Rzeczowy Majątek Trwały, Rezerwy, Rada Unii Europejskiej, Rachunek Bieżący, Rynek Pieniężny, Rynek.
rzeczowy majątek trwały co to jest

Co to jest w słowniku na R

 • Co to jest ricardo david Definicja ekonomista, artysta teorii przewag komparatywnych. Ricardo rozwinął także teorię wartości bazującą na pracy, niezbędnej do wytworzenia
 • Co to jest rada polityki pieniężnej Definicja ciało kolegialnie podejmujące decyzje w kwestiach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, a więc banku centralnego naszego państwie
 • Co to jest równanie fishera Definicja zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do
 • Co to jest równowaga zewnętrzna Definicja Stan zrównoważonego bilansu płatniczego w danej gospodarce (znaczy to, że nie występuje, ani deficyt ani nadwyżka
 • Co to jest reforma emerytalna Definicja wymianie mechanizmu emerytalnego, któremu grozi niewypłacalność, na mechanizm, gdzie wysokość wypłat dostosowana jest do sumy
 • Co to jest rynek pracy Definicja spotykają się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, by
 • Co to jest rachunek bankowy Definicja rejestracji wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku poprzez jego
 • Co to jest rada polityki pieniężnej Definicja Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes
 • Co to jest rentowność inwestycji Definicja przychodów uzyskanych dzięki nakładom poniesionym na daną inwestycję w wyznaczonym okresie, najczęściej roku. Rentowność inwestycji
 • Co to jest rezerwa obowiązkowa Definicja gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny
 • Co to jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) Definicja także kontem osobistym, umożliwiający deponowanie pieniędzy, dokonywanie rozliczeń przez realizację stałych zleceń i zaciąganie kredytu
 • Co to jest reeksport Definicja Sprzedaż za granicę dóbr, które zostały uprzednio zaimportowane do państwie
 • Co to jest rating Definicja instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy
 • Co to jest reżim kursowy Definicja to określenie warunków wpływających w zasadniczy sposób na kształtowanie kursu walutowego; w teorii ekonomii wyróżnia się dwa modelowe
 • Co to jest równowaga wewnętrzna Definicja pełnym zatrudnieniem (albo ewentualnie niewielkim bezrobociem) przy stabilnych cenach i możliwie niskiej inflacji
 • Co to jest rata kapitałowa Definicja Rata jest równa stawce kredytu podzielonej poprzez ilość rat
 • Co to jest realny produkt krajowy brutto Definicja Wskaźnik mierzący przyrost gospodarczy z uwzględnieniem inflacji, a więc zmiany ogólnego poziomu cen
 • Co to jest reasekuracja Definicja Podział ryzyka ubezpieczeniowego między sporo spółek ubezpieczeniowych. Coś w rodzaju ubezpieczenia dla spółki ubezpieczeniowej
 • Co to jest reinwestowane zyski Definicja właścicielom (udziałowcom) spółki w formie dywidendy, lecz są używane do sfinansowania inwestycji podejmowanych poprzez spółekę
 • Co to jest rezerwy walutowe Definicja przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, by zapewnić bezpieczeństwo zamiany z zagranicą, a więc
 • Co to jest rynek kapitałowy Definicja finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i
 • Co to jest równowaga gospodarcza Definicja popyt na rynku jest równy podaży. Jeśli stan równowagi panuje na wszystkich rynkach towarów i usług i czynników produkcji to mówimy o
 • Co to jest rachunek wyników Definicja zobacz: rachunek zysków i strat
 • Co to jest regon Definicja Statystyczny numer identyfikacyjny podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr, które nie mogą mieć ukrytego albo jawnego charakteru
 • Co to jest rozkład dochodów Definicja sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe łącznemu PKB) dzielone są między różne ekipy gospodarstw domowych. W statystyce
 • Co to jest rozwój regionalny Definicja regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie
 • Co to jest rachunek kapitałowy Definicja kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej, dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków
 • Co to jest rynek walutowy Definicja obce waluty (sprzedają je na przykład spółki, które zarobiły je dzięki eksportowi, a kupują na przykład spółki, które potrzebują dewiz do
 • Co to jest raty leasingowe Definicja Uzgodnione poprzez obie strony umowy okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania rzeczy poprzez leasingobiorcę
 • Co to jest rachunek finansowy Definicja napływ i odpływ pieniądza z państwie w związku z inwestycjami zagranicznymi i zobowiązania i należności z tytułu otrzymanych i udzielonych
 • Co to jest repo Definicja agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując
 • Co to jest reverse repo Definicja poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, nie mniej jednak bank centralny ma zagwarantowane prawo ich wykupu w
 • Co to jest realna stopa procentowa Definicja Stopa procentowa zmniejszona o stopę inflacji
 • Co to jest rękojmia Definicja sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji
 • Co to jest rola państwa w gospodarce Definicja roli państwa w gospodarce to: rola legislacyjna, a więc tworzenie prawa obowiązującego podmioty gospodarcze i regulującego obowiązujące
 • Co to jest rachunek zysków i strat Definicja Kolekcja wydatków i strat z dochodami i zyskami spółki w danym okresie; zwany także rachunkiem wyników
 • Co to jest raj podatkowy Definicja zagraniczne dzięki wyjątkowo korzystnym regulaminom podatkowym (zerowy albo bardzo niski podatek dochodowy, brak konieczności ujawniania
 • Co to jest rynek Definicja osoby i instytucje chcące kupić dobra (wyroby, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać. Rynek może oczywiście
 • Co to jest rynek pieniężny Definicja finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje krótkoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym zwłaszcza skarbowe papiery
 • Co to jest rachunek bieżący Definicja sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody jednostronnych transferów za granicę; Składniki rachunku obrotów bieżących to bilans
 • Co to jest rada unii europejskiej Definicja European Union). Główny organ decydujący UE złożony z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym; do jej kompetencji
 • Co to jest rezerwy Definicja gospodarczy utrzymuje ze względu na możliwość wystąpienia niespodziewanych potrzeb, na skutek wymagań prawnych albo z uwagi na zawarte
 • Co to jest rzeczowy majątek trwały Definicja Majątek, który obejmuje grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a także pozostałe środki trwałe

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Rzeczowy Majątek Trwały, Rezerwy, Rada Unii Europejskiej, Rachunek Bieżący, Rynek Pieniężny, Rynek, Raj Podatkowy, Rachunek Zysków I Strat, Rola Państwa W co to znaczy.

Słownik Rzeczowy Majątek Trwały, Rezerwy, Rada Unii Europejskiej co to jest.