Definicja liberalizacja gospodarki. Co oznacza działaniem z zakresu polityki gospodarczej.
liberalizacja gospodarki co to jest

Czy przydatne?

Definicja liberalizacja gospodarki

Co oznacza LIBERALIZACJA GOSPODARKI: Liberalizacja gospodarki jest działaniem z zakresu polityki gospodarczej, polegającym na ograniczeniu ingerencji państwa w funkcjonowanie systemów rynkowych. Liberalizacja jest zwykle elementem pakietu reform, których celem jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego państwie. Liberalizację przeprowadza się głównie po to, by zwiększyć skalę przedsiębiorczości i aktywności przedsiębiorstw prywatnych, zachęcić do inwestowania i rozwijania działalności. Lepsze rezultaty w dziedzinie wzrostu osiąga się też przez zwiększenie intensywności konkurencji rynkowej (likwidując na przykład bariery, które utrudniają nowym producentom sprzedaż towarów i usług – bariery takie faworyzują monopolistów) i usprawnić działanie systemów rynkowych (eliminując niewłaściwe sygnały płynące z rynku – na przykład likwidując dotacje do cen produktów, efektem których konsumenci nie wiedzą, jaki jest faktyczny wydatek produkcji zużywanych dóbr). Liberalizacja gospodarki odnosi się najczęściej do następujących dziedzin: • Liberalizacja cen, a więc powstrzymanie się państwa od ingerencji w kształtowanie się cen wyznaczanych poprzez rynek (ingerencja taka odbywa się zwykle lub w drodze mechanizmu dotacji do cen, lub administracyjnej kontroli kształtowania się cen). • Liberalizacja obrotów towarowych z zagranicą, a w szczególności obniżenie ceł i innych barier dla handlu w celu zwiększenia konkurencji rynkowej. • Liberalizacja funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego, oznaczająca zwiększenie swobody świadczenia usług poprzez instytucje finansowe – zarówno poprzez instytucje krajowe, jak zagraniczne (zdarzenie to łączy się zwykle z liberalizacją obrotów kapitałowych z zagranicą, a więc swobodą inwestowania kapitału zarówno poprzez inwestorów zagranicznych w państwie, jak krajowych za granicą). • Liberalizacja regulaminów dotyczących działalności gospodarczej, a w szczególności eliminacja barier utrudniających rozpoczynanie działalności poprzez nowe podmioty i chroniących pozycję monopolistów. Liberalizacja gospodarki odgrywała szczególnie istotną rolę w procesie transformacji gospodarczej. Niestety, w świadomości ekonomicznej znacznej części społeczeństw państw transformujących się, a zwłaszcza w populistycznej retoryce politycznej, mechanizm ten jest często utożsamiany z całkowitym wycofaniem się państwa z regulacji gospodarki. To jest oczywiście nieporozumienie: pewna skala regulacji jest zawsze potrzebna, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ochrona bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, ochrona konkurencji rynkowej albo uczciwych zasad zawierania transakcji i prowadzenia działalności gospodarczej. Liberalizacja gospodarki znaczy jedynie ograniczenie ingerencji państwa w funkcjonowanie systemów rynkowych w wypadku, gdy rynek sam jest w stanie zapewnić spełnienie wszystkich tych wymagań – a więc gdy ingerencja jest zbędna, lub prowadzi do wydatków (na przykład w formie ograniczenia konkurencji rynkowej) znacząco przewyższających korzyści. Liberalizacja gospodarki może następować w różnych płaszczyznach. Amerykańska fundacja Heritage Foundation stara się mierzyć poziom różnorodnej ingerencji i ograniczeń nakładanych na swobodę działalności gospodarczej, konstruując tak zwany Indeks Wolności Gospodarczej

Czym jest liberalizacja gospodarki znaczenie w Słownik L .