Definicja Handlowy Bilans. Co oznacza dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i.
bilans handlowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Handlowy Bilans

Co oznacza BILANS HANDLOWY: Bilans handlowy jest zestawieniem dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu zaznacza się znakiem plus, a płatności importowe znaczy się znakiem minus. Różnica między wpływami z eksportu a płatnościami za import jest nazywana saldem bilansu handlowego. Jeśli eksport przewyższa import, mówimy o nadwyżce w bilansie handlowym, w odwrotnej sytuacji o deficycie. W bilansie handlowym za dany moment księguje się wartość transakcji eksportowych i importowych zawartych w tym okresie. Dla przykładu, bilans pierwszego kwartału 2006r. obejmuje wartość transakcji zrealizowanych w tym okresie. Nie ma znaczenia, czy płatności zostały przekazane w pierwszym kwartale, czy też nastąpi to dopiero później; większość umów w handlu zagranicznym zawiera się na kredyt, dlatego mówimy, że bilans handlowy jest sporządzony na bazie transakcji (a nie na bazie płatności). W Polsce bilans handlowy sporządza się w walucie krajowej, euro i dolarze USA co miesiąc, często pojawiają się także dane kwartalne i roczne. Wstępne dane za określony miesiąc są dostępne na witrynie internetowej NBP w rubryce „statystyka”. Dane te podlegają ewentualnym korektom w razie napływu nowych informacji o zawartych transakcjach. Uważna obserwacja i badanie bilansu handlowego pozwala wyciągać ważne wnioski na temat sytuacji gospodarczej państwie. Generalnie ujemne saldo znaczy, że państwo więcej towarów i usług zużywa, niż produkuje. Należy jednak wówczas przeanalizować, jakim celom służy ów import: jeśli na przykład państwo importuje dużo dóbr inwestycyjnych, znaczy to jego szybką modernizację i może abyć zjawiskiem pożądanym. Jeśli natomiast państwo importuje głównie wyroby konsumpcyjne – i ma ujemne saldo bilansu handlowego – może to znaczyć, że państwo zaciąga długi za granicą, by je przejadać. A to może abyć groźne dla przyszłego rozwoju. Bilans handlowy jest częścią szerszego zestawienia bieżących rozliczeń państwie z zagranicą zwanego bilansem obrotów bieżących. Bilans handlowy jest zwykle silnie związany z całym saldem obrotów bieżących. Nie zawsze musi jednak żebyć: Hongkong ma wielki deficyt handlowy i ogromną nadwyżkę obrotów bieżących, głównie ze względu na ogromne dochody z tytułu eksportu usług. Natomiast Irlandia ma dużą nadwyżkę handlową, jednak duży transfer za granicę zysków zagranicznych spółek skutkuje deficyt obrotów bieżących
Definicja Bilans Płatniczy:
Co to jest jest statystycznym zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce między rezydentami państwie (a więc osobami zamieszkałymi na bilans handlowy co znaczy.
Definicja BezpoŚrednie Inwestycje Zagraniczne:
Co to jest Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem albo współwłaścicielem przedsiębiorstwa działającego w danym państwie i w czynny s bilans handlowy krzyżówka.
Definicja Bank Komercyjny:
Co to jest zalicza się do ekipy instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, by pożyczać natomiast te środki i bilans handlowy co to jest.
Definicja Bezrobocie Koniunkturalne:
Co to jest Bezrobocie pojawiające się w chwili załamania gospodarczego, a więc wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce minimalizuje się; nazywane także bezrobociem cyklicznym albo keynesowskim bilans handlowy słownik.

Czym jest bilans handlowy znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: