Współczynnik Zatrudnienia, Wto - World Trade Organization, Wig20, Wskažnik Cen Artykułów.
współczynnik zatrudnienia co to jest

Co to jest w słowniku na W

 • Co to jest waluta rezerwowa Definicja jest powszechnie – na całym świecie – akceptowany jako zapłata za transakcje międzynarodowe. Banki centralne poszczególnych państw
 • Co to jest wibor Definicja oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. To jest oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Odmiennie
 • Co to jest współczynnik giniego Definicja dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa
 • Co to jest wynik sektora finansów publicznych Definicja to różnica pomiędzy dochodami a opłatami sektora finansów publicznych odnotowanymi w danym roku. Jeśli opłaty są wyższe od dochodów, mamy
 • Co to jest wielki kryzys Definicja 1929 - 1933. Symbolicznym początkiem recesji abył krach na giełdzie nowojorskiej („czarny wtorek”). W wyniku recesji gwałtownie spadł PKB
 • Co to jest wspólny rynek Definicja początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie między poszczególnymi państwami barier handlowych i ograniczenie wszelkich
 • Co to jest waloryzacja rent i emerytur Definicja Podwyższanie w celu zachowania przynajmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
 • Co to jest własność prywatna Definicja przedsiębiorczości, które gwarantuje osobie prywatnej możliwość pełnego korzystania i dysponowania dobrami do niej należącymi
 • Co to jest wynik finansowy Definicja Różnica między przychodami i kosztami jednostki gospodarczej
 • Co to jest wartość odtworzeniowa Definicja Bieżący wydatek zakupu albo wytworzenia elementów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości
 • Co to jest wolny rynek Definicja Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji
 • Co to jest wydatki sektora publicznego Definicja stanowią wszelakie opłaty, których dokonują podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji dokonywanych wewnątrz
 • Co to jest wspólna polityka rolna Definicja stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie kontrowersyjny obiekt integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć
 • Co to jest współczynik giniego Definicja dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa
 • Co to jest wydajnoŚć pracy Definicja produkowana w określonym czasie poprzez jednego pracującego. Wydajność pracy jest jedną z najważniejszych miar określających poziom rozwoju
 • Co to jest waluta transakcyjna Definicja międzynarodowych na rynku towarowym i walutowym; jeśli walutą transakcyjną nie jest waluta jednej ze stron transakcji, wówczas wykorzystuje
 • Co to jest wartość rzeczywista Definicja Wartość odtworzeniowa zmniejszona o stopień technicznego zużycia
 • Co to jest wadium Definicja Stawka zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp
 • Co to jest wzrost gospodarczy Definicja przeliczeniu na głowę mieszkańca państwie stanowi bardzo ważną / najlepszą ze znanych miarę poziomu rozwoju gospodarczego, a długookresowy
 • Co to jest waluta rezerwowa Definicja przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania
 • Co to jest wiek emerytalny Definicja którego możliwe (ale nie niezbędne) jest przejście na emeryturę. Aktualnie obowiązujące normy to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • Co to jest wierzytelność Definicja Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu albo w naturze
 • Co to jest windykacja Definicja w oparciu o regulaminy prawa; w praktyce gospodarczej - wszelakie działania (w granicach prawa) prowadzące do ściągnięcia należności
 • Co to jest wolna przedsiębiorczość Definicja Mechanizm gospodarczy oparty na prywatnej własności, konkurencji, i na motywie zysku
 • Co to jest wskažnik cen artykułów konsumpcyjnych (cpi) Definicja Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym
 • Co to jest wig20 Definicja Indeks giełdowy, w którego skład wchodzi dwadzieścia największych i w najwyższym stopniu płynnych spółek giełdowych
 • Co to jest wto - world trade organization Definicja międzynarodowa organizacja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO
 • Co to jest współczynnik zatrudnienia Definicja Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Współczynnik Zatrudnienia, Wto - World Trade Organization, Wig20, Wskažnik Cen Artykułów Konsumpcyjnych (Cpi), Wolna Przedsiębiorczość, Windykacja co to znaczy.

Słownik Współczynnik Zatrudnienia, Wto - World Trade Organization co to jest.