Definicja Państwa Budżet. Co oznacza część dochodów i kosztów sektora finansów publicznych. To jest.
budżet państwa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Państwa Budżet

Co oznacza BUDŻET PAŃSTWA: Budżet państwa stanowi najważniejszą część dochodów i kosztów sektora finansów publicznych. To jest roczny plan dochodów i kosztów instytucji szczebla centralnego (tzn. instytucji rządowych), nazywany też często planem finansowym państwa. Budżet państwa uchwalany jest corocznie poprzez parlament w formie Ustawy Budżetowej. Według Konstytucji RP to jest jedyna ustawa, w relacji do której prezydent nie ma prawa veta. Specjalną rolę Ustawy Budżetowej w systemie prawnym RP umacnia również fakt, że w razie jej nieuchwalenia w odpowiednim czasie prezydent ma prawo rozwiązać parlament i ogłosić przedterminowe wybory. Ustawa budżetowa uznawana jest za najważniejszy po konstytucji akt prawny również w innych państwach OECD. Budżet państwa składa się z: założeń makroekonomicznych, stanowiących (wspólnie z założeniami co do wysokości stawek podatkowych) podstawę do prognozowania dochodów i kosztów; dochodów budżetu państwa, a więc prognozowanych wpływów z tytułu podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat celnych i innych dochodów (w tym między innymi wpłat z zysku banku centralnego, dywidendy z przedsiębiorstw państwowych, wpłat z budżetu UE); kosztów budżetu państwa, a więc planowanych kosztów na płace pracowników administracji państwowej, zakup towarów i usług, obsługę zadłużenia Skarbu Państwa (długu publicznego powstałego w rezultacie emisji skarbowych papierów wartościowych i zaciągnięcia poprzez instytucje rządowe kredytów i zobowiązań), subwencje i dotacje do innych jednostek i szczebli sektora publicznego i do przedsiębiorstw, transfery do gospodarstw domowych, opłaty majątkowe (głównie inwestycje publiczne); przewidywanego rezultacie budżetu państwa (w razie wyższych kosztów niż dochodów deficytu budżetowego, w odwrotnej sytuacji nadwyżki budżetowej); sposobów sfinansowania deficytu budżetu (upoważnienie rządu do emisji skarbowych papierów wartościowych, zaciągania kredytów, realizacji przewidywanych dochodów z tytułu prywatyzacji) państwa albo rozdysponowania nadwyżki budżetowej. Ponieważ budżet państwa stanowi jedynie część finansów publicznych, nie wszystkie pozycje mogą abyć mylące. W budżecie państwa polskiego niemal połowę kosztów stanowią dotacje i subwencje – są to jednak dotacje i subwencje wypłacane z budżetu państwa do budżetów samorządowych, w celu realizacji różnorodnych zadań (na przykład finansowania nauki)
Definicja Bezrobocie Technologiczne:
Co to jest Odmiana bezrobocia strukturalnego; pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach budżet państwa.
Definicja Bilans:
Co to jest stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia i pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą budżet państwa.
Definicja Budżet Państwa:
Co to jest Roczny plan wpływów i kosztów państwa, opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów budżet państwa.
Definicja Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne:
Co to jest zagraniczne polegające na budowie od podstaw jakiegoś przedsiębiorstwa (greenfield) albo przejęcie kontroli nad istniejącym przedsiębiorstwem. Oznaczają długotrwałą współpracę, będącą budżet państwa.

Czym jest budżet państwa znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: