Definicja Wartościowe Papiery Skarbowe. Co oznacza finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa.
skarbowe papiery wartoŚciowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wartościowe Papiery Skarbowe

Co oznacza SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE: Skarbowe papiery wartościowe to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Stanowią zobowiązanie rządu do zwrotu w określonym momencie w przyszłości pożyczonej od inwestorów stawki, wspólnie z odpowiednimi odsetkami. Do skarbowych papierów wartościowych należą bony (weksle) skarbowe i obligacje skarbowe (odmiennie rządowe). Są one emitowane w chwili, gdy rząd pożycza pieniądze, by sfinansować deficyt budżetowy, a więc nadwyżkę kosztów nad dochodami budżetowymi. Skarbowe papiery wartościowe stanowią część – zwykle przeważającą – długu publicznego. Bony skarbowe są instrumentami finansowymi krótkoterminowymi: są emitowane na okresy do jednego roku. W Polsce w najwyższym stopniu dostępne są bony 52-tygodniowe; emitowane są także bony na okresy krótsze. Obligacje skarbowe emitowane są na okresy dłuższe od jednego roku. W najwyższym stopniu dostępne w Polsce są obligacje 2-letnie i 5-letnie, emitowane są także obligacje 10-letnie i 20-letnie. Obligacje skarbowe są emitowane nie tylko w złotych, lecz także - na rynkach zagranicznych - w walutach rezerwowych. Im ocena wiarogodności państwa jest wyższa, im stabilniejsza jest gospodarka, tym dłuższe są okresy na które może ono zaciągać dług i tym niższe są stopy procentowe, które musi od niego płacić, gdyż ryzyko niespłacenia długu bądź straty poprzez niego wartości jest niższe. Teoretycznie krajowe skarbowe papiery wartościowe są najbezpieczniejszymi lokatami dla inwestorów, gdyż ryzyko bankructwa państwa jest znikome. Bony i obligacje skarbowe na ogół mają duże nominały z wyjątkiem obligacji specjalnie opracowanych dla drobnych inwestorów indywidualnych (obligacje detaliczne), dlatego nabywają je instytucje finansowe lub przedsiębiorstwa za pośrednictwem tych instytucji. Emisje odbywają się zwykle za pomocą aukcji, a później papiery są każdego dnia obiektem handlu na rynku wtórnym; ich ceny można znaleźć w prasie. Możliwe są także tak zwany emisje prywatne, a więc adresowane do wybranych inwestorów, lecz te z reguły dotyczą obligacji wypuszczanych na rynkach zagranicznych. Struktura podaży skarbowych papierów wartościowych w Polsce ostatnio wymienia się - spada udział krótkookresowych bonów skarbowych, wzrasta udział obligacji o długim terminie zapadalności
Definicja Stopa Referencyjna:
Co to jest oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych poprzez bank centralny bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Bank centralny posiada kilka ważnych narzędzi, za skarbowe papiery wartościowe.
Definicja System Rachunków Narodowych:
Co to jest narodowych stanowi spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku. Powszechnie na świecie stosuje się metodologię skarbowe papiery wartościowe.
Definicja Stopa Zastąpienia:
Co to jest Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego skarbowe papiery wartościowe.
Definicja Sprawozdanie Z Przepływów Pieniężnych:
Co to jest z angielskiego: cash flow) Jest częścią składową sprawozdań finansowych jednostki, sporządzanych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obejmuje ono wpływy i opłaty pieniężne badanej jednostki skarbowe papiery wartościowe.

Czym jest skarbowe papiery wartoŚciowe znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: