Definicja Depozyty. Co oznacza która bazuje na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez.
depozyty co to jest

Czy przydatne?

Definicja Depozyty

Co oznacza DEPOZYTY: Depozyt to jest inwestycja finansowa, która bazuje na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien moment. Odmiennie mówiąc depozyty to aktywa finansowe, które posiadamy w rezultacie złożenia w banku naszych pieniędzy albo innych wartości. Banki komercyjne, jako pośrednicy na rynku finansowym, potrzebują środków pieniężnych, by pożyczać je podmiotom chcącym zaciągnąć kredyty (banki pobierają przy tym określone płaca za własne usługi). Ponieważ kapitał własny banku jest zbyt mały, by wystarczył do zyskownego funkcjonowania, dlatego bank pożycza pieniądze od klientów - główną formą tych pożyczek są depozyty. Dla banku depozyt jest zobowiązaniem, na mocy którego bank po określonym w umowie terminie wypłaci jego właścicielowi tę samą kwotę plus odsetki, które są formą zapłaty za cierpliwość klienta - w tym czasie zrezygnował on z innego metody zastosowania środków. Odsetki od depozytów są naliczane według stopy procentowej, która odzwierciedla wartość pieniądza w okresie. Im dłuższy czas, gdzie klient rezygnuje z możliwości innego zastosowania swoich środków, tym większe są odsetki zaproponowane poprzez bank. Depozyty dzielą się na: • depozyty na żądanie, a więc takie, które można wycofać (a więc zamienić na pieniądze) z banku w każdej chwili; • depozyty terminowe (na przykład jednodniowe, trzymiesięczne, roczne), a więc takie które można wycofać tylko po upływie określonego w umowie terminu; wcześniejsze wycofanie depozytu jest w tym wypadku zerwaniem umowy klienta z bankiem i skutkuje zwykle stratę finansową dla klienta (w formie straty, pełnej albo częściowej, należnych za ten moment odsetek). Depozyty na żądanie są aktualnie często tym samym, co pieniądz, gdyż można ich użyć bezpośrednio do zapłaty za dobra i usługi. Dawniej podpisywało się w tym celu wystawiony poprzez bank dokument (czek), który gwarantował, że klient ma środki na rachunku bankowym. Abyło to jednak niebezpieczne, ponieważ sprzedawca nie mógł sprawdzić, czy czek istotnie ma pokrycie, a natomiast właściciel czeku mógł go łatwo zgubić. Aktualnie obrót czekowy zastąpiły karty bankowe. Po włożeniu do czytnika terminala następuje bezpośrednie połączenie z komputerem banku, który sprawdza stan konta klienta. Oprocentowanie depozytów zależy od typu umowy, którą zawiera klient z bankiem. Może abyć ono stałe lub zmienne. Depozyt może złożyć każdy podmiot. Przy dużych kwotach oprocentowanie jest negocjowane. Depozyt jest aktywem finansowym dla jego właściciela, z kolei dla banku jest zobowiązaniem (pasywem). Depozyty na żądanie są z reguły najtańszym metodą finansowania poprzez bank akcji kredytowej, gdyż są one nisko oprocentowane. Ich właściciele są gotowi zrezygnować z części oprocentowania w zamian za wygodę dostępu do tych środków w dowolnym momencie i bezpieczeństwo ich przechowywania. W trosce o bezpieczeństwo klientów banków, w wielu państwach depozyty są ubezpieczone (zwykle do określonej stawki, na przykład w UE max. suma ubezpieczenia wynosi 20.000 euro na jeden rachunek). Znaczy to, że nawet w razie bankructwa banku, osoby, które złożyły w nim depozyty mogą odzyskać całość albo część swoich pieniędzy. Tworzy się w tym celu szczególny fundusz, w przypadku potrzeby wypłacający poszkodowanym klientom rekompensaty (w Polsce to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Depozyty można klasyfikować według różnych mierników: waluty (depozyty złotowe i wyrażone w walutach obcych), terminu zapadalności (depozyty bieżące i depozyty terminowe o różnych terminach zapadalności), podmiotu, który jest właścicielem depozytu (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje rządowe)
Definicja Dewaluacja:
Co to jest poprzez władze monetarne (obniżka kursu waluty danego państwie, w relacji do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych producentów, ponieważ czyni ona ich produkty depozyty co to jest.
Definicja Dobra Finalne:
Co to jest Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne depozyty definicja.
Definicja Dylemat Więźnia:
Co to jest gdzie występują dwie strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera. Dylemat więźnia bazuje na tym,  depozyty co znaczy.
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest System polegający na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia depozyty słownik.

Czym jest depozyty znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: