Słownik mechanizm nałogowej regulacji emocji. Leczenie okolicy systemu rozpraszania i rozdwajania.
mechanizm nałogowej regulacji co to jest

Czy przydatne?

Definicja mechanizm nałogowej regulacji emocji

Co to znaczy MECHANIZM NAŁOGOWEJ REGULACJI EMOCJI: Jeden z trzech systemów uzależnienia (w okolicy systemu rozpraszania i rozdwajania "Ja" i systemu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-społecznym modelu uzależnienia od alkoholu. Długookresowe i intensywne picie alkoholu skutkuje poważne uszkodzenia życia emocjonalnego i doprowadza do wytworzenia się specyficznego mechanizmu regulacji psychicznej w tej sferze. Dynamika mechanizmów emocjonalnych osoby uzależnionej zorientowana jest na inicjowanie i potęgowanie pragnienia alkoholu. Znaczy to, iż różnorodne stany i reakcje emocjonalne, z wyjątkiem ich rzeczywistych źródeł, bardzo regularnie są doświadczane poprzez osobę uzależnioną jako marzenie alkoholu. Główną rolę spełnia dążenie do szybkiego złagodzenia albo uśmierzenia przykrych stanów emocjonalnych przy użyciu alkoholu.Niski poziom odporności na cierpienie, osłabianej poprzez biochemiczne efekty nadużywania alkoholu, skutkuje iż do przykrych stanów emocjonalnych takich jak niepokój, rozdrażnienie czy przygnębienie dołącza się poczucie "bolesności" co nasila dążenie do szybkiego ich uśmierzenia przy użyciu alkoholu.W chwilach nasilania się cierpienia i lęku rozpoczyna się rozwijać mechanizm panicznego poszukiwania ulgi, który nadaje pragnieniu alkoholu charakter wewnętrznego przymusu i konieczności picia. Dynamizowana lękiem i cierpieniem ucieczka do alkoholu z nadzieją na uśmierzenie i uspokojenie jest regularnie doświadczana jako tak zwany głód alkoholu a największym zagrożeniem staje się wtedy perspektywa straty dostępu do alkoholu.Dodatkowym źródłem stresu może być także obniżona tolerancja na monotonię ustalana także jako powiększone zapotrzebowanie na stymulację. Znaczy to nasiloną potrzebę wzbudzania szybkich i bezpośrednich zmian w stanie emocjonalnym. Osoba uzależniona ma gotowość do osiągania tego przy użyciu alkoholu bo ogarnia ją przykry niepokój nawet wtedy gdy jej przypadek życiowa się uspokaja i stabilizuje. Podwyższona potrzeba stymulacji i zmiany własnych stanów psychicznych u części osób uzależnionych wynika z indywidualnych cech temperamentu a u wszystkich intensywne picie przyczynia się do nasilenia tej cechy w konsekwencji biochemicznych zmian pod wpływem alkoholu.Część minionych doświadczeń osoby uzależnionej związanych z piciem alkoholu ukształtowała przyjemne oczekiwania powiązane z pozytywnymi skutkami alkoholu. Tworzy to pokusę ponownego przeżycia takich stanów i wzmaga dążenie do uśmierzenia przykrych przeżyć. Tak więc siła pragnienia alkoholu pochodzi zarówno z dążenia do uśmierzenia przykrych stanów związanych z niepokojem i z cierpieniem jak i z pokusy na osiągnięcie przyjemności bezpośrednio po uwolnieniu się od przykrości.Przeżywanie poprzez osobę uzależnioną przykrych stanów emocjonalnych nabiera specyficznej dwoistości. Przykry stan emocjonalny jest z jednej strony negatywnym sygnałem, który powinien wzbudzać odruch awersyjny, a więc tendencję do unikania źródła przykrości, z drugiej strony jest jednocześnie sygnałem zapowiadającym chwilę przyjemności po uśmierzeniu przykrości. Gdyż u osoby uzależnionej nastąpiło poważne zredukowania wielu naturalnych źródeł przyjemnych stanów, uśmierzanie przykrości jest kluczowym metodą uzyskiwanie przyjemnych doświadczeń.Oba aspekty pragnienia alkoholu u osoby uzależnionej wpływają w ważny sposób na zniekształcenia poznawcze. Dążenie do złagodzenia przykrości zawęża świadomość i koncentruje ją wokół alkoholu jako podstawowego środka uśmierzającego i neutralizuje sygnały utrudniające dostęp do alkoholu. Pokusa i nadzieja na szybką przyjemność sprzyja tworzeniu pozytywnych złudzeń.Działanie tego systemu tłumaczy w pierwszej kolejności pojawianie się tak zwany przymusowych pragnień alkoholowych, a zwłaszcza wielką siłę ich działania. Wskazuje także na nadzwyczajnie ważne zdarzenie rozluźnienia, a regularnie nawet zerwania związków emocjonalnych z realną rzeczywistością, co wpływa na poważne osłabienie możliwości zewnętrznego wpływu najbliższych osób na funkcjonowanie alkoholika. Z tej perspektywy możemy także lepiej zrozumieć emocjonalne źródła zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym osoby uzależnionej.
patrz także: psycho-bio-socjalny schemat uzależnienia Przyg. prof. dr hab. Jerzy Mellibruda
Definicja Mediacja:
Co to jest sporze, mające na celu pomoc (dwóm albo więcej) stronom w osiągnięciu wspólnego porozumienia. Mediacja jest interwencją w toczące się negocjacje albo konflikt, podjętą poprzez akceptowaną trzecią mechanizm nałogowej regulacji emocji co znaczy.
Definicja Model Minnesota:
Co to jest alkoholizmu stworzony w Instytucie Johnsona w Minneapolis. Schemat ten opiera się na kilku założeniach: * alkoholizm jest chorobą - alkoholicy powinni być leczeni, a nie karani * alkoholizm jest mechanizm nałogowej regulacji emocji krzyżówka.
Definicja Mobbing:
Co to jest angielskiego: mob - sfora, pospólstwo), zwany również psychoterrorem (H. Leymann), to jest trwające w okresie prześladowanie psychiczne jednostki poprzez inną osobę albo grupę osób, w celu jej mechanizm nałogowej regulacji emocji co to jest.
Definicja Mechanizm Iluzji I Zaprzeczania:
Co to jest systemów uzależnienia (w okolicy systemu rozpraszania i rozdwajania "Ja" i systemu nałogowej regulacji emocji) w psycho-bio-socjalnej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W świadomości osoby mechanizm nałogowej regulacji emocji słownik.

Leczenie mechanizm nałogowej regulacji emocji znaczenie w Definicje leczenie M .

  • Dodano:
  • Autor: