Definicja Handlowy Bilans. Co oznacza dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i.
bilans handlowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Handlowy Bilans

Co oznacza BILANS HANDLOWY: Bilans handlowy jest zestawieniem dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu zaznacza się znakiem plus, a płatności importowe znaczy się znakiem minus. Różnica między wpływami z eksportu a płatnościami za import jest nazywana saldem bilansu handlowego. Jeśli eksport przewyższa import, mówimy o nadwyżce w bilansie handlowym, w odwrotnej sytuacji o deficycie. W bilansie handlowym za dany moment księguje się wartość transakcji eksportowych i importowych zawartych w tym okresie. Dla przykładu, bilans pierwszego kwartału 2006r. obejmuje wartość transakcji zrealizowanych w tym okresie. Nie ma znaczenia, czy płatności zostały przekazane w pierwszym kwartale, czy też nastąpi to dopiero później; większość umów w handlu zagranicznym zawiera się na kredyt, dlatego mówimy, że bilans handlowy jest sporządzony na bazie transakcji (a nie na bazie płatności). W Polsce bilans handlowy sporządza się w walucie krajowej, euro i dolarze USA co miesiąc, często pojawiają się także dane kwartalne i roczne. Wstępne dane za określony miesiąc są dostępne na witrynie internetowej NBP w rubryce „statystyka”. Dane te podlegają ewentualnym korektom w razie napływu nowych informacji o zawartych transakcjach. Uważna obserwacja i badanie bilansu handlowego pozwala wyciągać ważne wnioski na temat sytuacji gospodarczej państwie. Generalnie ujemne saldo znaczy, że państwo więcej towarów i usług zużywa, niż produkuje. Należy jednak wówczas przeanalizować, jakim celom służy ów import: jeśli na przykład państwo importuje dużo dóbr inwestycyjnych, znaczy to jego szybką modernizację i może abyć zjawiskiem pożądanym. Jeśli natomiast państwo importuje głównie wyroby konsumpcyjne – i ma ujemne saldo bilansu handlowego – może to znaczyć, że państwo zaciąga długi za granicą, by je przejadać. A to może abyć groźne dla przyszłego rozwoju. Bilans handlowy jest częścią szerszego zestawienia bieżących rozliczeń państwie z zagranicą zwanego bilansem obrotów bieżących. Bilans handlowy jest zwykle silnie związany z całym saldem obrotów bieżących. Nie zawsze musi jednak żebyć: Hongkong ma wielki deficyt handlowy i ogromną nadwyżkę obrotów bieżących, głównie ze względu na ogromne dochody z tytułu eksportu usług. Natomiast Irlandia ma dużą nadwyżkę handlową, jednak duży transfer za granicę zysków zagranicznych spółek skutkuje deficyt obrotów bieżących
Definicja Budżet Państwa:
Co to jest Roczny plan wpływów i kosztów państwa, opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów bilans handlowy.
Definicja Biegły Rewident:
Co to jest Osoba posiadająca formalnie potwierdzone kompetencje do badania i oceny sprawozdań finansowych przygotowywanych poprzez spółki i instytucje bilans handlowy.
Definicja Bon Skarbowy:
Co to jest ważny krócej niż rok) dłużny papier wartościowy emitowany poprzez państwo celem sfinansowania bieżącego deficytu budżetowego. W Polsce istnieją weksle dwudniowe, trzydniowe albo o dłuższym okresie bilans handlowy.
Definicja Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne:
Co to jest zagraniczne polegające na budowie od podstaw jakiegoś przedsiębiorstwa (greenfield) albo przejęcie kontroli nad istniejącym przedsiębiorstwem. Oznaczają długotrwałą współpracę, będącą bilans handlowy.

Czym jest bilans handlowy znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: