje co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie

Co oznacza BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem albo współwłaścicielem przedsiębiorstwa działającego w danym państwie i w czynny sposób wpływa na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. BIZ to przepływy kapitału poprzez granice państw, które polegają na zakupie już istniejących przedsiębiorstw lub tworzeniu nowych spółek od podstaw. Przykłady BIZ to: • budowa nowej fabryki poprzez inwestora z innego państwie; • zakup przynajmniej 10% akcji danej spółki poprzez obcego inwestora; • pożyczki od spółek „matek” dla spółek „córek”; • inwestowanie w państwie części zysków przedsiębiorstw, mających obcych właścicieli (tak zwany reinwestowanie zysków). BIZ kierują się tam, gdzie wydatki wytwarzania danych produktów są najniższe i spółki mogą odnieść korzyści ogromnej skali, rozpoczynając masową produkcję. Właściciele BIZ, wybierając lokalizację, biorą pod uwagę konkurencyjność danego państwie. Państwa usiłują przyciągać BIZ, gdyż przynoszą one z reguły nowe technologie, lepszą organizację pracy i zarządzanie, dzięki czemu spadają wydatki i ceny produkowanych poprzez nie produktów i świadczonych usług. Gospodarka staje się zatem nowocześniejsza. Dzięki nim powstają też nowe miejsca pracy, zwłaszcza, jeśli nowy zakład powstaje „w szczerym polu”. Miejsca pracy powstają również w otoczeniu spółki, która sama rozpoczyna zgłaszać popyt na surowce, półprodukty i usługi. Zdarza się, że przejęcie przedsiębiorstwa poprzez obcy kapitał doprowadza do zwolnień pracowników, lecz znaczy to, że byli oni źle wykorzystani poprzez poprzedniego właściciela. Zbędni pracownicy mają szanse znaleźć zajęcie tam, gdzie ich robota wytwarza wyższy wytwór. W ten sposób rośnie też wydajność pracy w gospodarce, gdyż pracownicy trafiają tam, gdzie są naprawdę potrzebni. BIZ do państwie i z państwie są ujmowane w rachunku finansowym bilansu płatniczego. Poczynając od początku lat 90-tych Polska stała się jedną z atrakcyjnych lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali Europy i świata. Po spowolnieniu napływu inwestycji w latach 2001-03, związanym zarówno z recesją w Polsce jak z ogólnym spadkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, aktualnie napływy inwestycji osiągają znów znaczną wielkość
Definicja Bank Spółdzielczy:
Co to jest Bank utworzony opierając się na ustawy Prawo bankowe mający formę prawną spółdzielni. W Polsce na koniec 2004 roku funkcjonowało 596 banków spółdzielczych (dane NBP bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Definicja Bank Centralny:
Co to jest instytucją państwową, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej państwie. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest najczęściej dbałość o wartość pieniądza i bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Definicja Bezrobocie Strukturalne:
Co to jest Bezrobocie wywołane niedostosowaniem podaży pracy do popytu na pracę, na przykład zbyt niskimi albo nieodpowiednimi kwalifikacjami osób poszukujących pracy bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Definicja Bank Komercyjny:
Co to jest zalicza się do ekipy instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, by pożyczać natomiast te środki innym bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Czym jest bezpoŚrednie inwestycje znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: