Definicja Portfelowe Inwestycje. Co oznacza płatniczym operacje zakupu poprzez inwestorów z jednego.
inwestycje portfelowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Portfelowe Inwestycje

Co oznacza INWESTYCJE PORTFELOWE: Nazwą tą określa się w bilansie płatniczym operacje zakupu poprzez inwestorów z jednego państwie aktywów finansowych (głównie skarbowych papierów wartościowych) w innym państwie. Inwestycje portfelowe różnią się od bezpośrednich inwestycji zagranicznych – przy tych ostatnich inwestor przejmuje aktywną kontrolę nad przedsiębiorstwami w konkretnym państwie, w razie inwestycji portfelowych zadowala się realizacją zysków. Każda osoba, która ma jakieś oszczędności (majątek finansowy) usiłuje je jak najlepiej ulokować w różne aktywa finansowe: depozyty bankowe, akcje, obligacje, polisy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne. Posiadany zbiór instrumentów finansowych nazywa się portfelem, dlatego decyzje o podziale majątku pomiędzy aktywa nazywa się inwestycjami (decyzjami) portfelowymi. Inwestor może również zdecydować o tym, by część swoich oszczędności zainwestować za granicą. W najwyższym stopniu typową operacją tego typu jest zakup skarbowych papierów wartościowych innego państwie. W bilansie płatniczym wyodrębnia się inwestycje portfelowe w rachunku finansowym w okolicy zagranicznych inwestycji bezpośrednich, pozostałych inwestycji (kredytów) i inwestycji w instrumenty pochodne. Pozycje ze znakiem minus oznaczają odpływ kapitału, a więc zakupy instrumentów finansowych poprzez polskich rezydentów, a te ze znakiem plus - jego napływ, a więc zakupy polskich aktywów poprzez nierezydentów. Wielkość inwestycji portfelowych bardzo się waha, szczególnie wtedy, kiedy opanowuje je kapitał spekulacyjny, nastawiony na szybkie zyski i gotowy wycofać się w każdej chwili. Te wahania mogą natomiast destabilizować kurs waluty, dlatego finansowanie deficytu na rachunku bieżącym poprzez kapitał spekulacyjny może okazać się niebezpieczne. Kryzysy walutowe, gdzie dochodzi do gwałtownego osłabienia kursu pieniądza krajowego, związane są z odpływem kapitału portfelowego, kiedy nie chce on już załatać dużej „dziury” w bilansie bieżącym. Inwestycje portfelowe są czułe w pierwszej kolejności na zmiany stóp procentowych, ich oczekiwania i prognozy kursu walutowego, a także na zmiany sytuacji makroekonomicznej – ryzyko destabilizacji i zawirowania polityczne. W zależności od wyceny ryzyka, inwestorzy żądają premii w formie wyższych stóp procentowych, odmiennie nie są skłonni do zakupów aktywów krajowych. Konieczność wysokiego podniesienia stóp procentowych, by powstrzymać ucieczkę kapitału portfelowego, może nawet wywołać recesję. Inwestycje portfelowe dokonywane w Polsce uległy wyraźnemu zwiększeniu po wstąpieniu państwie do UE. Polska uważana jest za państwo stabilny, waluta jest mocna, a stopy procentowe wyższe niż w strefie euro – w skutku czego inwestycje portfelowe w Polsce są wysoko opłacalne
Definicja Indeks Giełdowy:
Co to jest kursów akcji spółek na giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów wynikające z naliczanych i wypłaconych dywidend, nowych emisji i emisji wycofanych nie wywierały wpływu na wysokość indeksu inwestycje portfelowe.
Definicja Inwestor Strategiczny:
Co to jest Inwestor kupujący znaczną część udziałów w prywatyzowanym przedsiębiorstwie w celu przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie tym przedsiębiorstwem inwestycje portfelowe.
Definicja Inwestycja:
Co to jest poprzez przedsiębiorstwa, na tworzenie nowych umiejętności wytwórczych. Bazuje na nabywaniu dóbr inwestycyjnych (budowie nowych albo rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych, zakupie maszyn i inwestycje portfelowe.
Definicja Instrumenty Polityki Pieniężnej:
Co to jest polityki pieniężnej w Polsce jakim jest utrzymanie stabilności cen, NBP i RPP korzystają z szeregu instrumentów, na przykład: stopy procentowe, operacje otwartego rynku, refinansowanie banków inwestycje portfelowe.

Czym jest inwestycje portfelowe znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: