Definicja wynik sektora finansów publicznych. Co oznacza to różnica pomiędzy dochodami a opłatami.
wynik sektora finansów co to jest

Czy przydatne?

Definicja wynik sektora finansów publicznych

Co oznacza WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: Rezultat sektora finansów publicznych to różnica pomiędzy dochodami a opłatami sektora finansów publicznych odnotowanymi w danym roku. Jeśli opłaty są wyższe od dochodów, mamy do czynienia z deficytem, z kolei jeśli dochody przekraczają opłaty - z nadwyżką. To jest bardziej generalna miara stanu finansów publicznych niż rezultat budżetu państwa, gdyż uwzględnia nadwyżkę albo deficyt powstający na wszystkich szczeblach jednostek sektora finansów publicznych, a nie tylko w budżecie państwa (choć rezultat budżetu państwa ma zwykle decydujący wpływ na kształtowanie się rezultacie sektora finansów publicznych). Podobnie jak w razie deficytu budżetowego, w razie stworzenia deficytu sektora finansów publicznych niezbędne jest znalezienie metody jego sfinansowania. Generalnie rzecz biorąc, wystąpienie deficytu prowadzi do wzrostu długu publicznego, ze względu na konieczność zaciągania poprzez jednostki sektora finansów publicznych kredytu w celu pokrycia części kosztów. Może to następować w drodze sprzedaży poprzez rząd albo samorządy papierów wartościowych (skarbowych papierów wartościowych i obligacji władz lokalnych), zaciągania kredytów w bankach krajowych i zagranicznych, lecz także zaciągania zobowiązań finansowych (na przykład niepłacenia poprzez jednostki budżetowe rachunków). Prawidłowy pomiar rezultacie sektora finansów publicznych, a zatem sytuacji finansowej państwa, wymaga stosowania prawidłowej metodologii statystycznej. Pomiar powinien dotyczyć całego sektora finansów publicznych (po dokonaniu konsolidacji wszystkich szczebli sektora finansów publicznych) i powinien abyć dokonany na bazie memoriałowej, a więc z uwzględnieniem nie tylko rzeczywiście dokonanych w ciągu roku kosztów (wypłaconych pieniędzy), lecz również kosztów, które jednostki sektora finansów publicznych zobowiązały się dokonać, lecz których jeszcze nie dokonano, przesuwając wypłatę na następne lata. Rezultat sektora finansów publicznych jest podstawową miarą określającą stan finansów państwa w danym roku. Odpowiednio z miernikami konwergencji z Maastricht (stanowiącymi warunek uczestnictwa państwie w Unii Gospodarczej i Walutowej, a ściślej mówiąc wprowadzenia wspólnej waluty euro), deficyt sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 3% PKB. Przypadek finansów publicznych państw OECD i UE nie jest jednakowa. Zarówno Stany Zjednoczone, jak większość państw kontynentalnej Europy mozolnie walczy o pomniejszenie deficytu sektora finansów publicznych do rozsądnego poziomu. Są jednak również państwa znajdujące się w wypadku bardzo złej (Japonia, Węgry, Portugalia, Włochy), i państwa, które cieszą się nadwyżką albo zrównoważonym saldem sektora finansów publicznych (państwa skandynawskie, Hiszpania, Irlandia)
Definicja Wzrost Gospodarczy:
Co to jest Brutto (PKB) w przeliczeniu na głowę mieszkańca państwie stanowi bardzo ważną / najlepszą ze znanych miarę poziomu rozwoju gospodarczego, a długookresowy przyrost PKB w wielu sytuacjach stanowi wynik sektora finansów publicznych co to jest.
Definicja Wolny Rynek:
Co to jest Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji wynik sektora finansów publicznych definicja.
Definicja Wskažnik Cen Artykułów Konsumpcyjnych (Cpi):
Co to jest Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym wynik sektora finansów publicznych co znaczy.
Definicja Waluta Rezerwowa:
Co to jest pieniądz, który jest powszechnie – na całym świecie – akceptowany jako zapłata za transakcje międzynarodowe. Banki centralne poszczególnych państw utrzymują zapasy takiego pieniądza wynik sektora finansów publicznych słownik.

Czym jest wynik sektora finansów znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: