Definicja Gospodarcza Transformacja. Co oznacza rozumie się mechanizm zmiany mechanizmu.
transformacja gospodarcza co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gospodarcza Transformacja

Co oznacza TRANSFORMACJA GOSPODARCZA: Poprzez transformację gospodarczą rozumie się mechanizm zmiany mechanizmu gospodarczego, w szczególności polegający na przejściu od gospodarki centralnie planowanej (obowiązującej, z pewnymi różnicami, do końca lat 80-tych w państwach komunistycznych) do gospodarki rynkowej, opartej na funkcjonowaniu wolnego rynku, konkurencji i prywatnej przedsiębiorczości. Gospodarka centralnie planowana w państwach Europy Wschodniej opierała się na kilku podstawach. Znaczna część decyzji ekonomicznych podejmowana abyła poprzez aparat biurokratyczny państwa. W rękach państwa znajdowała się również zdecydowana większość kapitału produkcyjnego, a prywatna przedsiębiorczość abyła ograniczana, a czasem wręcz zakazana. Nie istniał praktycznie rynek finansowy i kapitałowy, a decyzje na temat kierunków i sposobów sfinansowania inwestycji podejmowane abyły poprzez urzędników. Gospodarka abyła w znacznej mierze odcięta od rynku światowego. Nie działały fundamentalne systemy rynkowe: ceny abyły często ustalane w sposób sztuczny, a rozbudowany mechanizm dotacji całkowicie zrywał związek między ceną i kosztem produkcji, nie istniały systemy równoważące popyt z podażą (prowadziło to do permanentnych braków towarów na rynku), zamiast konkurencji na rynku panował monopol. Niezdolność gospodarek centralnie planowanych do szybkiego rozwoju i ich powszechny kryzys w końcu lat 80-tych spowodował – równolegle ze zmianami politycznymi – podjęcie działań na rzecz odbudowy gospodarki rynkowej. Fundamentalne działania abyły następujące: • W sferze polityki makroekonomicznej – ustabilizowanie gospodarki i zahamowanie zjawisk inflacyjnych i ograniczenie nadmiernego popytu, nie mającego pokrycia w dostępnych na rynku dobrach. • Polityka liberalizująca gospodarkę – zniesienie biurokratycznej kontroli nad gospodarką, eliminacja kontroli cen, wprowadzenie wymienialności waluty, liberalizacja rynku finansowego, otwarcie rynku krajowego na konkurencję ze strony importu. • Polityka przemian własnościowych – wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju prywatnych przedsiębiorstw i prywatyzacji dawnych przedsiębiorstw państwowych. • Inne działania: postęp polityki ochrony konkurencji i zwalczania monopoli, tworzenie instytucji rynkowych (na przykład giełdy), postęp prawa regulującego funkcjonowanie gospodarki rynkowej, modernizacja mechanizmu podatków. Transformacja gospodarcza przebiegała w różnym tempie, różnymi ścieżkami i z różnym powodzeniem w poszczególnych państwach, które ją prowadziły. Generalnie uważa się, że najsprawniej przebiegła i największym sukcesem zakończyła się w państwach Europy Środkowej (w tym w Polsce), mniej pomyślnie w państwach Europy Południowo-Wschodniej i państwach abyłego ZSRR. Choć sporo reform wymaga jeszcze dokończenia i kontynuacji, za symboliczne zakończenie procesu transformacji można uznać okres wstąpienia wielu państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE. Mechanizm transformacji abył bolący dla społeczeństwa, lecz niezbędny dla gospodarki. Jego pierwszym skutkiem abył spadek PKB, między innymi w rezultacie eliminacji produkcji niepotrzebnej albo ekonomicznie nieracjonalnej. Im szybciej państwa prowadziły reformy, tym spadek ów abył mniej gwałtowny i szybciej powracał przyrost gospodarczy
Definicja Teoria Endogenicznego Wzrostu:
Co to jest endogenicznego wzrostu to teoria ekonomiczna tłumacząca mechanizmy i systemy rozwoju gospodarczego. Poprzez długie lata w teorii ekonomii dominowała teoria egzogenicznego wzrostu. Badanie rozwoju transformacja gospodarcza.
Definicja Towarzystwo Ubezpieczeniowe:
Co to jest ubezpieczeniowe są to instytucje sektora finansowego, które ubezpieczają klientów albo ich własność od ryzyka zdarzeń losowych takich jak śmierć, inwalidztwo, wydatki leczenia, nieszczęśliwe wypadki transformacja gospodarcza.
Definicja Teoria Neoklasyczna:
Co to jest wywodziła się od artystów teorii ekonomii, a zwłaszcza XVIII-wiecznego angielskiego ekonomisty Adama Smitha i żyjącego nieco później Davida Ricardo. Jej dalszy postęp – który doprowadził do transformacja gospodarcza.
Definicja Teoria Keynesowska:
Co to jest keynesowska wywodzi się z prac brytyjskiego ekonomisty Johna Maynarda Keynesa i polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego. Wbrew popularnym sądom, stanowi raczej pewną odmianę i modyfikację, nie zaś transformacja gospodarcza.

Czym jest transformacja gospodarcza znaczenie w Słownik T .

  • Dodano:
  • Autor: