Definicja Giniego Współczynik. Co oznacza dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany.
współczynik giniego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Giniego Współczynik

Co oznacza WSPÓŁCZYNIK GINIEGO: By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę nierówności. Idea rozliczenia współczynnika Giniego jest dość prosta i może abyć łatwo przedstawiona na rysunku. Na wykresie odkładamy krzywą, obrazującą rozkład dochodów (udział w łącznych dochodach skumulowanych grup gospodarstw domowych, liczonych od najuboższego do najbogatszego). Krzywa ta, wyróżniona czerwoną linią, rozpoczyna się w punkcie A w środku wykresu (0% gospodarstw domowych ma 0% dochodu) i dochodzi do punktu B przecięcia linii kreskowanych (100% gospodarstw domowych ma 100% dochodu). Im bardziej równomierny rozkład dochodów w gospodarce, tym krzywa ta abyłby bliższa prostej łączącej oba te punkty. Zakreskowane pole pokazuje więc, jak duża jest skala nierówności dochodowych. Odnosząc powierzchnię zakreskowanego pola do całego trójkąta ABC, uzyskujemy wartość współczynnika Giniego: równą 0 w razie państwie o idealnej równości dochodów (w praktyce taka przypadek nigdy nie występuje), a rosnącą do 1 w razie państwie o skrajnych nierównościach dochodowych (również w praktyce taka wartość jest niemożliwa). We współczesnych gospodarkach współczynnik Giniego waha się od 0.25 (państwa skandynawskie) do 0.65 (państwa Ameryki Łacińskiej). Skala nierówności dochodowych jest silna w państwach rozwijających się. W państwach Europy Środkowo-Wschodniej w momencie transformacji nastąpił przyrost nierówności, lecz w skali całego świata nie abył on wysoki
Definicja Wartość Odtworzeniowa:
Co to jest Bieżący wydatek zakupu albo wytworzenia elementów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości współczynik giniego co to jest.
Definicja Waluta Transakcyjna:
Co to jest rozliczeń transakcji międzynarodowych na rynku towarowym i walutowym; jeśli walutą transakcyjną nie jest waluta jednej ze stron transakcji, wówczas wykorzystuje się inną, silną i stabilną współczynik giniego definicja.
Definicja Waluta Rezerwowa:
Co to jest pieniądz, który jest powszechnie – na całym świecie – akceptowany jako zapłata za transakcje międzynarodowe. Banki centralne poszczególnych państw utrzymują zapasy takiego pieniądza współczynik giniego co znaczy.
Definicja Wskažnik Cen Artykułów Konsumpcyjnych (Cpi):
Co to jest Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym współczynik giniego słownik.

Czym jest współczynik giniego znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: