Definicja ogólna wydajnoŚć czynników produkcji. Co oznacza produkcji (odmiennie: produktywności, z.
ogólna wydajnoŚć czynników co to jest

Czy przydatne?

Definicja ogólna wydajnoŚć czynników produkcji

Co oznacza OGÓLNA WYDAJNOŚĆ CZYNNIKÓW PRODUKCJI: Przyrost ogólnej wydajności czynników produkcji (odmiennie: produktywności, z angielskiego: productivity) to ta część przyrostu produkcji, której nie da się wyjaśnić zwiększonymi nakładami pracy i kapitału. Przyrost ten wynika z postępu techniczno-organizacyjnego, wdrożenia efektów badań naukowych, rosnącego doświadczenia i wiedzy, a co za tym idzie ze wzrostu efektywności zastosowania czynnika pracy i kapitału produkcyjnego. Przyrost ogólnej wydajności czynników produkcji uważany jest często za jeden z najważniejszych, syntetycznych wskaźników określających charakter wzrostu gospodarczego. Gospodarki przodujące na świecie osiągają swój wysoki poziom rozwoju właśnie dzięki lepszemu użyciu posiadanych zasobów czynników produkcji. Ich przyrost ma charakter intensywny, w trakcie gdy przyrost bazujący na zwiększaniu ilości używanych zasobów przy stałej albo pogarszającej się ogólnej wydajności czynników produkcji można określić jako przyrost ekstensywny. W odróżnieniu od wzrostu intensywnego, przyrost ekstensywny zwykle błyskawicznie napotyka na poważne bariery braku zasobów. Istotę rozliczenia wzrostu ogólnej wydajności czynników produkcji łatwo wytłumaczyć na uproszczonym przykładzie, pomijającym problem tak zwany efektów skali produkcji. Załóżmy, że pomiędzy dwoma kolejnymi latami PKB wzrósł o 5%. Jednak zarówno wzrost kapitału produkcyjnego, jak kapitału ludzkiego wyniósł jedynie po 3%. Skoro tak, to nakłady czynników produkcji wzrosły łącznie o 3%, a więc na przyrost PKB składają się dwa przedmioty: 3% wzrostu daje się wytłumaczyć zwiększonym zużyciem czynników produkcji, 2% wzrostu wynika zaś ze wzrostu ogólnej wydajności czynników produkcji. Rachunek staje się nieco trudniejszy, gdy tempo wzrostu nakładów pracy i kapitału nie jest jednakowe: o ile wzrosło łączne zastosowanie czynników? By oszacować wówczas łączny przyrost zastosowania czynników produkcji należy posłużyć się funkcją produkcji, a więc formalnym zapisem związku pomiędzy zużyciem czynników produkcji a poziomem wytworzonego PKB. Po oszacowaniu w ten sposób łącznego zużycia czynników, dalszy ciąg analizy jest taki, jak poprzednio. Ogólna wydajność czynników produkcji stanowi zwykle jedynie pewną część wzrostu produkcji – reszta wynika ze zwiększonych nakładów czynników produkcji
Definicja Osoba Prawna:
Co to jest prawa to jest podmiot stosunków cywilnoprawnych. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym regulaminy specjalne przyznają osobowość prawną (na przykład nie wszystkie spółki ogólna wydajność czynników produkcji.
Definicja Opcja:
Co to jest finansowy, którego wystawca zobowiązuje się do kupna (w razie opcji kupna) albo do sprzedaży (w razie opcji sprzedaży), w określonym terminie, (dniu wygaśnięcia albo do dnia wygaśnięcia) i za ogólna wydajność czynników produkcji.
Definicja Otwarty Fundusz Emerytalny:
Co to jest płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany poprzez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Obiektem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z ogólna wydajność czynników produkcji.
Definicja Obligacja Skarbu Państwa:
Co to jest wartościowe o co najmniej rocznym terminie wykupu, emitowane poprzez rząd reprezentowany poprzez ministra finansów w celu pokrycia deficytu budżetowego albo spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia ogólna wydajność czynników produkcji.

Czym jest ogólna wydajnoŚć czynników znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: