Definicja Rynek Jednolity. Co oznacza internal) market] jest pogłębioną formą integracji.
jednolity rynek co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rynek Jednolity

Co oznacza JEDNOLITY RYNEK: Jednolity rynek (wewnętrzny) [single (internal) market] jest pogłębioną formą integracji gospodarczej, zrealizowaną w UE. Początkowo, w latach 1958-1968, państwa EWG utworzyły unię celną, w ramach której zniosły cła i ograniczenia ilościowe w handlu wzajemnym i utworzyły wspólną politykę handlową (celną) wobec państw trzecich. W ramach jednolitego rynku dodatkowo zniosły one wszelakie bariery (techniczne – na przykład pozwolenia na sprzedaż i certyfikaty, fiskalne – na przykład podatki wymierzone w dobra importowane, fizyczne – na przykład kolejki na granicach) w zamianie towarów, usług, pracy i kapitału, po to aby powstał jednorodny, wspólny rynek. Koncepcja jednolitego rynku zrodziła się w 1985 r. (tak zwany Biała Księga), w ramach pogłębiania integracji ekonomicznej. Program ten abył wykonywany do 1992 r. W ramach budowy jednolitego rynku wprowadzono, między innymi, następujące zmiany ułatwiające handel: uproszczono dokumenty celne i transportowe; zniesiono kontrolę celną na granicy; zliberalizowano rynek drogowych i lotniczych przewozów towarowych; ujednolicono procedury kontroli sanitarnej i weterynaryjnej; przyspieszono mechanizm budowania jednolitych europejskich regulacji (norm) technicznych i procedury wydawania certyfikatów zgodności; przyspieszono harmonizację podatków pośrednich (podatku akcyzowego i VAT); zmniejszono bariery związane z ograniczeniami narodowymi przy zakupach publicznych, i w świadczeniu usług finansowych i publicznych. Posunięcia te miały przyczynić się do stworzenia różnorodnych korzyści, takich jak: przyrost skali produkcji (tak zwany korzyści skali), prowadzący do obniżenia kosztu przeciętnego dóbr; przyrost poziomu konkurencji, wymuszający obniżki cen; restrukturyzacja przemysłu (fuzje, bankructwa, reorganizacje), prowadząca do poprawy konkurencyjności przemysłu europejskiego; przyrost innowacyjności spółek wymuszany poprzez funkcjonowanie bardziej konkurencyjnego, jednolitego rynku. W tym czasie powstały pierwsze prognozy (symulacje) potencjalnych korzyści z pogłębionej integracji. W najwyższym stopniu znany abyły tak zwany Raport Checchiniego (przygotowany głównie opierając się na badań Smitha i Venablesa), gdzie oszacowano, że stworzenie jednolitego rynku zwiększy PKB państw członkowskich o około 6%. Podobnie, przystąpienie do jednolitego rynku Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej powinno przynieść wymierne korzyści. Przykładowo według przeprowadzonych badań (Hagemejer, Michałek, 2006) przyjęcie europejskich standardów poprzez nowych członków może zwiększyć ich PKB o około 1-1,5%. Jednolity rynek obejmuje wszystkie państwa UE. Poza państwami członkowskimi, wysoko zaawansowana integracja obejmuje jeszcze kilka innych państw - państwa wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa Unii, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) tworzą region bliski jednolitemu rynkowi, z wyłączeniem pełnej swobody handlu towarami rolnymi i przepływu ludzi, a Turcja jest w unii celnej z Unią Europejską
Definicja Jednostkowy Koszt Pracy:
Co to jest Wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji jednolity rynek.
Definicja Jednolity Akt Europejski:
Co to jest Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w jednolity rynek.
Definicja Jednostki Indeksowe:
Co to jest których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych jednolity rynek.
Definicja Jednostka Zależna:
Co to jest Jednostka gospodarcza o ograniczonym stopniu samodzielności, wynikającym z jej uzależnienia od jednostki dominującej jednolity rynek.

Czym jest jednolity rynek znaczenie w Słownik J .

  • Dodano:
  • Autor: