Definicja Zagranicznego Handlu Saldo. Co oznacza między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli.
saldo handlu zagranicznego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zagranicznego Handlu Saldo

Co oznacza SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO: Saldo handlu zagranicznego to różnica między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli eksport jest wyższy od importu, to saldo jest dodatnie i jest nazywane nadwyżką w handlu zagranicznym (nadwyżką bilansu handlowego). Jeżeli import przewyższa eksport, to ujemne saldo tytułujemy deficytem (niedoborem) bilansu handlowego. Innymi słowy, ujemne saldo znaczy że importujemy więcej dóbr niż eksportujemy. Na wysokość salda handlu zagranicznego ma wpływ sporo czynników. Na ogół, osłabienie (deprecjacja) kursu waluty krajowej prowadzi do poprawy salda bilansu handlowego, gdyż rośnie wolumen eksportu, ponieważ dobra krajowe stają się tańsze dla odbiorców zagranicznych, a maleje wolumen importu, który drożeje dla odbiorców krajowych. Wzmocnienie waluty (aprecjacja) może natomiast prowadzić do pogorszenia salda handlu zagranicznego (dobra importowane stają się tańsze dla krajowych odbiorców) przy innych, niezmienionych czynnikach. W ostatnich latach mamy jednak w Polsce sytuacje odwrotną: mimo aprecjacji waluty eksport silnie wzrasta, gdyż w modernizującej się gospodarce wzrasta również silnie wydajność pracy. Jeśli przyrost wydajności pracy jest szybszy niż u naszych głównych partnerów handlowych, konkurencyjność gospodarki może wzrastać mimo aprecjacji waluty. Do tych innych czynników wpływających na wysokość salda handlu zagranicznego należy zaliczyć: • Popyt krajowy. Utrzymujący się duży niedobór handlu zagranicznego może znaczyć, że popyt krajowy jest zbyt wysoki, zwłaszcza jeżeli deficyt powodowany jest głównie importem dóbr konsumpcyjnych. Natomiast duża nadwyżka handlowa może znaczyć niedobór popytu krajowego. • Popyt zagraniczny, którego przyrost sprzyja poprawie salda handlu zagranicznego państwie. Im silniejsze są związki handlowe między państwami, tym bardziej zmiany w tempie wzrostu gospodarczego w jednym państwie oddziałują na przyrost gospodarczy w innym państwie właśnie przez saldo bilansu handlowego. Te współzależności sprawiają, że duże deficyty handlowe często stają się źródłem międzynarodowych sporów. Ostatnio część recenzji amerykańskiej oskarża Chiny o przyczynienie się do zbyt wysokiego deficytu bilansu handlowego USA, zarzucając Chinom, że celowo zaniżają kurs własnej waluty, by ich wyroby abyły niedrogie i zalewały rynek amerykański, wypychając produkcję amerykańską. Rząd USA wywiera więc presję na rząd chiński, by ten wzmocnił kurs chińskiej waluty - juana. • Utrzymujący się deficyt może też abyć wyrazem niskiej konkurencyjności towarów danego państwie w świecie, co przejawia się niskim eksportem. Duże deficyty handlowe potrafią wywołać falę protekcjonizmu
Definicja Strefa Euro:
Co to jest obszaru, składającego się z krajów członkowskich UE, które przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęły wspólną walutę euro. Aktualnie w strefie euro jest 16 krajów członkowskich UE saldo handlu zagranicznego co to jest.
Definicja Specjalizacja:
Co to jest Produkowanie niewielkiego, określonego asortymentu wyrobów poprzez jedną spółekę, obszar albo państwo saldo handlu zagranicznego definicja.
Definicja Strategia Polityki Pieniężnej:
Co to jest Jednym z głównych obszarów działalności banku centralnego jest prowadzenie polityki pieniężnej, a więc dbałość o wartość pieniądza – a zatem o stabilność cen. Strategia banku cen saldo handlu zagranicznego co znaczy.
Definicja Spirala Inflacyjna:
Co to jest System utrzymywania się uporczywej inflacji, opierający się na powszechnych oczekiwaniach inflacyjnych. Spółki godzą się na podwyżki płac (indeksację), oczekując że będą w stanie podnie" saldo handlu zagranicznego słownik.

Czym jest saldo handlu zagranicznego znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: