Definicja nierównoŚci dochodowe i ubóstwo. Co oznacza w różnych państwach dochody mogą abyć w różny.
nierównoŚci dochodowe i co to jest

Czy przydatne?

Definicja nierównoŚci dochodowe i ubóstwo

Co oznacza NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE I UBÓSTWO: Przy danym poziomie PKB na mieszkańca, w różnych państwach dochody mogą abyć w różny sposób dzielone między różne ekipy gospodarstw domowych. W państwie, gdzie rozkład dochodów abyłaby doskonale równy, nie występowałyby też nierówności dochodowe: każde gospodarstwo domowe dysponowałoby identycznymi środkami i w zbliżonym stopniu korzystałoby z wytworzonych dóbr. Natomiast w państwie, gdzie rozkład dochodów jest bardzo nierównomierny, w miarę nieduża ekipa gospodarstw domowych uzyskuje większość wszelkich wytworzonych w państwie dochodów, a więc również może nabyć większość wytworzonych dóbr. Sytuację taką tytułujemy właśnie stanem znaczących nierówności dochodowych. By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1. Im wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę nierówności. We współczesnych gospodarkach współczynnik Giniego waha się od 0.25 (państwa skandynawskie) do 0.65 (państwa Ameryki Łacińskiej). Nie jest do końca jasny związek nierówności dochodowych ze wzrostem gospodarczym: • Często uważa się, że nierówności dochodowe są niezbędne, by zapewnić adekwatnie silną motywację do inwestowania, rozwoju przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej. W miarę wysokie nierówności dochodowe są również zwykle związane z niskim fiskalizmem (sprzyjającym wzrostowi). • Jednocześnie nadmierna skala nierówności dochodowych może prowadzić do niepokojów społecznych i zaburzeń politycznych. Często również występowanie wąskich warstw społecznych skupiających w ręce przeważającą część majątku narodowego i dochodów może w ogóle prowadzić do zwiększonych inwestycji, lecz do ukształtowania się modelu warstwy pasożytniczej, przeznaczającej dochody na luksusową konsumpcję. Wśród historycznych przykładów państw o małym zróżnicowaniu dochodów znajdowały się zarówno państwa, które zdołały osiągnąć wysoki poziom rozwoju (na przykład państwa skandynawskie), jak i państwa które radziły sobie znacząco gorzej (państwa komunistyczne). Z drugiej strony, również w uwarunkowaniach w miarę dużego zróżnicowania dochodów możliwe abyło zarówno osiągnięcie sukcesu rozwojowego (USA) jak jego brak (Argentyna, państwa Afryki Subsaharyjskiej). Warto zauważyć, że skala nierówności dochodowych wyraźnie wzrosła również w państwach przechodzących transformację gospodarczą. Uważa się to często za nieuniknioną konsekwencję liberalizacji gospodarki i rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Z drugiej jednak strony, skala wzrostu nierówności dochodowych w państwach przechodzących transformację gospodarczą abyła niejednakowa – od w miarę umiarkowanej w państwach Europy Środkowej, do wielkiej w państwach abyłego ZSRR – i trudno wskazać na wyraźne związki skali tych zmian z powodzeniem mechanizmów transformacji. W okolicy nierówności dochodowych, należy zwrócić uwagę na zdarzenie ubóstwa, a więc istnienia ekipy gospodarstw domowych o dochodach nie pozwalających na godne życie. Ubóstwo definiuje się na 2 metody: • Ubóstwo względne mierzy się jako odsetek gospodarstw domowych w danym państwie, których dochody są niższe niż na przykład50% średniego dochodu. • Ubóstwo bezwzględne mierzy się jako odsetek gospodarstw domowych o dochodach poniżej pewnej granicy, na przykład 1 USD na osobę na dzień mierzonego według parytetu siły nabywczej. Oczywiście ubóstwo względne występuje w każdym państwie, nawet najbogatszym. Jednak gospodarstwo domowe należące do sfery ubóstwa w państwie zamożnym, na przykład w Holandii, może mieć dochód, który w skali świata okazuje się całkiem wysoki – nie jest więc w ogóle ubogie według miary ubóstwa bezwzględnego. Wbrew powszechnym opiniom, skala nierówności dochodowych w Polsce nie należy w ogóle do bardzo wysokich w skali świata – mieści się raczej w normach wyznaczonych poprzez rozwinięte gospodarki rynkowe. Generalnie rzecz biorąc, państwa o w miarę wysokiej skali redystrybucji dochodów (należy do nich również Polska) charakteryzują się mniejszymi nierównościami dochodowymi niż państwa, gdzie skala redystrybucji jest niewielka
Definicja Naturalna Stopa Bezrobocia:
Co to jest Stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy znajduje się w równowadze; informuje jaki proc. osób czynnych zawodowo nie chce podjąć pracy za ustaloną na rynku płacę nierówności dochodowe i ubóstwo co znaczy.
Definicja NiezależnoŚć Banku Centralnego:
Co to jest Bank centralny jest instytucją, której fundamentalnym zadaniem jest zapewnienie stabilności pieniądza. Warunkiem realizacji tej funkcji jest całkowita niezależność banku centralnego. Niezależność ban nierówności dochodowe i ubóstwo krzyżówka.
Definicja Negocjacje Zbiorowe:
Co to jest pracodawcą albo ich grupą a przedstawicielami pracowników w kwestii określenia warunków pracy i zatrudnienia i ułożenia wzajemnych stosunków między obu stronami; prawo szczegółowo klasyfikuje pr nierówności dochodowe i ubóstwo co to jest.
Definicja Nadzór Bankowy:
Co to jest organizacja, której obowiązkiem jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem banków komercyjnych. Nadzór może abyć też rozumiany szerzej jako funkcja wypełniana wobec banków komercyjnych poprzez pa nierówności dochodowe i ubóstwo słownik.

Czym jest nierównoŚci dochodowe i znaczenie w Słownik N .

  • Dodano:
  • Autor: