Słownik Osobowość. Leczenie trudnym do zdefiniowania, a podejście do osobowości jest różna w.
osobowość co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osobowość

Co to znaczy OSOBOWOŚĆ: Osobowość jest terminem nadzwyczajnie trudnym do zdefiniowania, a podejście do osobowości jest różna w zależności od stanowiska teoretycznego. Ogólnie można powiedzieć, iż osobowość to charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno — przyrodnicze, a również sposób wchodzenia z nim w interakcje.Ogólne teorie osobowości: * teorie typów: zakładają, iż każda jednostka reprezentuje swoistą równowagę fundamentalnych przedmiotów zgodnych z typem osobowości. Odpowiednikiem takiej teorii jest konstytucjonalna teoria Sheldona, mówiąca, iż rodzaje budowy ciała powiązane są z postępem osobowości.
* teorie cech: opisują osobowość jako zespół charakterystycznych dla danego człowieka cech. Właściwość to względnie stała, charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach. Odpowiednikiem takich teorii są między innymi: teorie Allporta, Cattella czy także Eysencka. Jedną z w najwyższym stopniu znanych jest teoria Ogromnej Piątki, wyznaczająca pięć głównych cech, występujących z różnym natężeniem i w różnych konfiguracjach u każdego człowieka. Cechy te to: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność.
* teorie psychodynamiczne i psychoanalityczne: klasyczne teorie Freuda i Junga, czy późniejsze: Adlera, Fromma, Horney. Normalnie kładą nacisk na impulsy rozwojowe przy założeniu, iż osobowość dorosłego człowieka rozwija się w okresie, w zależnośći od stopnia intergracji czynników. Istotne są tu podejścia motywacyjne. Ponadto w klasycznym podejściu psychoanalitycznym Freuda, kładzie się nacisk na rolę mechanizmów nieświadomych, konfliktów i centralną rolę popędów w rozwoju osobowości. Freud wyznaczył również trzy struktury psychiczne osobowości: id, ego i superego.
* podejście behawioralne: nie powstały konkretne behawioralne teorie osobowości, lecz pod wpływem rozwoju behawioryzmu, badacze zaczęli się przyglądać osobowości z perspektywy środowiska: na ile zależy ona od stałości środowiska i pozyskiwanych wzmocnień.
* teorie humanistyczne: w przypoadku teorii humanistycznych istnieje trudność w empirycznym weryfikowaniu wprowadzonych pojęć. Autorzy tacy, jak Abraham Maslow czy Carl Rogers opierali się raczej na fenomenologii (główne są subiektywne doświadczenia jednostki), holizmie i naturalnym dążeniu do samorealizacji.
* poznawcze podejście do osobowości: osoba traktowana tu jest jako pewna całość, teorie koncentrują się na pojęciu JA (obrazie własnej osoby), które odpowiedzialne jest za nadawanie sensu doświadczeniom. Osobowość jest traktowana jako mechanizm wiedzy osobistej, wykorzystywanej przy interpretacji doświadczeń i sterowaniu zachowaniem; to jest wiedza naturalna (kolokwialna, intuicyjna), gorąca (silnie związana z emocjami), regularnie słabo uświadamiana, o charakterze pragamatycznym.Istnieje oczywiście sporo innych teorii osobowości, pomiędzy innymi modele integrujące różne podejścia, eklektyczne.Kofta M. red. (2000) Osobowość i różnice indywidualne. W: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.II, Gdańsk GWP.Reber A. (2000). Leksykon psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.Siuta J. red. (2005) Leksykon Psychologii. Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa
Definicja Omamy:
Co to jest patrz: halucynacje osobowość co znaczy.
Definicja Opioidy:
Co to jest obejmujący zarówno alkaloidy pozyskiwane z maku lekarskiego: opiaty, jak i ich syntetyczne analogi: leki o działaniu zbliżonym do morfiny, a również związki syntetyzowane w organizmie: opioidy osobowość krzyżówka.
Definicja Opiaty:
Co to jest pozyskiwane z maku lekarskiego o działaniu przeciwbólowym i euforyzującym, a wyższych dawkach powodującym osłupienie, śpiączkę i niewydolność oddechową.Do opiatów zalicza się morfinę, kodeinę czy osobowość co to jest.
Definicja Ogólny Zespół Adaptacyjny:
Co to jest adaptacyjny (General Adaptation Syndrome - GAS) to wzorzec reakcji na stres, który stanowi pierwszą linię obrony organizmu przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami. Występuje, gdy organizm styka się osobowość słownik.

Leczenie Osobowość znaczenie w Definicje leczenie O .

  • Dodano:
  • Autor: