Definicja Lizbońska Strategia. Co oznacza działań podjęty poprzez państwa UE w celu zdynamizowania.
strategia lizbońska co to jest

Czy przydatne?

Definicja Lizbońska Strategia

Co oznacza STRATEGIA LIZBOŃSKA: Strategia lizbońska stanowi plan działań podjęty poprzez państwa UE w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego. Plan ten został przyjęty w trakcie szczytu w Lizbonie w marcu 2000 r. poprzez przywódców 15 państw tworzących wówczas Unię Europejską. Przyjęto tam raport, który oceniał konkurencyjność gospodarczą Europy na tle USA i Japonii, badał powody braku dostatecznej konkurencyjności i zalecał kroki, które należy podjąć w polityce gospodarczej, by osiągnąć zdecydowaną poprawę w tym zakresie. W części diagnostycznej raportu dokonano w pierwszej kolejności porównania stanu gospodarki europejskiej i amerykańskiej. Stwierdzono następujące zjawiska: • zdecydowanie niższą dynamikę wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej; • wyraźnie mniejszą zdolność UE do tworzenia i absorbowania nowych technologii i tworzenia gospodarki opartej na wiedzy; • sprawniejsze działanie rynku usług w stanach zjednoczonych ameryki, większą konkurencję i niższe ceny; • znacznei lepsze charakterystyki rynku pracy w stanach zjednoczonych ameryki: zatrudnionych jest tam 75% ludzi w wieku produkcyjnym, wobec 61% w UE (to jest rezultat zarówno niższego bezrobocia, jak i wyższego odsetka osób aktywnych zawodowo). W strategii lizbońskiej dokonano również oceny przyczyn złych wyników gospodarczych Europy i sformułowano zalecenia dla polityki gospodarczej państw UE. Zalecenia polityczne strategii to w szczególności: • postęp gospodarki opartej na wiedzy, w tym społeczeństwa informacyjnego, intensyfikacja nakładów na badania i postęp i kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności pracowników; • liberalizacja rynku w dziedzinie telekomunikacji, energetyki, transportu, a także usług finansowych; • postęp przedsiębiorczości przez ograniczenie biurokracji, łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii, ograniczanie zakłócającej konkurencję pomocy publicznej; • przyrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego przez przyrost aktywności zawodowej, uelastycznienie rynku pracy, postęp nauki ekonomicznej, w tym i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, unowocześnienie mechanizmu zabezpieczeń społecznych, ograniczanie biedy i wykluczenia społecznego; • dbałość o zrównoważony postęp i ekologię, racjonalne zastosowanie zasobów naturalnych. Stopień realizacji strategii postanowiono badać opierając się na szeregu wskaźników. Wskaźniki te obejmują między innymi wiadomości o liczbie studentów nauk technicznych, o odsetku ludności z wyższym wykształceniem, publicznych i prywatnych wydatkach na badania i postęp, aplikacjach patentowych, wydatkach na innowacje, nowych produktach wprowadzanych na rynek, gospodarstwach domowych z dostępem do Internetu, dostępności kapitału pozabankowego i inne. U źródeł strategii lizbońskiej znajduje się przekonanie, że w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy UE pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Na fakt ten wskazuje szereg danych, zestawianych corocznie poprzez Komisję Europejską (tak zwany scorecard)
Definicja System Z Bretton Woods:
Co to jest mechanizm walutowy, ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem jako centralną walutą. Mechanizm załam strategia lizbońska co znaczy.
Definicja Straty I Zyski Nadzwyczajne:
Co to jest Utraty i zyski powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia strategia lizbońska krzyżówka.
Definicja Sektor Prywatny:
Co to jest Wszystkie instytucje niepaństwowe występujące w gospodarce. W skład sektora prywatnego wchodzą gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe (poza bankiem centralnym strategia lizbońska co to jest.
Definicja Smith Adam:
Co to jest ekonomista, uważany za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis systemów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki sposób - w uwarunkowaniach konkurencji podmiotów dążą strategia lizbońska słownik.

Czym jest strategia lizbońska znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: