Definicja Pracy Rynku Elastyczność. Co oznacza z jaką pracownicy dostosowują się do potrzeb spółek.
elastycznoŚć rynku pracy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pracy Rynku Elastyczność

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY: Elastyczność rynku pracy znaczy łatwość, z jaką pracownicy dostosowują się do potrzeb spółek, przedsiębiorstwa tworzą nowe miejsca pracy i jak błyskawicznie, po okresie spowolnienia aktywności gospodarczej, obniża się bezrobocie. Rynek pracy jest elastyczny, jeśli dzięki istniejącym regulacjom łatwo jest zmienić pracę – spółki nie mają kłopotów ze zwalnianiem pracowników, którzy nie są jej potrzebni, a pracownicy nie mają kłopotów ze znalezieniem nowej pracy. Na elastycznym rynku pracownicy – dzięki swoim kwalifikacjom – bez kłopotów zmieniają rodzaj pracy, którą wykonują, przyrost płac dostosowany jest do wzrostu wydajności pracy, przedsiębiorstwa chętnie tworzą nowe miejsca pracy, a instytucje pośrednictwa pracy efektywnie pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Natomiast sztywny rynek pracy to taki, na którym znalezienie nowej pracy jest bardzo trudne. Elastyczność zależy od struktury rynku pracy, wykształcenia pracowników, rozwiązań instytucjonalnych i polityki gospodarczej. Elastyczność rynków pracy w wielu państwach europejskich jest znacząco niższa od tej, którą obserwuje się w państwach anglosaskich (między innymi Ogromnej Brytanii, Stanach Zjednoczonych). Istnieją liczne prace badawcze dowodzące, że wysokie bezrobocie w państwach Europy kontynentalnej wynika właśnie ze sztywności rynku pracy, z kolei zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa niedostateczny popyt w gospodarce. Badania te pokazują, że do wzrostu liczby pracujących i ograniczenia w ten sposób wysokiego bezrobocia niezbędne jest dostosowanie żądań płacowych do zmian wydajności pracy, pomniejszenie dostępności zasiłków dla niepracujących i zaostrzenie warunków ich przyznawania, czy pomniejszenie prawnej ochrony zatrudnienia. Dodatkowo wskazuje się na ważny wpływ na wielkość zatrudnienia elastycznych umów o pracę, w tym pracy na niepełny etat, samozatrudnienie, pracę czasową, elastyczne rozliczania czasu pracy w okresach miesięcznych i dłuższych. Te wnioski powinny zachęcać do podejmowania odpowiednich reform rynku pracy, lecz proponowane kroki wywołują liczne kontrowersje, gdyż uderzają w interesy różnych grup społecznych. Doświadczenia międzynarodowe dowodzą jednak, że reformy instytucjonalne są w najwyższym stopniu efektywnym metodą ograniczania bezrobocia. Jednym ze sposobów zwiększania elastyczności rynku pracy są szkolenia zawodowe. W dobie szybkiego postępu technicznego i globalizacji, pracownicy zmieniają rodzaj pracy co najmniej kilka razy w ciągu życia. Nabywanie odpowiednich kwalifikacji wymaga ciągłego kształcenia. Pracownicy nie dysponujący właściwymi umiejętnościami tracą pracę i powiększają bezrobocie strukturalne
Definicja Ewg:
Co to jest Wspólnota Gospodarcza. Ugrupowanie integracyjne założone poprzez 6 państw Europy Zachodniej w roku 1958 (Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg). Celem EWG abyło powstanie w regionie elastyczność rynku pracy co znaczy.
Definicja Europejska Jednostka Walutowa:
Co to jest European Currency Unit, ECU) Sztuczna waluta europejska spełniającą w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym. Miała ona stanowić łącznik pomiędzy Euro elastyczność rynku pracy krzyżówka.
Definicja Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju (Ebor):
Co to jest organizacja finansowa utworzona w roku 1991, powołana w celu wspierania procesu reform w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w państwach powstałych z rozpadu abyłego ZSRR, budujących gospodarkę ry elastyczność rynku pracy co to jest.
Definicja Ecofin:
Co to jest Porada do spraw Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarcz elastyczność rynku pracy słownik.

Czym jest elastycznoŚć rynku pracy znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: