Definicja Inwestycje. Co oznacza celu zwiększenia zasobów kapitału produkcyjnego, którym dysponuje.
inwestycje co to jest

Czy przydatne?

Definicja Inwestycje

Co oznacza INWESTYCJE: Inwestycje oznaczają opłaty ponoszone w celu zwiększenia zasobów kapitału produkcyjnego, którym dysponuje społeczeństwo, a więc na przykład zakup maszyn i urządzeń do produkcji, wznoszenie budynków, budowa dróg i mostów, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje wykonywane są zwykle w drodze zakupów towarów i usług poprzez przedsiębiorstwa, a w mniejszym stopniu poprzez gospodarstwa domowe i instytucje państwowe. W sensie statystycznym używa się bardziej precyzyjnego pojęcia nakładów inwestycyjnych, będących kategorią Mechanizmu Rachunków Narodowych. Stanowią one część popytu krajowego, a więc tej części produkcji, która jest zużywana w państwie. Nakłady inwestycyjne można mierzyć na dwa metody: • Nakłady inwestycyjne brutto to całość poniesionych nakładów na inwestycje, zarówno służących odtworzeniu majątku produkcyjnego zużytego w procesie produkcji, jak i powiększeniu zasobu tego majątku. • Nakłady inwestycyjne netto to jedynie ta część nakładów inwestycyjnych brutto, która służy powiększeniu zasobu majątku produkcyjnego. Różnicę pomiędzy nakładami inwestycyjnymi brutto i netto stanowi amortyzacja kapitału. Nakłady inwestycyjne brutto są elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji i importu pomiędzy różne typy popytu. Wraz ze zmianą zapasów wchodzą one w skład akumulacji brutto. Nakłady inwestycyjne brutto finansowane są z oszczędności, które występują w różnej formie: • części zysków, która została przeznaczoną poprzez przedsiębiorstwa na finansowanie rozwoju (tak zwany reinwestowanych zysków), • kredytów inwestycyjnych zaciągniętych poprzez przedsiębiorstwa w bankach komercyjnych, • środków zgromadzonych poprzez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym (na przykład w drodze sprzedaży akcji na giełdzie), • środków wydanych na inwestycje poprzez instytucje państwowe (na przykład finansowany poprzez państwo postęp infrastruktury) i gospodarstwa domowe (na przykład budowa domu poprzez gospodarstwo domowe). Przekształcenie oszczędności w inwestycje odbywa się lub bezpośrednio, efektem decyzji podmiotu dysponującego oszczędnościami (na przykład reinwestowanie zysków poprzez przedsiębiorstwo), lub pośrednio z wykorzystaniem usług pośrednictwa finansowego. Zadaniem instytucji pośrednictwa finansowego (banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i instytucji rynku kapitałowego) jest zbieranie oszczędności od podmiotów, które nimi dysponują i inwestowanie ich w innych podmiotach (na przykład przez udzielenie kredytów). Dynamika nakładów inwestycyjnych brutto podlega zwykle bardzo mocnym wahaniom w czasie cyklu koniunkturalnego, zwłaszcza w porównaniu ze spożyciem indywidualnym i zbiorowym
Definicja Integracja Gospodarcza:
Co to jest gospodarcza znaczy znoszenie barier w przepływie towarów i usług, a niekiedy również czynników produkcji (kapitału i siły roboczej), między państwami. Jej skutkiem, w myśl teorii, powinno abyć inwestycje.
Definicja Inwestycja Portfelowa:
Co to jest Zakup udziałów w przedsiębiorstwie bez przejmowania nad nim kontroli inwestycje.
Definicja Import:
Co to jest zakupie towarów i usług wyprodukowanych zagranicą w celu zużycia ich w państwie albo reeksportu. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych inwestycje.
Definicja Indeks Giełdowy:
Co to jest kursów akcji spółek na giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów wynikające z naliczanych i wypłaconych dywidend, nowych emisji i emisji wycofanych nie wywierały wpływu na wysokość indeksu inwestycje.

Czym jest inwestycje znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: