Definicja Zatrudnienia Strategia Europejska. Co oznacza polityki gospodarczej, począwszy od szczytu.
europejska strategia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zatrudnienia Strategia Europejska

Co oznacza EUROPEJSKA STRATEGIA ZATRUDNIENIA: Stanowi obiekt procesu koordynacji polityki gospodarczej, począwszy od szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r. Zmierza ona do poprawy warunków występujących na rynkach pracy państw członkowskich UE przez dokonanie wyboru wspólnych celów. Kształtowanie i realizacja polityki zatrudnienia pozostaje w gestii państw członkowskich. Mechanizm koordynacji na szczeblu wspólnotowym ma luźny charakter. Głównym elementem tego procesu są Wytyczne w kwestii Zatrudnienia (Employment Guidelines), przygotowywane poprzez Komisję Europejską i zatwierdzane poprzez Radę UE do spraw Zatrudnienia i Polityki Społecznej. Wytyczne odnoszą się do następujących zagadnień: zdolność do zatrudniania, przedsiębiorczość, zdolność adaptacyjna i równość szans. Opierając się na Wytycznych państwa członkowskie UE przygotowują Narodowe Plany Działania w kwestii Zatrudnienia (National Action Plan on Employment). W najwyższym stopniu restrykcyjnym instrumentem w procesie koordynacji polityki zatrudnienia na szczeblu wspólnotowym, dzięki któremu może zostać wywarta poprzez Radę UE presja na dokonanie zmian, jest niewiążące zalecenie dla państwa członkowskiego
Definicja Efektywna Stopa Procentowa:
Co to jest Procentowy relacja całkowitego dochodu z aktywów do ich pierwotnej wartości; skuteczna stopa procentowa różni się od stopy procentowej uwzględnieniem kapitalizacji europejska strategia zatrudnienia.
Definicja Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju (Ebor):
Co to jest organizacja finansowa utworzona w roku 1991, powołana w celu wspierania procesu reform w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w państwach powstałych z rozpadu abyłego ZSRR, budujących gospodarkę europejska strategia zatrudnienia.
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro europejska strategia zatrudnienia.
Definicja Ecofin:
Co to jest Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez europejska strategia zatrudnienia.

Czym jest europejska strategia znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: