Definicja Nominalna Konwergencja. Co oznacza zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w.
konwergencja nominalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nominalna Konwergencja

Co oznacza KONWERGENCJA NOMINALNA: Nominalna konwergencja to zbieżność zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów walutowych – w państwach, które w wysokim stopniu skoordynowały swoją politykę gospodarczą. Wystąpienie zjawisk nominalnej konwergencji w zasadzie wymaga wprowadzenia wspólnej waluty, a przynajmniej ścisłego powiązania kursów walutowych poszczególnych państw, przy wysiłku na rzecz skoordynowania polityki budżetowej. W pełni występuje w razie przystąpienia państwie do unii ekonomicznej i walutowej. W UE zjawiska nominalnej konwergencji nastąpiły od początku lat 90-tych, kiedy państwa te zdecydowały się wprowadzić w roku 1999 wspólną walutę - euro. Pkt. wyjściowy abył bardzo różny. W 1995 r. trzy państwa unijne (Grecja, Włochy, Hiszpania) charakteryzowały się bardzo wysokimi deficytami sektora publicznego. W takich państwach, a także w Portugalii, inflacja wyraźnie przekraczała poziom wymagany w państwach wstępujących do strefy euro, w ślad za czym występowały też bardzo wysokie krótko- i długookresowe stopy procentowe. Waluta żadnego z tych państw nie uniknęła znacznego osłabienia w dwóch wcześniejszych latach. Zatem, między państwami Unii występowały wielkie różnice w dziedzinie stosowanej polityki makroekonomicznej, skali nierównowagi i wyników gospodarczych. Mimo to, w ciągu kilku lat nastąpiła nominalna konwergencja: spadła inflacja i stopy procentowe, a kurs walutowy nabrał cech stabilności. Jak się uważa, abyło to w pierwszej kolejności skutkiem przekonania uczestników rynku finansowego, że wszystkie te państwa wypełnią kryteria konwergencji i wprowadzą euro. Rysunek pokazuje silną tendencję do konwergencji nominalnych stóp procentowych w państwach przystępujących do strefy euro (podobne konsekwencje zaobserwowano odnośnie stopy inflacji). W Grecji, która przystąpiła do strefy euro w roku 2001, opóźniona abyła również nominalna konwergencja
Definicja Krzywa Podaży:
Co to jest Graficzny sposób przedstawiania funkcji podaży, krzywa o nachyleniu dodatnim (w górę), która obrazuje zależność pomiędzy ceną a ilością oferowanego produktu, przy innych wielkościach nie zmienionych konwergencja nominalna.
Definicja Kapitał Ludzki:
Co to jest określa jakość pracy, którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy kapitału drugi z fundamentalnych nakładów zużywanych w celu konwergencja nominalna.
Definicja Kapitał Obrotowy:
Co to jest Część kapitału płynnego przeznaczoną w przedsiębiorstwie na potrzeby bieżącej działalności. Oblicza się go jako różnicę między sumą aktywów bieżących a sumą zobowiązań bieżących konwergencja nominalna.
Definicja Konkurencja Podatkowa:
Co to jest Zachęty dla podatników (spółek albo osób fizycznych) do przenoszenia swojej działalności do danego państwie, polegające na oferowaniu niższych podatków, niż w innych państwach (por. raj podatkowy konwergencja nominalna.

Czym jest konwergencja nominalna znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: