Słownik Rodzina. Leczenie odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu.
rodzina co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rodzina

Co to znaczy RODZINA: W najwęższym znaczeniu termin rodzina odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu to jest ekipa ludzi o bliskich więziach socjalnych i osobistych.Do głownych funkcji rodziny należą: * f. prokreacyjna: współżycie seksualne rodziców i związana z tym ciągłość życia gatunku
* f. socjalna:pielęgnowanie, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, wychowanie, opieka;
* f.kulturowa
* f. gospodarczaFunkcje rodziny ulegają przemianie wraz ze zmianiami w kulturze i organizacji społeczeństwa.Rodzina wskutek róznych przyczyn może ulegać zakłóceniom strukturalnym i funkcjonalnym. Z tego powodu wyróżniamy: * rodzinę niepełną, gdy nie ma jednego z rodziców na skutek zgonu albo, gdy dziecko jest ze związku pozamałżeńskiego;rodzinę rozbitą:, gdy rodzina jest niepełna w rezultacie rozwodu
* rodzinę skłóconą: o nieprawidłowej atmosferze współżycia na skutek nieporozumień i kłótni współmałżonkó
* rodzinę zrekonstruowaną: uzupełnioną w rezultacie nowego związku małżeńskiego osamotnionego współmałżonka
patrz także: etapy życia rodzinnegoReber A. (2000). Leksykon psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.Szewczuk W. red. (1985) Leksykon psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna
Definicja Racjonalizacja:
Co to jest usprawiedliwianie w sposób racjonalny postaw i działań (czynów) uwarunkowanych czynnikami emocjonalnymi albo motywami, które jednostka pragnie ukryć albo z których nie zdaje sobie w pełni kwestie rodzina co znaczy.
Definicja Rozszczepienie:
Co to jest systemów obronnych, opierający na oddzieleniu od siebie negatywnych i pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w stosunku z istotnymi osobami. Sprawia to, ze niemożliwe staje się jednoczesne przeżywanie rodzina krzyżówka.
Definicja Radzenie Sobie Ze Stresem:
Co to jest rozumienie procesu radzenia sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki definicji Lazarusa i Folkman, wg której obejmuje on stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu rodzina co to jest.
Definicja Represja:
Co to jest patrz: wyparcie rodzina słownik.

Leczenie Rodzina znaczenie w Definicje leczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: