Definicja Społecznego Zabezpieczenia System. Co oznacza stanowi realizację jednej z ważnych funkcji.
system zabezpieczenia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Społecznego Zabezpieczenia System

Co oznacza SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO: Mechanizm zabezpieczenia społecznego stanowi realizację jednej z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Istotą mechanizmu zabezpieczenia społecznego jest swoiste „ubezpieczenie” człowieka od ubóstwa, w które może - nie z własnej winy - wpaść efektem niezdolności do pracy albo niemożliwości znalezienia pracy. Powody takiej niezdolności do pracy albo niemożliwości znalezienia pracy mogą abyć różne: podeszły wiek, uniemożliwiający dalszą wydajną pracę. Rozwiązaniem tego problemu w ramach zabezpieczenia społecznego jest powstanie obowiązkowego mechanizmu emerytalnego, gdzie pracownicy zobowiązani są do regularnego odprowadzania składek emerytalnych w momencie czynności zawodowej. Ze składek tych wypłacana jest emerytura dla osób w podeszłym wieku. Mechanizm emerytalny może abyć zorganizowany na różne metody, różniące się w pierwszej kolejności mechanizmem naliczania należnej emerytury i metodą wykorzystywania składek; stan zdrowia, trwale uniemożliwiający albo ograniczający możliwość pracy. Rozwiązaniem tego problemu jest powstanie obowiązkowego ubezpieczenia rentowego, w ramach którego pracownicy zobowiązani są do opłacania składek, z których wypłacana jest renta dla osób całkowicie albo częściowo niezdolnych do pracy; dolegliwość, czasowo uniemożliwiająca pracę. Rozwiązaniem tego problemu jest powstanie obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, w ramach którego pracownicy zobowiązani są do opłacania składek, z których wypłacane są zasiłki dla osób chorych; bezrobocie (czasowa strata pracy). Rozwiązaniem problemu jest powstanie obowiązkowego ubezpieczenia od bezrobocia, w ramach którego pracownicy zobowiązani są do opłacania składek, z których wypłacane są zasiłki dla osób niepracujących i działania aktywizujące niepracujących (warto podkreślić, że w Polsce takiego ubezpieczenia nie ma); trudna przypadek rodzinna. Rozwiązaniem problemu jest wypłacanie zasiłków rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla sierot; inne zdarzenia losowe. Rozwiązaniem problemu jest wypłacanie zasiłków z tytułu pomocy społecznej, dostępnych dla wszystkich osób w wypadku zagrożenia ubóstwem. Podstawy mechanizmu zabezpieczenia społecznego zaczęto tworzyć w Europie w końcu XIX wieku (pierwszy obowiązkowy mechanizm emerytalny stworzył w Niemczech kanclerz Bismarck). Mechanizmy te uległy wielkiej rozbudowie w drugiej połowie XX wieku, wspólnie z postępem koncepcji państwa opiekuńczego. W roku 1997 w państwach OECD skala kosztów publicznych związanych z funkcjonowaniem mechanizmu zabezpieczenia społecznego wahała się pomiędzy 6% PKB w Korei, a 30% PKB w państwach skandynawskich (w Polsce wynosi około 23% PKB). Stopień rozbudowy mechanizmu zabezpieczenia społecznego w państwach OECD jest niejednakowy. Pod względem wielkości kosztów publicznych na cele społeczne (w stosunku do PKB) przodują państwa skandynawskie. Natomiast państwa anglosaskie charakteryzują się zwykle w miarę niskimi opłatami socjalnymi. Ważna jest również struktura tych kosztów: przykładowo, na łączną skalę kosztów w razie Polski wpływają zarówno w miarę niskie opłaty na zasiłki (i szkolenia) dla niepracujących, jak i bardzo szczodry (w stosunku do PKB) mechanizm emerytalno-rentowy
Definicja Strategia Polityki Pieniężnej:
Co to jest obszarów działalności banku centralnego jest prowadzenie polityki pieniężnej, a więc dbałość o wartość pieniądza – a zatem o stabilność cen. Strategia banku centralnego to zasadniczy plan działań system zabezpieczenia społecznego.
Definicja Spółka Jawna:
Co to jest osobowa; w kodeksie spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową; każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania system zabezpieczenia społecznego.
Definicja System Z Bretton Woods:
Co to jest mechanizm walutowy, ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem jako centralną walutą. Mechanizm załamał system zabezpieczenia społecznego.
Definicja Stała Stopa Procentowa:
Co to jest Umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty albo kredytu system zabezpieczenia społecznego.

Czym jest system zabezpieczenia znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: