Definicja Nominalna Konwergencja. Co oznacza zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w.
konwergencja nominalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nominalna Konwergencja

Co oznacza KONWERGENCJA NOMINALNA: Nominalna konwergencja to zbieżność zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów walutowych – w państwach, które w wysokim stopniu skoordynowały swoją politykę gospodarczą. Wystąpienie zjawisk nominalnej konwergencji w zasadzie wymaga wprowadzenia wspólnej waluty, a przynajmniej ścisłego powiązania kursów walutowych poszczególnych państw, przy wysiłku na rzecz skoordynowania polityki budżetowej. W pełni występuje w razie przystąpienia państwie do unii ekonomicznej i walutowej. W UE zjawiska nominalnej konwergencji nastąpiły od początku lat 90-tych, kiedy państwa te zdecydowały się wprowadzić w roku 1999 wspólną walutę - euro. Pkt. wyjściowy abył bardzo różny. W 1995 r. trzy państwa unijne (Grecja, Włochy, Hiszpania) charakteryzowały się bardzo wysokimi deficytami sektora publicznego. W takich państwach, a także w Portugalii, inflacja wyraźnie przekraczała poziom wymagany w państwach wstępujących do strefy euro, w ślad za czym występowały też bardzo wysokie krótko- i długookresowe stopy procentowe. Waluta żadnego z tych państw nie uniknęła znacznego osłabienia w dwóch wcześniejszych latach. Zatem, między państwami Unii występowały wielkie różnice w dziedzinie stosowanej polityki makroekonomicznej, skali nierównowagi i wyników gospodarczych. Mimo to, w ciągu kilku lat nastąpiła nominalna konwergencja: spadła inflacja i stopy procentowe, a kurs walutowy nabrał cech stabilności. Jak się uważa, abyło to w pierwszej kolejności skutkiem przekonania uczestników rynku finansowego, że wszystkie te państwa wypełnią kryteria konwergencji i wprowadzą euro. Rysunek pokazuje silną tendencję do konwergencji nominalnych stóp procentowych w państwach przystępujących do strefy euro (podobne konsekwencje zaobserwowano odnośnie stopy inflacji). W Grecji, która przystąpiła do strefy euro w roku 2001, opóźniona abyła również nominalna konwergencja
Definicja Księgi Podatkowe:
Co to jest Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy, płatnicy albo inkasenci konwergencja nominalna.
Definicja Kapitał Produkcyjny:
Co to jest to wszelakie maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli czynnika produkcji. Kapitał produkcyjny (tradycyjnie konwergencja nominalna.
Definicja Koszt Alternatywny:
Co to jest Zobacz: wydatek utraconych możliwości konwergencja nominalna.
Definicja Karta Kredytowa:
Co to jest płatniczej, która umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu kosztów określonego z góry poprzez bank konwergencja nominalna.

Czym jest konwergencja nominalna znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: