Definicja Gospodarczej Polityki Koordynacja. Co oznacza pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni.
koordynacja polityki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gospodarczej Polityki Koordynacja

Co oznacza KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ: Mechanizm konsultacji, prowadzonych pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni albo pośredni - wpływ na kształt polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu krajowym poprzez poszczególne państwa członkowskie UE. Bazuje na ścisłym przestrzeganiu razem uzgodnionych na szczeblu ponadnarodowym (wspólnotowym) ram polityki gospodarczej, w tym podejmowaniu tylko takich działań, które przynosząc korzyści na poziomie danego państwa członkowskiego, nie prowadzą jednocześnie do wystąpienia negatywnych zjawisk makroekonomicznych w innym, kilku albo wszystkich państwach należących do UE. W procesie koordynacji uczestniczą ciała decyzyjne odpowiedzialne za prowadzenie polityki pieniężnej (Europejski Bank Centralny i narodowe banki centralne) i fiskalnej (rządy państw członkowskich) i Porada UE i Komisja Europejska reprezentujące wspólny biznes całej Unii. Wśród metod służących koordynacji polityki gospodarczej znajdują się: zamiana informacji, dyskusje dotyczące najlepszych praktyk, dialog polityczny, przeglądy kontrolne (peer review), a także razem uzgodnione zasady i cele prowadzonej polityki i razem podejmowane działania. Skuteczna koordynacja polityki gospodarczej decyduje o sprawnym funkcjonowaniu strefy euro, skuteczności jednolitej polityki pieniężnej i stabilności wspólnej waluty
Definicja Korupcja A Wzrost Gospodarczy:
Co to jest licznymi badaniami, między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się tak z wielu powodów: • korupcja podwyższa wydatki koordynacja polityki gospodarczej.
Definicja Know-How:
Co to jest Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak koordynacja polityki gospodarczej.
Definicja Kryzys Walutowy:
Co to jest mocny spadek kursu walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem kryzysu jest dewaluacja waluty krajowej i koordynacja polityki gospodarczej.
Definicja Kredyt Hipoteczny:
Co to jest kredyt zazwyczaj używany do sfinansowania zakupu mieszkania albo budowy domu, zabezpieczony hipoteką, a więc zastawem na nieruchomości. To oznacza, że w razie odmowy spłaty kredytu bank, który go koordynacja polityki gospodarczej.

Czym jest koordynacja polityki znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: