Słownik Motywacja. Leczenie fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian to.
motywacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Motywacja

Co to znaczy MOTYWACJA: Zespół mechanizmów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian to mechanizmy motywacyjne. Mechanizmy te ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie ustalonych, ważnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, by prowadziły do zamierzonych wyników. Takim rezultatem może być zmiana warunków zewnętrznych, jak i zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia. Jeżeli człowiek jest świadomy rezultacie realizowanych czynności wówczas ten rezultat będzie nazywany celem.Ogólną charakterystykę procesu motywacyjnego określają następujące zjawiska: * wzbudzanie energii;
* ukierunkowywanie wysiłku na określony cel;
* selektywność uwagi w relacji do odpowiednich bodźców - powiększenie wrażliwości wobec bodźców ważnych, pomniejszenie odnosząc się do nieistotnych;
* zorganizowanie pojedynczych reakcji w zintegrowany wzorzec bądź sekwencję;
* konsekwentne kontynuowanie ukształtowanej czynności, dopóki warunki, które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie.
Mechanizm motywacyjny zależy od dwóch fundamentalnych założeń: * rezultat czynności musi zostać poprzez jednostkę oceniony jako potrzebny, pożądany (użyteczność rezultacie);
* dana osoba musi być przekonana, iż pożądany rezultat można w danych uwarunkowaniach osiągnąć z prawdopodobieństwem wyższym od zera (subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultacie).
Wartość natężenia procesu motywacyjnego a więc rozmiar motywacji do osiągnięcia danego celu jest modyfikowana poprzez stopień użyteczności tego rezultacie i spostrzeganego poprzez jednostkę prawdopodobieństwa osiągnięcia tego rezultacie.zdarzenie, które jest nierozerwalnie powiązane z procesem motywacyjnym to napięcie motywacyjne. Człowiek uświadamia je sobie jako chęć zrobienia czegoś, podjęcia mniej albo bardziej konkretnych czynności. Odpowiednie doświadczenie i wiedza dotycząca warunków koniecznych do zredukowania tego napięcia (znajomość obiektu gratyfikacyjnego) sprawiają, iż napięcie motywacyjne wyraża się w formie odpowiednich życzeń i intencji na przykład pewna osoba chce jeździć samochodem (motyw i cel). Wie, iż warunkiem jest nabycie ustalonych zdolności, zdanie odpowiedniego egzaminu i posiadanie samochodu (znajomość obiektu gratyfikacyjnego). Napięcie motywacyjne może objawiać się w formie ujemnej i dodatniej. Napięcie ujemne występuje, gdy człowiek ma poczucie braku czegoś, pozbawienia czegoś, cierpienia, stanu frustracji. Przybiera ono formę dodatnią, gdy kształtują się dążenia do lepszego niż do chwili obecnej zaspakajania potrzeb, w trakcie formowania się aspiracji, ideałów. Napięcie motywacyjne może mieć różne wartości. Rozmiar tego napięcia zależy od różnych czynników. Jednym z nich jest czas deprywacji, niezaspokojenia potrzeb - im dłuższy jest moment deprywacji tym większe jest napięcie motywacyjne. Jednak zbyt długi jej czas nie skutkuje dalszego wzrostu napięcia, a nawet może sprzyjać jego spadkowi.Napięcie motywacyjne może zostać zredukowane poprzez określony przedmiot na przykład stan rzeczy, osobę, sytuację, warunki. Wówczas przedmiot ten ma ustaloną wartość gratyfikacyjną. Wartość ta może być wielkością obiektywną, ogólnie uznaną na przykład pokarm usuwa głód. Jednak jeżeli człowiek miał okazję przekonać się o umiejętności danego obiektu do redukowania napięcia motywacyjnego to wówczas przedmiot ten ma również subiektywną wartość gratyfikacyjną dla danej osoby. Przedmiot może wywołać stworzenie procesu motywacyjnego. Człowiek w mniejszym albo większym stopniu potrafi przewidzieć i określić, antycypować wartość gratyfikacyjną określonego obiektu na przykład zdaje sobie sprawę, iż ciepłe ubranie pozwoli mu ochronić się przed zimnem. Ta specjalna właściwość tych obiektów, antycypowana wartość gratyfikacyjna, stanowi warunek stworzenia procesu motywacyjnego.Wartość gratyfikacyjną danego obiektu przeważnie ustala się opierając się na zachowania się w wypadku wyboru czy poziomu energii działania o danym celu, przy założeniu o stałej wartości napięcia motywacyjnego i subiektywnego prawdopodobieństwa osiągnięcia rezultacie.Pierwszy warunek stworzenia procesu motywacyjnego - użyteczność rezultacie, celu złożona jest z napięcia motywacyjnego (czynnika wewnętrznego), którego natężenie zależy od zmian zachodzących w jednostce i wartości gratyfikacyjnej (czynnika zewnętrznego), która kształtuje się w zależności od zmian dotyczących obiektu, celu i relacji przedmiot - jednostka.Motywację opisują również jej dwie fundamentalne właściwości jest to kierunek i natężenie. Kierunek procesu motywacyjnego wyraża się w pożądanym rezultacie czynności podejmowanych poprzez człowieka, osiągnięcie rezultacie minimalizuje motywację nawet do zera, jednocześnie wywołując pozytywne emocje.
Natężenie motywacji to jej siła, rozmiar i intensywność.Siła procesu motywacyjnego zwykle jest opisywana jako umiejętność do wyłączania innych, nieistotnych z punktu widzenia pożądanego rezultacie, konkurencyjnych motywów jest to zmęczenie, groźby, pokusy. Im silniejsza jest motywacja, tym trudniej jest nakłonić człowieka do zmiany kierunku podjętych czynności na przykład osoba, która bardzo chce zostać kompetentnym lekarzem poświęca na naukę przewarzająca część swojej młodości, mimo trudnych egzaminów i silnego stresu nie przerywa studiów. Wytrwałość w dążeniu do celów i odporność na stres jest uwarunkowana między innymi siłą motywacji.rozmiar motywacji warunkuje wielkość rezultacie albo liczbę czynności, których wykonywanie redukuje napięcie wynikające z powstałego motywu na przykład im bardziej człowiek jest głodny (motyw biologiczny) tym więcej chce i może zjeść, tym większa jest motywacja do pracy, edukacji i zdobywania doświadczeń im większa jest potrzeba osiągnięć.Intensywność procesu motywacyjnego ustala poziom mobilizacji organizmu, liczba wysiłku poświęconego w trakcie realizacji określonego celu. Im jest ona większa, tym większa jest prędkość i siła reakcji, umiejętność do wysiłku. Przyrost intensywności motywacji występuje przeważnie wtedy, gdy działanie człowieka jest, z pewnych względów, utrudnione bądź nie doprowadza do zamierzonego rezultacie.ważnym warunkiem, prócz pozytywnej oceny użyteczności działania, koniecznym do stworzenia motywacji, jest przeświadczenie człowieka, iż dana czynność będzie zakończona zamierzonym rezultatem. Powstałe przeświadczenia mogą być słabsze bądź silniejsze, a więc mogą mieć dla ludzi różny stopień pewności, odmienną rozmiar subiektywnego prawdopodobieństwa.Człowiek dokonuje wyboru pomiędzy różnymi czynnościami, które mogą doprowadzić do określonego rezultacie. Własną decyzję opiera na uprzednich doświadczeniach albo (i) analizie danych dotyczących warunków zewnętrznych, własnej ocenie bądź informacji, która wskazuje, iż właśnie w takich uwarunkowaniach wykonanie danej czynności przybliży do przedmiotu gratyfikującego, zwiększy prawdopodobieństwo jego osiągnięcia bądź doprowadzi do jego uzyskania. Ocenę prawdopodobieństwa osiągnięcia pożądanego rezultacie czynności modyfikują takie impulsy jak:
wcześniejsze doświadczenia z ustalonymi czynnościami i wynikami, jednostka oceni prawdopodobieństwo uzyskania danego rezultacie jako największe, gdy ostatnio powiodło się jej go osiągnąć, regularnie zdarzało jej się osiągnąć dany rezultat, stało się tak przy pierwszym spotkaniu z ustaloną dziedziną zjawisk;
ocena użyteczności rezultacie, w zależności od tego czy rezultat oceniany jest jako pozytywny czy niekorzystny, czy jego użyteczność spostrzegana jest jako mała albo spora. W wypadku gdy użyteczność rezultacie jest oceniana jako wyjątkowo spora - wówczas można spodziewać się tendencji do zawyżania prawdopodobieństwa jego osiągnięcia poprzez jednostkę co nazywane jest myśleniem życzeniowym.
Rozmiar przewidywanego poprzez jednostkę prawdopodobieństwa osiągnięcia rezultacie warunkuje stworzenie procesu motywacyjnego. Mechanizm ten w ogóle nie stworzenie, gdy to prawdopodobieństwo zostanie ocenione jako równe zeru, brak szans na osiągnięcie pożądanego rezultacie bądź jako równe jedności, element gratyfikacyjny został osiągnięty.przyrost motywacji może wynikać ze wzrostu, do pewnego poziomu, prawdopodobieństwa sukcesu albo porażki w działaniu mającym na celu osiągnięcie rezultacie. Motywacja będzie miała max. natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe.
Poziom motywacji zależy także od wysiłku i ryzyka związanego z daną czynnością. Startowy przyrost wysiłku i ryzyka powiększa motywację jednostki, przy ich dalszym wzroście mechanizm ten osiąga najlepszy poziom, w dalszym ciągu malejąc aż do wartości ujemnych (Reykowski 1976).Opis, wyjaśnianie, zrozumienie mechanizmów leżących u podłoża motywacji stanowi jeden z fundamentalnych warunków poznania ludzkiego zachowania, działania. Człowiek bada mechanizmy motywacji nie tylko po to, by zrozumieć powody ludzkich zachowań lecz także pragnie przewidywać je i wpływać na to zachowanie, zamieniać je.źródło: "Zdrowie.wp.pl"
Definicja Metadon:
Co to jest opiatowy, użytkowany w terapii zastępczej osób uzależnionych od heroiny. Może być podawany doustnie, co minimalizuje ryzyko zakażenia HIV pośród heroinistów; charakteryzuje się długim okresem motywacja co znaczy.
Definicja Model Salutogenetyczny:
Co to jest w przygotowaniu motywacja krzyżówka.
Definicja Model Minnesota:
Co to jest alkoholizmu stworzony w Instytucie Johnsona w Minneapolis. Schemat ten opiera się na kilku założeniach: * alkoholizm jest chorobą - alkoholicy powinni być leczeni, a nie karani * alkoholizm jest motywacja co to jest.
Definicja Modelowanie:
Co to jest technik i narzędzi NLP została wypracowana w drodze procesu zwanego "modelowaniem". Startowym dążeniem artystów NLP było modelowanie skutecznych zachowań i poprzedzających je mechanizmów motywacja słownik.

Leczenie Motywacja znaczenie w Definicje leczenie M .

  • Dodano:
  • Autor: