Definicja Gospodarki Konkurencyjność. Co oznacza gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a.
konkurencyjnoŚć gospodarki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gospodarki Konkurencyjność

Co oznacza KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI: Konkurencyjność to jest zdolność gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a w szczególności do sprzedaży własnych towarów i usług na tych rynkach. Czasem definiuje się ją też jako zdolność do długookresowego wzrostu gospodarczego. Konkurencyjność jest zjawiskiem szczególnie ważnym w procesie globalizacji. Cechą gospodarki światowej jest rosnący stopień otwartości państw na wymianę z zagranicą. Polska należy do ekipy państw OECD i do członków UE. Państwa te nie stosują między sobą żadnych barier w przepływie dóbr, usług i kapitału, a po części także pracy (do 2011r. znikną ostatnie bariery dla swobodnego przemieszczania się pracy w państwach UE). W takiej sytuacji wysoka konkurencyjność państwie jest uważana za jeden z głównych celów polityki gospodarczej. Na konkurencyjność danej gospodarki składają się różne impulsy: - Impulsy makroekonomiczne – zwłaszcza stabilność gospodarki, a więc niska inflacja, przewidywalny poziom kursu walutowego, stopień zrównoważenia gospodarki, by nie nastąpiło zachwianie wzrostu gospodarczego. - Konkurencyjna gospodarka chroni dobrze własność prywatną; nie grozi w niej na przykład nacjonalizacja. Ma ona sprawne sądy gospodarcze, by wierzyciele mogli błyskawicznie i bez zbędnych wydatków odzyskać długi i zapłatę za wyroby albo usługi. Regulaminy prawne są przejrzyste. - Ważne są również mikroekonomiczne warunki gospodarowania (na przykład to, czy państwo tworzy dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości). Gospodarka konkurencyjna przyciąga obcy kapitał, który buduje w niej zakłady pracy od zera lub nabywa udziały w istniejących przedsiębiorstwach. Dzieje się tak, gdyż poziom wydatków wytwarzania w stosunku do wydajności pracy jest relatywnie niski, a szerokie rynki zbytu lub ich bliskość, także w sąsiednich państwach, pozwalają na opłacalną skalę produkcji. - Nie bez znaczenia jest też poziom opodatkowania zysków (na świecie toczy się dyskusja na temat tak zwany dumpingu podatkowego – na przykład część państw UE o wyższym opodatkowaniu oskarża państwa Unii stosujące niższe podatki o to, że w ten sposób „sztucznie” podwyższają swoją konkurencyjność). - Konkurencyjne gospodarki potrafią również korzystać z systemów wzrostu opartego na wiedzy. Jednym z aspektów konkurencyjności jest więc wykształcenie pracowników. Na świecie tworzy się liczne syntetyczne indeksy konkurencyjności gospodarek, uwzględniające wymienione cechy. Mają one pozwolić na uszeregowanie państw pod względem konkurencyjności. W najwyższym stopniu znanym indeksem jest tak zwany World Competitiveness Index zestawiany poprzez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Współcześnie rozumiana konkurencyjność gospodarki może w ogóle znaczyć nadwyżki w handlu zagranicznym. USA znajdują się od lat w czołówce rankingu konkurencyjności World Economic Forum, choć odnotowują duży deficyt handlowy
Definicja Kryzys Walutowy:
Co to jest mocny spadek kursu walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem kryzysu jest dewaluacja waluty krajowej i konkurencyjność gospodarki co znaczy.
Definicja Kredyty:
Co to jest finansowe posiadane poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają głównie banki komercyjne, które pośredniczą między os konkurencyjność gospodarki krzyżówka.
Definicja Karencja:
Co to jest Określony w umowie moment dzielący datę kończącą zastosowanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat konkurencyjność gospodarki co to jest.
Definicja Koncesja:
Co to jest Akt administracyjny upoważniający osobę fizyczną albo prawną do wykonywania nie wszystkich typów działalności gospodarczej określonych w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej konkurencyjność gospodarki słownik.

Czym jest konkurencyjnoŚć gospodarki znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: