Słownik Projekcja. Leczenie obronnych Ego, opierający na przypisywaniu innym ludziom własnych.
projekcja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Projekcja

Co to znaczy PROJEKCJA: 1. W psychoanalizie: jeden z systemów obronnych Ego, opierający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech albo motywów postępowania, które zostały wyparte do podświadomości, gdyż budziły lęk bądź także z innych względów nie mogły być poprzez jednostkę zaakceptowane; wg założeń psychoanalizy treści wyparte ze świadomości funkcjonują dalej w podświadomych warstwach osobowości; w razie projekcji ujawniają się one w formie nadmiernego uwrażliwienia na dostrzeganie nie akceptowanych u siebie cech w zachowaniu innych osób, prowadząc do nieadekwatnej interpretacji tych zachowań.
2. W innych teoriach psychodynamicznych: mechanizm nieświadomego przypisywania własnych przekonań, wartości albo innych mechanizmów subiektywnych innym. Użycie to, typowe dla podejścia Melanie Klein, ma inną konotację. Mechanizm jest tutaj postrzegany jako normalny aspekt rozwoju psychologicznego i może odzwierciedlać skłonności nerwicowych.
3. Postrzeganie zdarzeń i bodźców z otoczenia (w szczególności tych niejednoznacznych) pod kątem własnych oczekiwań, potrzeb, dążeń i tak dalej Znaczenie tj. kompletnie neutralne odnosząc się do patologicznego aspektu projekcji. (…)
4. Przypisywanie innym własnych błędów i wad. Takie znaczenie terminu normalnie przyjmuje się w mowie potocznej. Nie ono jest poprawne pod względem specjalistycznym, gdyż zostaje zawężone do błędów i wad będących tylko jednym z przedmiotów znaczenia specjalistycznego.Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 553). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Szewczuk W. (1985). Leksykon psychologiczny (s. 228). Warszawa: Wiedza Powszechna
Definicja Poczucie Koherencji:
Co to jest koherencji (SOC) jest centralnym definicją koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC to jest globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień przekonania o tym, iż: * bodźce projekcja.
Definicja Polityka Społeczna:
Co to jest państwa i innych organizacji w zakresie kształtowania warunków życia i pracy ludności i stosunków socjalnych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb projekcja.
Definicja Parafilia:
Co to jest patrz: zaburzenia preferencji seksualnych projekcja.
Definicja Picie Intensywne (Ang. Heavy Drinking):
Co to jest wykraczającego poza ramy pewnego standardu picia umiarkowanego albo ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest regularnie w kategoriach przeciętnej dziennej konsumpcji alkoholu projekcja.

Leczenie Projekcja znaczenie w Definicje leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: