Definicja Globalizacja. Co oznacza bazuje na tworzeniu gospodarki na całym obszarze Ziemi, dla.
globalizacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Globalizacja

Co oznacza GLOBALIZACJA: Globalizacja to jest mechanizm, który bazuje na tworzeniu gospodarki na całym obszarze Ziemi, dla którego granice państw czy bloków gospodarczych nie mają już podstawowego znaczenia. Jego warunkiem jest usunięcie barier dla zamiany i produkcji dóbr i usług, przepływów kapitału i ludzi. Bariery te znosi się między innymi pomiędzy państwami OECD i państwami UE. Znosi je także większość pozostałych państw świata, określanych często mianem „rynków wschodzących” (emerging markets). Głównymi korzyściami z globalizacji jest obniżka wydatków produkcji – a zatem i cen produkowanych towarów i usług, i lepsze zastosowanie dostępnych na świecie zasobów pracy i kapitału. Przyspieszenie procesu globalizacji na przełomie XX i XXI w. abyło możliwe dzięki skokowemu postępowi w rozwoju technik komputerowych i telekomunikacyjnych (błyskawiczny przyrost mocy obliczeniowych komputerów, Internet, telefonia komórkowa i telewizja satelitarna) i obniżeniu cen transportu lotniczego. Dzięki Internetowi sporo usług, które nie abyły obiektem zamiany międzynarodowej, jak księgowość czy tworzenie baz danych, może abyć świadczonych z dużej odległości, co wystawia je na konkurencję międzynarodową i sprzyja obniżce wydatków i cen. Globalizacja bazuje również na włączeniu się Chin i Indii i innych państw dotąd słabo rozwiniętych do gospodarki światowej. To znaczy, że na globalnym rynku pojawiło się powyżej 2 miliardy nowych konsumentów; to jest największa rewolucja popytowa w historii. Skala światowej produkcji stanie się dużo większa, kiedy dochody gospodarstw domowych w takich państwach przekroczą pułap, powyżej którego zaczną one kupować nie tylko produkty niezbędne do życia. Kiedy znikają bariery dla sprzedaży i produkcji, spółki lokują produkcję tam, gdzie opłaca się to w najwyższym stopniu, gdzie są najniższe wydatki wytwarzania. W rezultacie globalizacji produkcja dóbr pracochłonnych przeniosła się do Azji Wschodniej, a ich ceny wyraźnie się obniżyły. Na globalizacji zyskały również państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Do wszystkich tych państw napływa aktualnie zagraniczny kapitał w formie inwestycji bezpośrednich. Ubocznym efektem globalizacji jest za to presja na obniżkę płac pracowników w państwach wysoko rozwiniętych w takich dziedzinach, które wystawione są na konkurencję państw o niskich płacach. Ogólny bilans jest pozytywny, lecz rządy stoją przed wyzwaniem sprawiedliwego podziału owoców globalizacji - bez straty korzyści z niej płynących. Zjawiska globalizacji stały się szczególnie wyraźnie widoczne w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Znalazło to własne odbicie w strategii ogromnych korporacji – w tym w działaniu koncernu McDonald’s, którego restauracje pojawiające się na wszystkich kontynentach świata stały się wręcz symbolem globalizacji (stworzenia tak zwany McWorld – a więc McŚwiata)
Definicja Goodwill:
Co to jest odpowiadające wartości spółki, a więc pojęcie bliskie dobrej marce , renomie czy dobrej pozycji rynkowej . Wartość goodwill oblicza się jako różnicę między ceną zakupu przedsiębiorstwa a jej globalizacja.
Definicja Giełda:
Co to jest na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe albo inne wyroby. Giełda jest rynkiem zorganizowanym na zasadzie aukcji – nabywcą staje się ten, kto w chwili dokonania transakcji jest gotów globalizacja.
Definicja Gatt (General Agreement On Tariffs And Trade):
Co to jest organizacja zajmująca się sprawami handlu międzynarodowego powstała w 1947 roku. Jej zadaniem abyło dążenie do liberalizacji handlu międzynarodowego przez ustalanie reguł postępowania i wielostronne globalizacja.
Definicja g8:
Co to jest najwyższym stopniu uprzemysłowionych państw świata (USA, Japonii, Niemiec, Francji, Ogromnej Brytanii, Włoch, Kanady i Rosji). Przywódcy G8 (premierzy i prezydenci) spotykają się co roku na globalizacja.

Czym jest globalizacja znaczenie w Słownik G .

  • Dodano:
  • Autor: