Audytor, Amortyzacja, Aktywa Obrotowe, Akcjonariusz, Agent Ubezpieczeniowy, Acquis Communautaire.
audytor amortyzacja aktywa co to jest

Co to jest w słowniku na A

 • Co to jest analiza finansowa Definicja Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
 • Co to jest arbitraż Definicja zakupie i sprzedaży tych samych papierów wartościowych na różnych rynkach lub w różnych formach w celu osiągnięcia zysku dzięki
 • Co to jest arbitraż gospodarczy Definicja udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą
 • Co to jest agregacja Definicja Znaczy mechanizm łączenia części w większą całość
 • Co to jest aktywa ofe Definicja Suma składek wpłacanych do funduszu emerytalnego, które są poprzez niego inwestowane
 • Co to jest aktywa netto Definicja Aktywa zmniejszone o zobowiązania
 • Co to jest alokacja składki Definicja Zmniejszona o prowizję OFE, część składki która jest inwestowana poprzez fundusz emerytalny
 • Co to jest analiza fundamentalna Definicja perspektyw jej rozwoju opierając się na informacji o wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego (dane podstawowe
 • Co to jest analiza techniczna Definicja Przewidywanie trendów kursów akcji (albo indeksów) opierając się na informacji o kursach i obrotach w przeszłości
 • Co to jest aport Definicja Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki
 • Co to jest aprecjacja Definicja Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej
 • Co to jest asymetryczny szok popytowy Definicja Wydarzenie, które w kilku państwach skutkuje różne zmiany zagregowanego popytu (przyrost albo spadek popytu
 • Co to jest automatyczny stabilizator Definicja podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju
 • Co to jest akcje Definicja który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki
 • Co to jest aktywa finansowe Definicja instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu
 • Co to jest abolicja podatkowa Definicja którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe
 • Co to jest acquis communautaire Definicja wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w
 • Co to jest agent ubezpieczeniowy Definicja przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej, upoważniona poprzez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w
 • Co to jest akcjonariusz Definicja Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy
 • Co to jest aktywa obrotowe Definicja Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy
 • Co to jest amortyzacja Definicja przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów
 • Co to jest audytor Definicja Zobacz: biegły rewident

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Audytor, Amortyzacja, Aktywa Obrotowe, Akcjonariusz, Agent Ubezpieczeniowy, Acquis Communautaire, Abolicja Podatkowa, Aktywa Finansowe, Akcje, Automatyczny co to znaczy.

Słownik Audytor, Amortyzacja, Aktywa Obrotowe, Akcjonariusz, Agent co to jest.