Dług Zagraniczny, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dylemat Więźnia, Drukowanie Pieniędzy, Dochód.
dług zagraniczny działalność co to jest

Co to jest w słowniku na D

 • Co to jest dobro prywatne Definicja które są zakupywane i zużywane w pojedynkę poprzez członków społeczeństwa, zadowalając indywidualne potrzeby
 • Co to jest dług publiczny Definicja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem
 • Co to jest dług państwowy Definicja Zobacz: dług publiczny
 • Co to jest depozyty Definicja która bazuje na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien moment. Odmiennie mówiąc
 • Co to jest deflacja Definicja przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Dlaczego deflacja uważana jest za zdarzenie groźne dla gospodarki? Rzecz
 • Co to jest działalność maklerska Definicja Kupno i sprzedaż papierów wartościowych w imieniu innych osób
 • Co to jest dobra finalne Definicja Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
 • Co to jest dynamiczna nieefektywność Definicja występuje, gdy oszczędności w całej gospodarce są zbyt wysokie. Obniżenie poziomu oszczędności zwiększyłoby dobrobyt gospodarstw domowych
 • Co to jest dyskrecjonalna polityka fiskalna Definicja Znaczy wykorzystywanie poprzez rząd wybranych środków w celu zagwarantowania pożądanej sytuacji gospodarczej. Bazuje głównie na zmianach w
 • Co to jest dźwignia finansowa Definicja zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności
 • Co to jest derywaty Definicja Zobacz: pochodne instrumenty finansowe
 • Co to jest dogrywka Definicja jednolitym, w okresie której mogą abyć składane i wykonywane zlecenia kupna i sprzedaży po określonym kursie
 • Co to jest dyskryminacja cenowa Definicja Sprzedawanie tego samego produktu po odmiennych cenach na różnych rynkach
 • Co to jest dobrowolne ubezpieczenie Definicja Ubezpieczenie dochodzące do skutku opierając się na woli umawiających się stron: ubezpieczyciela i ubezpieczającego
 • Co to jest dynamiczna efektywność Definicja Stan gospodarki, gdzie poziom oszczędności pozwala na sfinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie poziomu konsumpcji w przyszłości
 • Co to jest deficyt budżetowy Definicja dochodami budżetu państwa, a opłatami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o rezultacie budżetu: jeśli opłaty
 • Co to jest działalność finansowa Definicja jednostkę kapitału własnego i obcego zaangażowanego w formie kredytów i pożyczek pieniężnych krótko- i długoterminowych
 • Co to jest dobro publiczne Definicja które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo (na przykład obrona narodowa, administracja), zadowalając potrzeby wspólne
 • Co to jest deflator pkb Definicja Statystyczna miara zmian poziomu cen umożliwiająca porównanie PKB w różnych okresach w uwarunkowaniach inflacji
 • Co to jest depozyt zabezpieczający Definicja poprzez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w momencie zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków kontraktu w
 • Co to jest depozyty międzybankowe Definicja innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów
 • Co to jest dom maklerski Definicja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie
 • Co to jest dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Definicja Określona dla poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia
 • Co to jest działalność inwestycyjna Definicja sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu
 • Co to jest działalność operacyjna Definicja Fundamentalny rodzaj działalności jednostki, który obejmuje ogół działań, których celem jest wygospodarowanie zysku
 • Co to jest dzień bilansowy Definicja Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego
 • Co to jest dobra pośrednie Definicja celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej
 • Co to jest dług publiczny Definicja państwowych w relacji do inwestorów, którzy pożyczyli w przeszłości pieniądze na sfinansowanie deficytu budżetowego (mówiąc szerzej
 • Co to jest deficyt strukturalny Definicja cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby nie abyło zjawisk tworzących cykl koniunkturalny
 • Co to jest dochody sektora publicznego Definicja wszelakie dochody uzyskiwane poprzez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji wewnątrz tego sektora
 • Co to jest deficyt handlowy Definicja Ujemne saldo w handlu zagranicznym, powstaje w rezultacie większego importu niż eksport towarów i usług
 • Co to jest deklaracja podatkowa Definicja Zeznania, do których składania obowiązani są, opierając się na regulaminów prawa podatkowego, podatnicy i płatnicy
 • Co to jest dewaluacja Definicja obniżka kursu waluty danego państwie, w relacji do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych
 • Co to jest dochody w bilansie płatniczym Definicja wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń pracowników, dochodów od inwestycji bezpośrednich, portfelowych i dochodów od pozostałych
 • Co to jest dochód rozporządzalny Definicja bieżące dochody gospodarstwa domowego zmniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, obowiązkowe składki (na przykład Zakład Ubezpieczeń
 • Co to jest drukowanie pieniędzy Definicja kredytu rządowi. W praktyce znaczy to finansowanie deficytu budżetowego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. We współczesnych gospodarkach
 • Co to jest dylemat więźnia Definicja strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera
 • Co to jest dyskonto Definicja bieżącą wartość występujących w przyszłości sum pieniędzy (przychodów, wydatków, etc.) opierając się na odwrócenia systemu działania
 • Co to jest działalność gospodarcza Definicja związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych dóbr albo sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź
 • Co to jest dług zagraniczny Definicja które podmioty z danego państwie – rząd, banki komercyjne, przedsiębiorstwa, osoby prywatne – zaciągnęły za granicą. Dług ten może mieć

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Dług Zagraniczny, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dylemat Więźnia, Drukowanie Pieniędzy, Dochód Rozporządzalny, Dochody W Bilansie Płatniczym, Dewaluacja co to znaczy.

Słownik Dług Zagraniczny, Działalność Gospodarcza, Dyskonto co to jest.