Definicja unia gospodarcza i walutowa. Co oznacza stanowi bardzo zaawansowany szczebel integracji.
unia gospodarcza i walutowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja unia gospodarcza i walutowa

Co oznacza UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA: Unia gospodarcza i walutowa (UGW) stanowi bardzo zaawansowany szczebel integracji gospodarczej, na którym członkowie ugrupowania integracyjnego koordynują swą politykę makroekonomiczną, ustalają stałe kursy zamiany albo tworzą wspólną walutę, kierowaną poprzez wspólny bank centralny. Jedynym odpowiednikiem wprowadzenia poprzez jakieś ugrupowanie państw unii gospodarczej i walutowej jest powstała w 1999 r. UGW państw UE (UE). Skutkiem stworzenia UGW było wprowadzenie do obiegu monet i banknotów euro od 1 stycznia 2002r. By ustalić warunki, które muszą spełniać państwa unii gospodarczej i walutowej, zgodzono się na listę mierników konwergencji, a więc zbioru wymagań, które muszą spełnić państwa członkowskie UE po to, aby wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Gdyż sformułowano je w Traktacie z Maastricht (podpisanym w 1992 r.), regularnie nazywa się je „miernikami z Maastricht”. Członkami UGW są wszystkie państwa UE, niezależnie od Ogromnej Brytanii, Danii i Szwecji (które wywalczyły sobie prawo do swobodnej decyzji w kwestii przystąpienia do UGW). Polska, podobnie jak inne państwa, które przystąpiły do UE w ostatnich latach, uczestniczy w UGW z dniem przystąpienia jako Kraj Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu 122 Traktatu WE. Znaczy to: • zobowiązanie naszego państwie do wprowadzenia euro, kiedy tylko polska gospodarka będzie do tego gotowa, a więc będzie w stanie spełnić kryteria konwergencji; • zobowiązanie naszego państwie do przestrzegania zasad koordynacji polityki fiskalnej obowiązujących w strefie euro (ograniczenia wielkości deficytu sektora publicznego i długu publicznego). Jak dotychczas, Polska nie zadeklarowała jednak, kiedy planuje wprowadzić euro. Euro jest aktualnie obowiązującą walutą w 16 państwach UE: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Słowenii, Cyprze, Malcie i Słowacji. źródło: EBC Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej jest obligatoryjne dla wszystkich państw UE poza Danią i Ogromną Brytanią, które zastrzegły sobie prawo pozostawania poza UGW. Nowe państwa członkowskie UE i Szwecja są uczestnikami UGW z derogacją w kwestii wprowadzenia euro (tzn. czasowym prawem nie wprowadzenia euro, do momentu wypełnienia mierników konwergencji)
Definicja Unia Walutowa:
Co to jest Ekipa państw albo regionów, które mają wspólną politykę monetarną i kursową, a ich waluty zostały powiązane między sobą sztywnymi kursami walutowymi unia gospodarcza i walutowa.
Definicja Utarg Krańcowy Przychód Krańcowy:
Co to jest Stawka o jaką zwiększył się utarg (przychód), w rezultacie sprzedaży dodatkowej jednostki wyrobu unia gospodarcza i walutowa.
Definicja Unia Gospodarcza:
Co to jest integracyjnego, polegająca na tym, że państwa w niej uczestniczące prócz spełnienia warunków unii celnej, decydują się na harmonizację narodowej polityki gospodarczej, co ma przygotować te państwa do unia gospodarcza i walutowa.
Definicja Ubezpieczenie Zdrowotne:
Co to jest której w zamian za opłacanie składek ubezpieczonemu przysługuje w razie dolegliwości wypłata pokrywająca wydatki leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne może mieć charakter publiczny (jest wówczas częścią unia gospodarcza i walutowa.

Czym jest unia gospodarcza i walutowa znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: