Definicja Zagranicznego Handlu Saldo. Co oznacza między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli.
saldo handlu zagranicznego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zagranicznego Handlu Saldo

Co oznacza SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO: Saldo handlu zagranicznego to różnica między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli eksport jest wyższy od importu, to saldo jest dodatnie i jest nazywane nadwyżką w handlu zagranicznym (nadwyżką bilansu handlowego). Jeżeli import przewyższa eksport, to ujemne saldo tytułujemy deficytem (niedoborem) bilansu handlowego. Innymi słowy, ujemne saldo znaczy że importujemy więcej dóbr niż eksportujemy. Na wysokość salda handlu zagranicznego ma wpływ sporo czynników. Na ogół, osłabienie (deprecjacja) kursu waluty krajowej prowadzi do poprawy salda bilansu handlowego, gdyż rośnie wolumen eksportu, ponieważ dobra krajowe stają się tańsze dla odbiorców zagranicznych, a maleje wolumen importu, który drożeje dla odbiorców krajowych. Wzmocnienie waluty (aprecjacja) może natomiast prowadzić do pogorszenia salda handlu zagranicznego (dobra importowane stają się tańsze dla krajowych odbiorców) przy innych, niezmienionych czynnikach. W ostatnich latach mamy jednak w Polsce sytuacje odwrotną: mimo aprecjacji waluty eksport silnie wzrasta, gdyż w modernizującej się gospodarce wzrasta również silnie wydajność pracy. Jeśli przyrost wydajności pracy jest szybszy niż u naszych głównych partnerów handlowych, konkurencyjność gospodarki może wzrastać mimo aprecjacji waluty. Do tych innych czynników wpływających na wysokość salda handlu zagranicznego należy zaliczyć: • Popyt krajowy. Utrzymujący się duży niedobór handlu zagranicznego może znaczyć, że popyt krajowy jest zbyt wysoki, zwłaszcza jeżeli deficyt powodowany jest głównie importem dóbr konsumpcyjnych. Natomiast duża nadwyżka handlowa może znaczyć niedobór popytu krajowego. • Popyt zagraniczny, którego przyrost sprzyja poprawie salda handlu zagranicznego państwie. Im silniejsze są związki handlowe między państwami, tym bardziej zmiany w tempie wzrostu gospodarczego w jednym państwie oddziałują na przyrost gospodarczy w innym państwie właśnie przez saldo bilansu handlowego. Te współzależności sprawiają, że duże deficyty handlowe często stają się źródłem międzynarodowych sporów. Ostatnio część recenzji amerykańskiej oskarża Chiny o przyczynienie się do zbyt wysokiego deficytu bilansu handlowego USA, zarzucając Chinom, że celowo zaniżają kurs własnej waluty, by ich wyroby abyły niedrogie i zalewały rynek amerykański, wypychając produkcję amerykańską. Rząd USA wywiera więc presję na rząd chiński, by ten wzmocnił kurs chińskiej waluty - juana. • Utrzymujący się deficyt może też abyć wyrazem niskiej konkurencyjności towarów danego państwie w świecie, co przejawia się niskim eksportem. Duże deficyty handlowe potrafią wywołać falę protekcjonizmu
Definicja System Instytucjonalny:
Co to jest Mechanizm funkcjonujący w oparciu o instytucje zajmujące się określonym zakresem spraw saldo handlu zagranicznego.
Definicja Skarbowe Papiery WartoŚciowe:
Co to jest wartościowe to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Stanowią zobowiązanie rządu do zwrotu w określonym momencie w przyszłości pożyczonej od inwestorów stawki, wspólnie z saldo handlu zagranicznego.
Definicja Straty I Zyski Nadzwyczajne:
Co to jest Utraty i zyski powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia saldo handlu zagranicznego.
Definicja Suma Ubezpieczenia:
Co to jest złotych, na którą ubezpieczono mienie, życie albo zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach saldo handlu zagranicznego.

Czym jest saldo handlu zagranicznego znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: