Zwrot Podatku, Zastaw, Zrównoważony Budżet, Zobowiązanie, Zobowiązania Krótkoterminowe, Zysk Netto.
zwrot podatku zastaw co to jest

Co to jest w słowniku na Z

 • Co to jest zakład ubezpieczeń społecznych Definicja wyposażona w osobowość prawną. Zakład Ubezpieczeń Socjalnych określa obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyznaje uprawnienia do
 • Co to jest zbieżność nominalna Definicja realizacji mierników z Maastricht: - stabilizacji cen - stopa inflacji danego państwa nie może abyć wyższa niż 1,5% od przeciętnej stopy
 • Co to jest zysk brutto Definicja po uwzględnieniu strat i zysków wyjątkowych, a więc rezultacie finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym
 • Co to jest zysk operacyjny Definicja wpływami spółki ze sprzedaży towarów i usług, a kosztami, a więc tym, co musiała wydać, lecz wyłącznie w sferze jej działalności
 • Co to jest zysk z działalności gospodarczej Definicja związane z działalnością gospodarczą spółki: różnica między sumą zysku z działalności operacyjnej i przychodami finansowymi, a kosztami
 • Co to jest zrównoważony rozwój i ekologia Definicja gospodarczego mierzy się w ekonomii używając wskaźnika PKB – a więc wartości finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie
 • Co to jest zasoby naturalne Definicja Zasoby przyrody, które są używane do produkcji dóbr i usług
 • Co to jest zdolność produkcyjna Definicja Max. wielkość produkcji, jaką może osiągnąć spółka albo linia produkcyjna w jednostce czasu, odmiennie moc produkcyjna
 • Co to jest zmienna stopa procentowa Definicja abyć zmieniana w zależności od zmian stóp rynkowych; punktem wyjścia do wyliczania takich stóp są zazwyczaj stopy z rynku międzybankowego
 • Co to jest zobowiązanie warunkowe Definicja Obowiązek wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń
 • Co to jest zobowiązanie pieniężne Definicja Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela
 • Co to jest zastaw bankowy Definicja ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe
 • Co to jest zobowiązania długoterminowe Definicja Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy
 • Co to jest zmiany zapasów Definicja zwiększenie zapasów towarów – zarówno rezerw surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, znajdujących się w magazynach przedsiębiorstw
 • Co to jest zmiany strukturalne Definicja struktury produkcji i struktury zastosowania czynników produkcji w danej gospodarce. W pierwszej kolejności rozumie się pod tym określeniem
 • Co to jest zabezpieczenie kredytu Definicja ewentualnością niespłacenia kredytu poprzez klienta, takie jak na przykład cesja, zastaw, hipoteka, weksel, poręczenie czy gwarancja
 • Co to jest zasoby Definicja Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług
 • Co to jest zysk krańcowy Definicja Wielkość o jaką zmieni się zysk w rezultacie sprzedaży dodatkowej jednostki produktu
 • Co to jest zysk netto Definicja Zysk brutto spółki zmniejszony o podatek dochodowy
 • Co to jest zobowiązania krótkoterminowe Definicja Ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
 • Co to jest zobowiązanie Definicja wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany to jest świadczenie spełnić
 • Co to jest zrównoważony budżet Definicja Budżet, gdzie opłaty są równe dochodom
 • Co to jest zastaw Definicja Rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu albo pożyczki
 • Co to jest zwrot podatku Definicja podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Zwrot Podatku, Zastaw, Zrównoważony Budżet, Zobowiązanie, Zobowiązania Krótkoterminowe, Zysk Netto, Zysk Krańcowy, Zasoby, Zabezpieczenie Kredytu, Zmiany co to znaczy.

Słownik Zwrot Podatku, Zastaw, Zrównoważony Budżet, Zobowiązanie co to jest.