Definicja Emerytalny Fundusz. Co oznacza sektora finansowego, których zadaniem jest zapewnienie.
fundusz emerytalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emerytalny Fundusz

Co oznacza FUNDUSZ EMERYTALNY: Fundusze emerytalne to instytucje sektora finansowego, których zadaniem jest zapewnienie swoim uczestnikom dochodów na emeryturze w formie comiesięcznych wypłat aż do chwili śmierci. Fundusze emerytalne mogą mieć różną formę. Istnieją pracownicze fundusze emerytalne, których udziały nabywa się, godząc się na automatyczne odprowadzanie z miesięcznej pensji określonej stawki. Na ogół dodatkowy wkład wnosi wtedy także zatrudniający. W okolicy nich funkcjonują na rynku finansowym również fundusze dostępne dla wszystkich, które niekiedy są też powiązane z ubezpieczeniem na życie. W Polsce i nie wszystkich państwach część obowiązkowej składki emerytalnej jest przekazywana do wybranego poprzez pracownika Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Fundusze mogą proponować plany emerytalne dwojakiego rodzaju: o zdefiniowanych świadczeniach po zakończeniu życia zawodowego lub o zdefiniowanych wpłatach w momencie zarobkowania. W tym pierwszym wariancie określa się w formule rachunkowej, jakiej wysokości świadczenie otrzyma właściciel udziałów w funduszu, na przykład będzie to pewien proc. zarobków z ostatnich 5 lat pracy, przemnożonych dodatkowo poprzez liczbę lat pracy. W Polsce plan emerytalny o podobnej konstrukcji stosuje Zakład Ubezpieczeń Socjalnych dla emerytów ze starego mechanizmu. W drugim wariancie precyzuje się jedynie, ile środków trzeba wnosić do funduszu, z kolei świadczenia emerytalne będą zależały całkowicie od tego jak przyrosną środki inwestowane poprzez fundusz, a więc będą zależały od jego umiejętności wypracowania zysków w okresie. W Polsce plan emerytalny o podobnej konstrukcji proponują OFE. Plany o zdefiniowanych świadczeniach są obarczone ryzykiem, że będą niedofinansowane, a więc zabraknie pieniędzy na wypłaty świadczeń, gdyż wkład pracowników i pracodawców może okazać się zbyt niski (z różnych przyczyn na przykład wydłużającego się trwania życia przy zachowaniu wieku przechodzenia na emeryturę albo zbyt optymistycznego oszacowania przeciętnej stopy zwrotu w długim okresie). Przykładem są tarapaty finansowe, w które popadły z tego powodu znane koncerny samochodowe General Motors i Ford. W podobnej sytuacji mogą znaleźć się powszechne mechanizmy emerytalne, oparte na solidarności międzypokoleniowej (z angielskiego: pay as you go), a więc na wypłacie świadczeń dla emerytów jedynie w oparciu o składki płacone poprzez aktualnie pracujących. Przyczyną kłopotów to jest, że rośnie liczba emerytów na jednego pracownika. Dlatego coraz więcej planów oferowanych poprzez fundusze emerytalne należy do drugiej ekipy; są wśród nich OFE. Fundusze emerytalne inwestują środki w długoterminowe aktywa finansowe. W wielu państwach zachęca się do tworzenia funduszy emerytalnych przez ustawodawstwo, które zapewnia ulgi podatkowe przy inwestowaniu środków lub ich wypłatach (zwolnienie z podatku od przyrostu kapitału). Komentarz: Aktywa funduszy emerytalnych w Polsce błyskawicznie wzrastają od czasu, gdy w ramach reformy emerytalnej oszczędności w OFE stały się obowiązkowe dla większości pracujących
Definicja Faktoring:
Co to jest finansowa polegająca na odkupowaniu od spółek bezspornych i udokumentowanych wierzytelności, a więc długów, które osoby trzecie mają wobec tych spółek. Spółka faktoringowa (faktor - najczęściej jest fundusz emerytalny.
Definicja Fundusz Poręczeniowy:
Co to jest Spółka zajmująca się udzielaniem bezpośrednich poręczeń przedsiębiorstwom i innym osobom prawnym przy staraniach o kredyt albo pożyczkę fundusz emerytalny.
Definicja Fuzja Pozioma:
Co to jest Połączenie spółek z tej samej branży, na przykład dwóch spółek farmaceutycznych fundusz emerytalny.
Definicja Fundusze Wewnętrzne:
Co to jest Środki pieniężne na inwestycje pochodzące z spółki, na przykład zyski fundusz emerytalny.

Czym jest fundusz emerytalny znaczenie w Słownik F .

  • Dodano:
  • Autor: