Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie Technologiczne, Bezrobocie Frykcyjne, Bank.
budżet państwa bilans biegły co to jest

Co to jest w słowniku na B

 • Co to jest bon skarbowy Definicja dłużny papier wartościowy emitowany poprzez państwo celem sfinansowania bieżącego deficytu budżetowego. W Polsce istnieją weksle dwudniowe
 • Co to jest bezpoŚrednie inwestycje zagraniczne Definicja BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem albo współwłaścicielem przedsiębiorstwa działającego w danym państwie
 • Co to jest bank Definicja Organizacja finansowa udzielająca kredytów z pieniędzy zdobytych z wkładów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw
 • Co to jest bezrobocie strukturalne Definicja podaży pracy do popytu na pracę, na przykład zbyt niskimi albo nieodpowiednimi kwalifikacjami osób poszukujących pracy
 • Co to jest bank centralny Definicja państwową, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej państwie. Najważniejszym zadaniem banku centralnego
 • Co to jest bank komercyjny Definicja instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
 • Co to jest bezpośrednie inwestycje zagraniczne Definicja budowie od podstaw jakiegoś przedsiębiorstwa (greenfield) albo przejęcie kontroli nad istniejącym przedsiębiorstwem. Oznaczają długotrwałą
 • Co to jest bezrobocie koniunkturalne Definicja załamania gospodarczego, a więc wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce minimalizuje się; nazywane także bezrobociem cyklicznym albo
 • Co to jest bezrobocie naturalne Definicja Suma bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego
 • Co to jest bank państwowy Definicja Prawo bankowe poprzez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Właścicielem banku państwowego jest Skarb Państwa
 • Co to jest baza monetarna Definicja Odmiennie: baza pieniężna
 • Co to jest baza pieniężna Definicja Pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce
 • Co to jest bezrobocie Definicja osób poszukujących pracy nie może jej znaleźć. Pojawia się wówczas, gdy podaż pracy przewyższa popyt na pracę. Bezrobocie jest zatem
 • Co to jest bilans handlowy Definicja dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu zaznacza się
 • Co to jest bilans oszczędności i inwestycji Definicja zestawieniem dla danego roku, które pokazuje, wartość inwestycji dokonanych poprzez poszczególne sektory instytucjonalne istniejące w
 • Co to jest budżet państwa Definicja część dochodów i kosztów sektora finansów publicznych. To jest roczny plan dochodów i kosztów instytucji szczebla centralnego (tzn
 • Co to jest badania i rozwój Definicja Działalność mająca na celu opracowywanie nowych wyrobów i mechanizmów produkcji (z angielskiego: R&D, w Polsce często używany skrót B+R
 • Co to jest bank korespondent Definicja Bank zagraniczny reprezentujący interesy klienta danego banku za granicą
 • Co to jest bilans płatniczy Definicja zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce między rezydentami
 • Co to jest bilans sektora bankowego Definicja wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie poprzez mechanizm
 • Co to jest bank komercyjny Definicja kredytów obrotowych, gromadzeniem wkładów pieniężnych i prowadzeniem i obsługą rachunków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 • Co to jest bank spółdzielczy Definicja Prawo bankowe mający formę prawną spółdzielni. W Polsce na koniec 2004 roku funkcjonowało 596 banków spółdzielczych (dane NBP
 • Co to jest bezrobocie frykcyjne Definicja Czasowe bezrobocie wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania, zmiany zawodu itp
 • Co to jest bezrobocie technologiczne Definicja pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach
 • Co to jest biegły rewident Definicja Osoba posiadająca formalnie potwierdzone kompetencje do badania i oceny sprawozdań finansowych przygotowywanych poprzez spółki i instytucje
 • Co to jest bilans Definicja przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego
 • Co to jest budżet państwa Definicja opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie Technologiczne, Bezrobocie Frykcyjne, Bank Spółdzielczy, Bank Komercyjny, Bilans Sektora Bankowego, Bilans co to znaczy.

Słownik Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie co to jest.