Definicja bilans oszczędności i inwestycji. Co oznacza zestawieniem dla danego roku, które pokazuje.
bilans oszczędności i co to jest

Czy przydatne?

Definicja bilans oszczędności i inwestycji

Co oznacza BILANS OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI: Bilans oszczędności i inwestycji jest zestawieniem dla danego roku, które pokazuje, wartość inwestycji dokonanych poprzez poszczególne sektory instytucjonalne istniejące w gospodarce i jak ogromna jest skala posiadanych poprzez nie oszczędności (a więc środków na finansowanie inwestycji). W całej gospodarce dokonane inwestycje muszą abyć równe oszczędnościom (ponieważ właśnie oszczędności są źródłem finansowania inwestycji). Jeśli oszczędności w państwie jest zbyt mało, dodatkowy kapitał musi abyć pożyczony z zagranicy, a suma kapitału pożyczonego z zagranicy jest równa ujemnemu saldu rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. Fakt, że w skali państwie – po uwzględnieniu kapitału pożyczonego z zagranicy – suma oszczędności jest równa sumie inwestycji nie znaczy, że musi żebyć w razie każdego sektora instytucjonalnego. Dzięki zestawieniu bilansu oszczędności i inwestycji można ustalić: • jak duże są oszczędności i inwestycje poszczególnych sektorów, • które sektory więcej oszczędzają niż inwestują (zwykle w takiej sytuacji znajdują się gospodarstwa domowe), • które sektory więcej inwestują niż oszczędzają (zwykle w takiej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa, a w razie dużych deficytów sektora publicznego również instytucje państwowe), • jak wygląda bilans oszczędności i inwestycji państwie w rozliczeniach z zagranicą (czy państwo jako całość pożycza oszczędności zagraniczne dla sfinansowania własnych inwestycji, czy też eksportuje własne oszczędności dla sfinansowania potrzeb inwestycyjnych zagranicy). Z powodu, bilans oszczędności i inwestycji informuje nas o tym, które sektory pożyczają oszczędności od innych, by sfinansować własne inwestycje (innymi słowy, bilans oszczędności i inwestycji informuje o przepływach kapitału pomiędzy sektorami). Pożyczki te odbywają się zwykle za pośrednictwem mechanizmu finansowego (banków komercyjnych, rynków kapitałowych). Bilans pokazuje porównanie oszczędności brutto, które są generowane poprzez dany obszar (nadwyżki dochodów sektora nad spożyciem poprzez niego towarów i usług) z akumulacją brutto (sumą nakładów inwestycyjnych brutto i przyrostu zapasów, które musi sfinansować dany obszar). Ujemne saldo znaczy, że dany obszar więcej zużywa oszczędności niż ma własnych, więc musi je dopożyczyć od innych sektorów (żebyło w Polsce w 2003 roku w sektorze instytucji rządowych i przedsiębiorstw). Sektory z saldem dodatnim mogą pożyczać własne oszczędności innym (gospodarstwa domowe, instytucje finansowe, i zagranica). Wszystkie dane na wykresie pokazane są jako proc. PKB. Dodatnie oszczędności zagranicy równoważne są deficytowi obrotów bieżących występującego w państwie
Definicja Budżet Państwa:
Co to jest stanowi najważniejszą część dochodów i kosztów sektora finansów publicznych. To jest roczny plan dochodów i kosztów instytucji szczebla centralnego (tzn. instytucji rządowych), nazywany też często bilans oszczędności i inwestycji.
Definicja Bank Spółdzielczy:
Co to jest Bank utworzony opierając się na ustawy Prawo bankowe mający formę prawną spółdzielni. W Polsce na koniec 2004 roku funkcjonowało 596 banków spółdzielczych (dane NBP bilans oszczędności i inwestycji.
Definicja Bilans:
Co to jest stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia i pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą bilans oszczędności i inwestycji.
Definicja Bank Centralny:
Co to jest instytucją państwową, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej państwie. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest najczęściej dbałość o wartość pieniądza i bilans oszczędności i inwestycji.

Czym jest bilans oszczędności i znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: